ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

МашинэщIэхэр  ират

2020-07-03

  • Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм техникэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI, артиллерие дзэ зэщIэузэдахэмкIэ и IэнатIэм и тхьэмадэ, подполковник Рыков Михаил «Патриот» машинэщIэхэр зыхуагъэфэщахэм абыхэм я IункIыбзэIуххэр яритыжащ. Ирилэжьэн папщIэ машинэ псынщIэу 8 иратащ «Iуащхьэмахуэ» СОБР-м, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и СОБР-м, ОМОН-м я къудамэхэм я шофёрхэм.

  • ГуфIэгъуэ зэIущIэм кърихьэлIат щIыналъэ IэнатIэм и управленэм и унафэщIым и къуэдзэ, IуэхущIапIэм къулыкъу щезыхьэкIхэм ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и тхьэмадэ, полковник Трушин Алексей. Абы къыхигъэщащ шофёрым и къалэныр зэрыиныр, сыт щыгъуи набдзэгубдзаплъэу, и пщэрылъхэр пылъхьэншэу зэфIигъэкIыу щытын зэрыхуейр.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ зи гугъу тщIы машинэхэр, къэрал мардэхэм къызэригъэувым тету, зыхуей псомкIи къызэрызэгъэпэщар.
  • ИСТЭПАН Залинэ.