ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2020

2020-08-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ
 • щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зегъэужьыным, къытщIэхъуэ щIэблэр гъэсэным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщын:
 • Лобжанидзе Гие Георгий и къуэм — Къэбэрдей-Балъкър Республикэм «ФутболымкIэ олимп резервым и спорт школу Iэпщэ А. и цIэр зезыхьэр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэм
 • Ныбэжь Климент Беслъэн и къуэм — Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и управленэм «Волейболымрэ футбол цIыкIумкIэ и спорт школ №1» и муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым
 • Шаваев Хьэнэфий Магамбет и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «ДзюдомкIэ олимп резервым и спорт школу Ныр С. Хь. и цIэр зезыхьэр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэм.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 10-м
 • №100-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2020-08-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 • цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм, я IэщIагъэм фIыуэ зэрыхащIыкIым икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ лъапIэр яфIэщын:
 • Абазэ Иннэ Сэлэдин и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и «Республикэ клиникэ сымаджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм анестезиологиемрэ реанимацэмкIэ и къудамэм и унафэщIым, дохутыр-анестезиолог-реаниматологым
 • Рубаев Юрий Хьэсакой и къуэм — «ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм еIэзэным хуэщIа сымаджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм нэ узыфэхэмкIэ и къудамэм и нэ дохутырым
 • Лъхукъуэщауэ Мадинэ СулътIан и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ яхуэгъэза профилактикэ лэжьыгъэхэр егъэкIуэкIынымрэ абыхэм ебэнынымкIэ и центр» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и къудамэм и унафэщIым, дохутыр-инфекционистым.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм шыщхьэуIум и 10-м
 • №101-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр республикэм и ухуакIуэхэм йохъуэхъу

2020-08-11

 • «Си гуми си псэми къабгъэдэкIыу сохъуэхъу ухуэныгъэ IэнатIэм пэрытхэмрэ абы щылэжьахэмрэ я махуэшхуэмкIэ — УхуакIуэм и махуэмкIэ!
 • Нобэ ди къэралым и пащхьэ къитщ къалэнышхуэхэр, цIыхухэм я гъащIэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ. Iуэхугъуэшхуэхэр щокIуэкI IэнатIэ псоми. УхуакIуэхэращ ахэр зи IэкIэ гъащIэм хэзыпщэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Я  щхьэ IуэхукIэ  къыхуэкIуахэм КIуэкIуэ Казбек  яхуозэ

2020-08-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам Правительствэм и Унэм щаIущIащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Удз гъэгъахэм  я фестиваль

2020-08-11

 • ФокIадэм и пэщIэдзэм Налшык къалэм щекIуэкIынущ удз гъэгъахэм я фестиваль. Ар къызэрагъэпэщ республикэм и щыхьэрым и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ  театрым  и журнал

2020-08-11

 • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм къыщыдэкIащ шэрджэс театрым и лэжьыгъэм теухуа япэ журналыр. Абы тхыгъэхэр адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджылызыбзэкIэ итщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-08-11

 • ШыщхьэуIум и 11, гъубж
 •  1845 гъэм Урысейм щыяпэу Петербург щащIащ бахъэкIэ лажьэ мафIэгур. Ар трагъэувауэ щытащ Петербургрэ Москварэ зэпызы-щIэ гъущI гъуэгум.
 • 1928 гъэм Москва къыщызэIуахащ Япэ союзпсо спартакиадэр.
 • 1959 гъэм Москва къыщызэIуахащ «Шереметьево» аэропортыр. Абы япэу къыщетIысэхащ Ленинград къилъэтыкIа Ту-104 кхъухьлъатэр.
 • 1973 гъэм СССР-м и телевиденэ нэхъыщхьэм игъэлъэгъуэн щIидзащ серие куэд хъу «Семнадцать мгновений весны» фильмыр. Семёнов Юлиан и повестыр и лъабжьэу ар игъэуват режиссёр Лиозновэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къуажэдэсхэм я лъэIукIэ

