ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Плъыфэхэм къагъэщI дахагъэр

2022-01-25

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Кусовэ Лианэрэ абы и гъэсэнхэмрэ я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

 • «Плъыфэхэм къаIуэтэжа хъыбархэр» фIэщы-гъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэм Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ щIауэ сурэтищэм щIигъу утыку къыщрахьащ. Ар къызэIузыхари езыгъэкIуэкIари Сабий гъуазджэхэмкIэ Налшык дэт школ №1-м и унафэщIым и къуэдзэ Котовская Iэсиятщ.
 • СурэтыщI, егъэджакIуэ Iэзэ Кусовэ Лианэ жиIащ сурэтыщI ныбжьыщIэхэр я теплъэкIэ, дуней еплъыкIэкIэ, зэфIэкIкIэ зэрызэщхьэщыкIым емылъытауэ, дэтхэнэм и гупсысэри фIым зэрыхуэунэтIар.
 • — Сабий сурэтхэм фыщеплъкIэ, гупсысэ лей фыхэмыту, фи сабиигъуэм фызыщIэхъуэпсу щыта Iуэхугъуэхэр фигу къэвгъэкIыж. Нобэ фи пащхьэ къисхьа лэжьыгъэр си гъащIэм щыщ Iыхьэщ. Пэжым фыхуеймэ, егъэджакIуэ сыхъуну зэи си гугъакъым, ауэ а Iуэхум зеспщыта иужькIэ сыдихьэхащ. ИкIи сыщIегъуэжыркъым. ИкъукIэ зэфIэкI ин зыбгъэдэлъ сабийхэр диIэщи, сыщогуфIыкI, — жиIащ абы.
 • Лианэ къызэхуэсахэм яхутепсэлъыхьащ и гъэсэнхэм ящыщу ехъулIэныгъэ зыIэрызыгъэхьахэм, профессиональнэ сурэтыщI, дизайнер хъуахэм. Лианэ фIыщIэ хуищIащ мы Iуэхур къызэзыгъэпэща Котовская Iэсият. И Iуэхур къыдиIыгъыу дапщэщи къыбгъурыт и анэ Мыз Иринэ, гъэлъэгъуэныгъэм къекIуэлIа псоми псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ абы.
 • — ЦIыхум игъуэтыну  зэфIэкIыр и егъэджакIуэм куэдкIэ елъытащ. Абы и IуэхукIэ Лианэ хуэдэ зэрыгъуэтыгъуейр иджыри зэ хьэкъ тщищIащ. АдэкIи ефIэкIуэну ди гуапэщ, — жиIащ Художественнэ егъэджэныгъэмкIэ методикэ центрым и унафэщI Бэрбэч Беслъэн.
 • Кусовэм и гъэсэнхэм яхилъхьам, ныбжьыщIэхэм я дежкIэ гъэлъэгъуэны-гъэм иIэ мыхьэнэм теухуауэ щытащ Налшык къалэ Администрацэм щэнхабзэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Кузнецовэ Ларисэ и къэпсэлъэныгъэр. Абы сурэтыщI ныбжьыщIэхэм ящыщу сурэтыщI гъуазджэм ехъулIэныгъэ щызэзыгъэгъуэтахэм, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыщыхэжаныкIахэм щIыхь тхылъхэр яритащ.
 • Лианэ гуапэу къехъуэхъуащ Осетие Ищхъэрэ — Аланием къикIа и ныбжьэгъу сурэтыщIхэр.
 • Сабий гъуазджэхэмкIэ школ №1-м щеджэ ныбжьыщIэ цIыкIухэм концерт дахэкIэ я нэгу зрагъэужьащ гъэлъэгъуэныгъэм кърихьэлIахэм.
 • Щомахуэ  Залинэ.
 • Сурэтхэр  Къарей Элинэ трихащ.