ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-11-19

 • ЩэкIуэгъуэм и 19, гъубж
 •  ЦIыхухъухэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэм и Ракетэдзэхэмрэ артиллериемрэ я махуэщ
 • УФ-м АбджхэкIхэр къыщIэзыгъэкI и промышленностым и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Белоруссием и Ракетэдзэхэмрэ артиллериемрэ я махуэщ
 • Украинэм и гидрометеорологие IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • 1765 гъэм Польшэм къыщызэIуахащ япэ драмэ театрыр.
 • 1819 гъэм Испанием и къалащхьэ Мадрид къыщызэIуахащ Прадо музейр. Иджыпсту ар дуней псом щынэхъ къулей галереехэм ящыщщ.

 • 1824 гъэм Санкт-Петербург къалэм абы и тхыдэм щынэхъ ин дыдэ псыдзэр щIэуащ. ЦIыху 208-рэ хэкIуэдат абы щыгъуэ, унэ 462-рэ зэтрикъутат, 3681-м зэранышхуэ хуэхъуат.
 • 1825 гъэм Пушкин Александр иухащ тхыдэр и тегъэщIапIэу итха «Борис Годунов» драмэр.
 • 1919 гъэм Япэ Шууей армэр къызэрагъэпэщащ.
 • 1941 гъэм Налшык къалэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и комитетым Къэбэрдей-Балъкъэр шууей дивизэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэ къищтащ.
 • 1942 гъэм советыдзэхэр Сталинград деж щебгъэрыкIуэу хуежьащ, къалэр хуит къэщIыжыным хуэунэтIа зауэшхуэм щIидзащ. Ар екIуэкIащ 1943 гъэм мазаем и 2 пщIондэ.
 • 1942 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ново-Ивановкэ къуажэм фашистхэм щхьэпылъэ щащIащ партизанкэ Козуб Шурэ.
 • 1946 гъэм ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм къищтащ цIыхум зэрихьэ диныр, къызыхэкIа лъэпкъыр и щхьэусыгъуэу зэхэзехуэн ящIыныр зымыдэ Резолюцэр.
 • 1965 гъэм, СССР-м къыхилъхьэри, ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм къищтащ ядернэ Iэщэм земыгъэубгъуным теухуа унафэр.
 • 1969 гъэм Бразилием щыщ футболист цIэрыIуэ Эдсон Арантес ду Насименту (Пеле) и ныкъуэкъуэгъухэм я гъуэхэм дигъэкIа топхэм я бжыгъэр мин иригъэкъуащ (зэIущIэ 909-м къриубыдэу).
 • 1986 гъэм СССР-м къыщащтащ щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэ Iуэхум теухуа законыр.
 • Япэ урыс еджагъэшхуэ, Петербург щIэныгъэхэмкIэ и академием и япэ академик, 1755 гъэм Москва университетыр зи жэрдэмкIэ къызэIуаха Ломоносов Михаил къызэралъхурэ илъэс 308-рэ ирокъу.
 • Совет политик, СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и УнафэщIу лэжьа, «урысейпсо старостэу» къалъытэу щыта Калинин Михаил къызэралъхурэ илъэси 144-рэ ирокъу.
 • Кубэм щыщ шахматист цIэрыIуэ, дунейпсо чемпион Капаланкэ Хосе къызэралъхурэ илъэси 131-рэ ирокъу.
 • Зауэмрэ фашизмэмрэ я бийуэ щыта нэмыцэ тхакIуэ цIэрыIуэ Зегерс Аннэ (и цIэ-унэцIэ дыдэр — Радваньи Нетти) къызэралъхурэ илъэси 119-рэ ирокъу.
 • Индием щыщ политик, къэрал лэжьакIуэ, абы и премьер-министру щыта Ганди Индирэ къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу.
 • Совет тхакIуэ, драматург, фIыуэ тлъагъу фильм куэдым я сценарийхэр зытха, Урысей Федерацэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Брагинский Эмиль къызэралъхурэ илъэс 98-рэ ирокъу.
 • Дуней псом Iэпщэрыбанэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпион ХьэкIырэ Атмир и ныбжьыр илъэс 34-рэ ирокъу.
 • Урысей фигуристкэ, Олимп Джэгухэм я дыжьын медалыр тIэунейрэ къэзыхьа, дуней псом тIэунейрэ и чемпионкэ хъуа Медведевэ Евгение и ныбжьыр илъэс 20 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 7 — 10, жэщым 1 градус щыхъунущ.
 •  
 • ЩэкIуэгъуэм и 20, бэрэжьей
 •  
 • Сабийм и дунейпсо махуэщ
 • Сабий дохутырым и дунейпсо махуэщ
 • Тхьэмбыл узыфэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ
 • Мексикэм щагъэлъапIэ я революцэм и махуэр
 • Инджылызым и ныпым и махуэщ
 • Украинэм и мэкъумэш IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • 1480 гъэм Урысейм тэтэр-монгол тепщэныгъэр щиухащ.
 • 1922 гъэм РСФСР-м хыхьэу къызэрагъэпэщащ Шэшэн автономнэ областыр.
 • 1945 гъэм Нюрнберг (Германие) щыщIадзащ Ещанэ рейхым и щIэпхъаджащIэ нацистхэм я судыр щIэныр. Абыхэм ящыщт фашист Германием и дзэ къулыкъущIэхэу Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман, нэгъуэщIхэри. Судыр 1946 гъэм жэпуэгъуэм и 1 пщIондэ екIуэкIащ.
 • 1999 гъэм «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и юрист» цIэ лъапIэр ягъэуващ.
 • Балеринэ цIэрыIуэ, хореограф, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Плисецкая Майе къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Актёр, режиссёр, СССР-м и цIыхубэ артист Ульянов Михаил къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Актёр, режиссёр, жылагъуэ лэжьакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Баталов Алексей къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Габуние Зинаидэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист, «Къэрэшей-Шэрджэс» КъТРК-м и адыгэ къудамэм и унафэщI ЩакIуэ Мусэлий и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Юридическэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Мэретыкъуэ Хьисэ и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 3 — 5, жэщым 1 градус щыхъунущ.