ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2020

Бейрут къыщыхъуа гузэвэгъуэр

2020-08-06

 • Ливаным и щыхьэр Бейрут шыщхьэуIум и 4-м и пщыхьэщхьэм насыпыншагъэшхуэ къыщыхъуащ. Къэрал унафэщIхэм зэрыжаIэмкIэ, къалэм и кхъухьтедзапIэм къыщыуащ аммиак зыхэлъ селитрэ (нитрат аммония) бжыгъэшхуэ. Шынагъуэншагъэм къигъэув хабзэхэр къэмылъытауэ абдежым илъэсих хъуауэ щахъумэу къыщIэкIащ апхуэдэ пкъыгъуэ тон мини 2-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

ЩэнхабзэмкIэ унэхэр зэрызэрагъэпэщыжыр къапщытэ

2020-08-06

 • Лэскэн, Тэрч, Бахъсэн щIыналъэхэм я жылэхэм дэт щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр иджыблагъэ къапщытащ Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдинрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-08-06

 • ШыщхьэуIум и 6, махуэку
 • Ядернэ Iэщэр къагъэсэбэпу мыдэным и дунейпсо махуэщ
 • Хиросимэ и махуэщ. 1945 гъэм Японием и Хиросимэ къалэм США-м и кхъухьлъатэм атомнэ бомбэ щридзыхащ.
 • «Дунейм и дохутырхэр мамырыгъэм и телъхьэщ» дунейпсо махуэщ
 • УФ-м ГъущI гъуэгум къулыкъу щызыщIэ и дзэхэм я махуэщ. 1851 гъэм Урысей къэралыгъуэм гъуэгу зэпыщIэныгъэхэмкIэ и командующэ нэхъыщхьэм унафэ къыдигъэкIащ Санкт-Петербургрэ Москварэ зэпызы-щIэ гъущI гъуэгур гъэлэжьэнымрэ хъумэнымрэ зи нэIэ щIэтыну дзэ гуп хэхахэр къызэгъэпэщыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2020-08-06

 • 2020 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ — фокIадэм (сентябрым) щыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 4-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 464-рэ кIэпIейкIи 2-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

САЛИМЭ

2020-08-06

 • Ди республикэм и жэмышхэм лIэщIыгъуэ блэкIам и тхущI гъэхэм зэхаублауэ щыта социалист зэхьэзэхуэм куэдым я цIэр фIыкIэ игъэIуащ. Абыхэм ящыщщ зи гъащIэ псор цIыхугъэ лъагэрэ лэжьыгъэшхуэкIэ зыгъэнщIа, зыпэрыта IэнатIэм зегъэужьыным къарууэ иIэр езыта Пащты Салимэ Мэзан и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

УзэщIакIуэ

2020-08-06

 • Бахъсэн къалэ щыпсэуа ЛIыгъур Ибрэхьим гуапэу си гум куэдрэ къокIыж. Ар ди республикэм         дэнэ къыщына, ди къэралыгъуэшхуэу щытам еджагъэшхуэу исахэм ящыщ зыщ жысIэмэ, сыщыуэну     си гугъэкъым. Ибрэхьим хуэдэу дин щIэныгъэмкIэ Алыхьым и нэфIыр зыщыхуа сэ зэи срихьэлIакъым. Абы сыт хуэдэ упщIэ ептами, псынщIэ дыдэу и жэуапыр къыуитыжырт — гъэхуауэ, IупщIу, тегъэщIапIэ къищI тхылъри абы напэкIуэцI щхьэхуэхэри къыбжиIэурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Елокъуэ  Хъанджэрий

2020-08-06

 • Москва и Iэшэлъашэхэм 1941 гъэм и щIымахуэ  уаем бийм бгъэгукIэ щыпэувахэм яхэтащ Арщыдан къыдэкIа лейтенант нэхъыжь Елокъуэ Хъанджэрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Адыгэ бзылъхугъэ

2020-08-06

 • УзыщIэхъуэпсыр   къохъулIэ
 • «Бзылъхугъэ» напэкIуэцIым и хьэщIэщ зэманым декIу, зыпэрыт Iуэхум хуэжыджэр, зыхэт гупым фIыкIэ къыхэжаныкI дохутыр  Мэремщауэ Тамарэ. Абы 2008 гъэм Налшык дэт курыт еджапIэ №27-р дыщэ медалкIэ къиухащ икIи академик Павловым и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт медицинэ университетым ар щIэтIысхьащ. 2014-2016 гъэхэм Алмазовым и цIэр зезыхьэ медицинэ IуэхущIапIэм клиническэ ординатурэр акушерствэмрэ гинекологиемкIэ къыщиухащ. Санкт-Петербург дэт медицинэ факультетым ультразвуковой Iэмалхэмрэ бзылъхугъэр къэпщытэнымкIэ IэщIагъэ щызэригъэгъуэтащ. Абы къыкIэлъыкIуэу Мечниковым и цIэр зезыхьэ медицинэ университетым «Гинекологическая эндокринология» программэмкIэ щеджэжащ. Тамарэ хэтщ Урысейм ЦIыхум и репродукцэмкIэ ассоциацэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-08-06

 • МэшбащIэ Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48, 50 , 51, 54 — 57,
 • 62, 65 — 68, 70 — 72, 74, 77, 79,
 • 81 — 83, 85, 86, 90-92-хэм итщ).
 • … Хьэжджэт-Джэрий и щхьэгъусэ Кэмыртэб дахэм (и цIэм — «мазэгъуэ нур» къокI) тIуанэ щытрищIэм, мыдрейм бампIэ уз хихри, мэгъу жыIэгъуэхэр къызыкъуихыу хуежьат. Къуейнэру къефыкIыу трагъэIукIри, ягъэкIуэдащ а тхьэмыщкIэр. Абы къажриIат кърым-тэтэр лIакъуэр иужь дыдэ зауэ зекIуэ ихьэу зызыпишэ мыхъуну щэху шынагъуэм щентIэIунур… Бзылъхугъэм зыбжанэрэ къажриIа гуэрхэр нэхъ иужькIэ зыдалъагъужа пэтми, а зы теIуэгъуэр ябзыщIащ хъанхэм. Щы-        гъуазэхэри ягъэкIуэдагъэнщ, хъанхэм я зауэлIыгу мыгъун папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкум  къэзыгъэзэжахэм  траухуэ

2020-08-06

 • Адыгэ Республикэм и Сурэт галереем выставкэхэр щрагъэкIуэкI и залым къыщызэIуахащ «Кавказская диаспора» гъэлъэгъуэныгъэр, Репатриантым и махуэм ирихьэлIэу. Ар шыщхьэуIум и 9 пщIондэ екIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Темыркъан «Торпедо»-м хагъэхьэ

2020-08-06

 • «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэ щIалэщIэ Сындыку Темыркъан Мэзкуу и «Торпедо» командэ цIэрыIуэм хыхьащ. ЗэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, ар абы хэтынущ дызыхуэкIуэ илъэсищым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол