ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэхъуэкIыныгъэфIхэм  я  Iэужь

2020-07-16

 • Дызэрыщыгъуазэщи, бгылъэ щIыпIэхэм Iэщыр щыщыIэ лъэхъэнэм и гуащIэгъуэщ. Ар йокIуэкI КъБР-м и Правительствэм а Iуэхум ехьэлIауэ къыдигъэкIа унафэм ипкъ иту. Абы и къызэгъэпэщыкIэм, хъупIэхэр, республикэм и бгылъэ щIыпIэхэм щыIэхэри езы къуажэхэм къедзахэри, къызэрагъэсэбэп щIыкIэм лъыгъуэзэныр, кIэлъыплъыныр и пщэ далъхьащ КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэмрэ абы къегъэщIылIа IуэхущIапIэхэмрэ я IэщIагъэлIхэм.

 • Iэщыр къущхьэхъу дахуарэ и пIэ щрагъэзэгъа лъэхъэнэм упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ Хьэмащэ щIыпIэм дызыщрихьэлIа, Аурсэнтх штабым и унафэщI Шэру Аскэр.
 • — Фи лъэныкъуэмкIэ щыIэ хъупIэхэм мы гъэм Iэщ дапщэ къыдахуа?
 • — Аурсэнтх и закъуэ егъэзыпIэу 22-рэ итщ. Абыхэм мы зэманым мэлу щыпэкIум я бжыгъэр мини 7-м, Iэщышхуэр мини 6-м щхьэдэхащ, шыхэм я гугъу тщIымэ, ахэр 700-м щIегъу. А псори зыгъэхъуу а щIыпIэм щыIэ Iэщыхъуэхэм я бжыгъэр 85-рэ мэхъу. 
 • — Фи штабыр мы зэманым здэщыIэр совет лъэхъэнэм иIа и хэщIапIэра?
 • — Хьэуэ. Нарзанхэм я къуэладжэ (Нарзанхэм я тIуащIэ) зи фIэщыгъэ зыгъэпсэхупIэм ит унэхэм ящыщ зым зыщIэдгъэзэгъауэ абы дыщIэсщ. Абдежым сытым щыгъуи щыбгъуэтынущ, я къалэныр щагъэзащIэрэ зыщызэрахъуэкIыу, цIыхухэм еIэзэ дохутыру зы, ветеринару щы, шофёру зы. Къыхуэныкъуэ хъумэ, ахэр Iэгъуэблагъэм ит Iэбгъэхэм, уеблэмэ, Балъкъ и псыхъуащхьэхэмкIэ  нэхъ жыжьэжу щыIэхэми ираджэ.
 • — Штабыр зи хэщIапIэ IэщIагъэлIхэр зэгъэщIылIар Аурсэнтх хъупIэм и закъуэкъым, атIэ!
 • — Ар дапхуэдэу мыгъэщIэгъуэнми, Iуащхьэмахуэ лъапэ деж къыщыщIэдзауэ Аурсэнтх деж щиухыжу нэм къыхуэмыплъыхьын щIыналъэ абрагъуэм Iэщ щызыгъэхъуу ис псоми дадолажьэ.
 • — ХущхъуэхэмкIэ, ахэр Iэщым зэрефхьэлIэ IэмэпсымэхэмкIэ щIэгъэкъуэн къыфхуэхъур хэт, Аскэр? Къэралра хьэмэрэ езы Iэщыр зейра?
 • — Iэщым етхьэлIэну хущхъуэхэм я нэхъыбэр езы Iэщыхъуэхэм ябгъэдэлъщ. Мыдрейуэ, зимыIэхэм дадэIэпыкъун папщIэ, дызыхуеину-сытхэмкIэ дэри дызэгъэпэщащ.
 • — Гъэмахуэ хъупIэхэр яхуземыхьэжу, уеблэмэ къафIэмыIуэхужу тIэкIу нэхъ ипэIуэкIэ зэрыщытар дигу къэдгъэкIыжынщи, фызыгъэгуфIэу къэфлъытэ зэхъуэкIыныгъэфIхэм зэрыщIадзэжрэ сыт щIа?
 • — Иужьрей илъэс зытхухым къриубыдэу. Ди гуапэ зэрыхъунщи, къущхьэхъум Iэщу къахум я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ. ЦIыхухэм мэкъумэш лэжьыгъэм зратыжащ, мэли, шыи, жэми зэрагъэпэщыжащ, ахэр яхуобагъуэ…
 • — КъывэгъэщIылIа хъупIэхэм щыпэкIу Iэщыр сыт хуэдэ къуажэхэра къыздрахур, Аскэр?
 • — Псоми я гугъу тхуэщIынкъым, ауэ АурсэнтхкIэ щыIэщ Шэджэм лъэныкъуэкIи кърахуи, езы Дзэлыкъуэ щIыналъэм жылэу итым я Iэщым щыщи…
 • КЪУМАХУЭ  Аслъэн.