2020-08-11

 • Адыгэхэм ящыщу футболымкIэ япэ дыдэу Совет Союзым и чемпион хъуа Iэпщэ Александр и цIэр Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм и стадионым фIащащ. ЕкIуу зыхуей хуагъазэри, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту, иджыблагъэ ар къызэIуахыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Академиер ипэкIэ маплъэ

2020-08-11

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и Президиумым и зи чэзу зэIущIэр видеоконференц мардэм иту иригъэкIуэкIащ абы и тхьэмадэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Къанокъуэ Арсен.
 • Онлайн зэIущIэм хэтащ Налшык, Мейкъуапэ, Черкесск, Армавир, Сы- хъум къалэхэм щыщхэу ЩIДАА-м хэт щIэныгъэрылажьэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щоджэн (Алмэ) Евгение Хьэсэн и пхъур

2020-08-11

 • Лъэужь дахэ къызэзынэкIыу дунейм ехыжа цIыхур мылIа пэлъытэщ, абы и цIэр куэдрэ фIыкIэ ягъэIунущи. И гуащIэр цIыхубэм хуэгъэпсауэ къекIуэкIащ иджыблагъэ дунейм ехыжа, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, «ЩIыхьым и дамыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща, илъэс 40-кIэ урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ егъэджакIуэу лэжьа Щоджэн (Алмэ) Евгение Хьэсэн и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-08-11

Композитор цIэрыIуэ Къардэн Хьэсэнрэ Зеикъуэ щыщ уэрэдус Щомахуэ Хьэсэнбийрэ. 1967 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Адэжь  щIыналъэм и  мывэри  дыщэщ

2020-08-11

 • Адэжь лъапсэм къэзыгъэзэжахэм я махуэм гулъытэ хэха щыхуащI Кавказ Ищхъэрэм хиубыдэ щIыналъэхэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Си нэ джыджым къиджыкI уи пщэдейр

2020-08-11

 • Къандур Зейн и усэхэр
 • Къандур Зейн 1983 гъэм Иорданием и щыхьэр Амман къалэм къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIа унагъуэр Урыс-Кавказ зауэм и лъэхъэнэм Къэбэрдейм иIэпхъукIа адыгэхэм ящыщщ.
 • И адэ Къандур Ауни пащтыхь гуащэ Нур и IуэхущIапIэм щолажьэ, и анэ ЕхъулIэ Ехья ипхъу Фейруз унэгуащэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

ФиIэпщэАидэ: Си гъащIэм нэхъыфIу хэтари хэтынури Къэбэрдей-Балъкъэрым епхащ

2020-08-11

 • Дунейр зэщIэзыубыда карантиным и зэранкIэ е и фIыгъэкIэ, республикэм къекIуэлIэжахэм ящыщщ Инджылызым хыхьэ Манчестер къалэм и университетым щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэригъэгъуэту а къэралым щылэжьэн щIэзыдза адыгэ пщащэ ФиIэпщэ Аидэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Вэрокъуэ Софият урыс таурыхъхэр адыгэбзэкIэ «къегъэпсалъэ»

2020-08-11

 • Зым и дежкIи щэхукъым Урысейм щыпсэу нэгъуэщI лъэпкъхэми хуэдэу, адыгэ сабийхэри иджыпсту урысыбзэкIэ зэрыпсалъэр, урыс таурыхъхэм нэхъыбэу зэрыдахьэхыр. Къалэдэс сабийхэм къадэкIуэу, къуажэдэсхэри анэдэлъхубзэм хуэхамэу, урысыбзэр уэрсэру ягъэшэрыуэу къыщIыдэкIуэтей щхьэусыгъуэхэм мультфильмхэри хохьэ. ГъащIэм зэрыщыхабзэщи, бгъэдыхьэкIэ къыхуэбгъуэтмэ, дэтхэнэ зы Iуэху зэIумыбзми хэкIыпIэ зэриIэмрэ ерыщу упэщIэувэмэ, узыпэрыт IэнатIэм зэхъуэкIыныгъэфI зэрыхэплъхьэфынумрэ къилъытэри, телевиденэм и журналист Вэрокъуэ Софият иджырей урыс, хамэ къэрал таурыхъхэр адыгэбзэм къригъэзэгъэну иужь ихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