ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэр гъэ еджэгъуэщIэм хуэхьэзыру пIэрэ?

2020-08-27

  • КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и щIыналъэхэм, къалэ округхэм я администрацэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий М. Б., КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. Къ. сымэ.

  • Зытепсэлъыхьа Iуэху нэхъыщхьэу щытащ республикэм цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтыным епха и IуэхущIапIэхэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр, апхуэдэу ЩIэныгъэхэм я махуэмрэ КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэмрэ ехьэлIа гуфIэгъуэхэр щIыналъэм къызэрыщызэрагъэпэщынур. Коронавирус уз зэрыцIалэм республикэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Оперативнэ штабым и зи чэзу зэIущIэу ипэ махуэм екIуэкIам кърикIуахэм япкъ иткIэ унафэ къащтащ школхэм линейкэхэр санитар мардэ псори ягъэзащIэу, япэ классхэм щIэтIысхьэхэм фIэкIа хэмыту ирагъэкIуэкIыну.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтын IэнатIэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрылэжьэнум зэрыхуэхьэзырым и гугъу ищIащ цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ Анзор.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.