ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зы  джэгугъуэм   махуищ  и  кIыхьагът

2020-08-29

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и ебгъуанэ джэгугъуэр махуищкIэ зэкIэлъхьэужьу ирагъэкIуэкIащ. Абы ипкъ иткIэ зэхэта зэIущIи 8-м топ 49-рэ щыдагъэкIащ.

  • Махуэкум щегъэжьауэ щэбэтым пщIондэ зэхэта зэIущIэхэм яужькIэ зэхьэзэхуэм и пашэныгъэр щигъэбыдэпащ Прохладнэ и «Энергетик»-м. И хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэхэм ящыщ «ХьэтIохъущыкъуейр» абы и стадионым щыхигъэщIащ.
  • Прохладнэдэсхэм кIэщIу яужь къит «Спартак-Д»-р зэхьэзэхуэм къыщыкIэрыхухэм ящыщ «Нартым» Нарткъалэ щытекIуамэ, а тIум я зэхуаку очкоитI дэлъыну арат. Налшыкдэсхэм ар яхузэфIэкIакъым икIи турнир таблицэм къыщекIуэтэхащ. Абы иужькIэ «Энергетик»-м нэхъ пэгъунэгъу хъуащ иджыри къэс зыми къыхимыгъэщIэфа «Родник»-р. Ар Псынэдахэ щыIэжу Урыху къикIахэм ефIэкIащ, хьэщIэхэм къыхудагъэкIа топиплIым и жэуапу тху иритыжри.
  • И Iуэхухэр иригъэфIэкIуащ «Тэрчми». Джылахъстэнейм щригъэблэгъа Шэджэм и «Шэрджэсым» абы бжыгъэшхуэкIэ хигъэщIащ.
  • Зэхьэзэхуэм япэ текIуэныгъэр къыщихьащ «Ислъэмейм». Шэджэм ЕтIуанэм икIахэм я гъуэм абы дигъэкIащ пэщIэдзэ зэIущIиблым къызэрыщыхэжаныкIам хуэдиз. Пэжщ, езыри Iыхьэншэ хъуакъым. Апхуэдэу щыт пэтми, япэ текIуэныгъэм и фIыгъэкIэ ислъэмейдэсхэр къыкIэрыху дыдэхэм зэкIэ къахэкIащ.
  • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр щиубыдыжащ мыгъэрей зэхьэзэхуэм топ пщыкIуз щыдэзыгъэкIа «Урыхум» и гъуащхьауэ Тэнащ Инал. «ХьэтIохъущыкъуейм» и пашэ Кумыщ Анзор абы къызэрыкIэрыхур зымащIэщ.
  • Иджы фыщыдгъэгъуэзэнщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: «Налшык» (Налшык) — «ЛогоВАЗ» (Бабугент) —1:1, «Ислъэмей» (Ислъэмей) — «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) — 8:4, «Бахъсэн» (Бахъсэн) — «Инал» (Къэрэгъэш) — 3:1, «Родник» (Псынэдахэ) — «Урыху» (Урыху) — 5:4, «Тэрч» (Тэрч) — «Шэрджэс» (Шэджэм) — 5:0, «Энергетик» (Прохладнэ) — «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — 5:3, «Нарт» (Нарткъалэ) — «Спартак-Д» (Налшык) — 2:1, «Малка» (Малкэ) — «Къундетей» (Шэджэм) — 6:0.
  • Хьэтау Ислъам.