ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Анэхэр ягъэлъапIэ

2019-11-19

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ ехъуэхъуащ бын куэд зиIэ анэхэм. Ди республикэм ис, бынунагъуэшхуэ зиIэ бзылъхугъэ 22-м «Анэм и щIыхь» медалыр яхуигъэфэщащ КIуэкIуэм.

  • ГуфIэгъуэ зэхуэсым кърихьэлIащ КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Т. Э.,  КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., щIыпIэ самоуправленэмкIэ органхэм я Iэтащхьэхэр, профсоюз, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
  • — ЩэкIуэгъуэм и 24-м ди къэралым щагъэлъапIэ махуэшхуэ нэхъ гуапэхэм ящыщ зы. Къэбэрдей-Балъкъэрым ис анэхэм, анэшхуэхэм сынывохъуэхъу а махуэ дахэмкIэ, — жиIащ республикэм и Iэтащхьэм. — Мыпхуэдэ махуэшхуэхэм иджыри зэ дрегъэгупсысыж щIэблэ узыншэ къытщIэхъуэнымкIэ, ахэр гъэсэнымкIэ бзылъхугъэм и пщэ къыдэхуэ къалэн иным. Анэм и дунейр лъагъуныгъэкIэ, гупцIанагъэкIэ, гуапагъэкIэ псыхьащ. Ахэращ дэ тегушхуэныгъэрэ къарурэ къытхэзылъхьэр, лъэ быдэкIэ гъащIэм дыхэувэнымкIэ сэбэп къытхуэхъур.
  • КIуэкIуэм къызэрыхигъэщамкIэ, бын куэд зиIэ анэхэм я бжыгъэм гъэ къэс къыхохъуэ. Бынунагъуэшхуэхэм къыщыхъу сабийхэм зэкъуэтыныгъэр, зэдэIэпыкъужыныр, гуапагъэр нэхъ яхэлъщ, щапхъэ зытехыпхъэ куэд яхэтщ. Арагъэнщ къэралми абыхэм гулъытэ хэха щIахуищIыр, я Iуэхухэр ящигъэпсынщIэну щIыхущIэкъур.
  • — Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ, ди къэралым демографие политикэр щофIакIуэ, бынунагъуэшхуэхэм ят налогхэр хуагъэмащIэ, ахъшэ ират, ипотекэ къэзыщтэхэм хуэгъэкIуатэ яIэщ, сабий гъэсапIэхэр, яслъэхэр къызэIуах. А псоми теухуауэ ди республикэми лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI, — жиIащ КIуэкIуэм. — Апхуэдэу 2018 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ унагъуэм къихъуэ япэ сабийм и ныбжьыр илъэсрэ ныкъуэрэ ирикъуху сом 11.978-рэ ират, ар Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щынэхъыбэщ. 2020 гъэм и щIышылэм а ахъшэр сом 13.707-рэ хъунущ икIи сабийр илъэсищ хъуху иратынущ. КъищынэмыщIауэ, 2020 гъэм щегъэжьауэ апхуэдиз дыдэ иратынущ унагъуэ хуэмыщIахэм къихъуэ сабий ещанэм, абы къыкIэлъыкIуэхэм (я ныбжьыр илъэсищ ирикъуху).
  • ДяпэкIи дызэрывдэIэпыкъунум иужь дитынущ, бын куэд къызэрыхъуэ унагъуэхэм я пщIэр Iэтыным, гулъытэ яхуэщIыным зэрытхузэфIэкIкIэ делэжьынущ, — дыщIигъуащ Iэтащхьэм.
  • «Анэм и щIыхь» медалыр иратащ Акаевэ ФатIимэт, Арахъэ Файзун, Бажэнэ ФатIимэт, Батыр Лерэ, БжэныкIэ Iэсият, Гуэбэшы Мадинэ, Дзэгъэл Ритэ, Дзэгъащтэ Тамарэ, Казанцевэ Елизаветэ, КхъуэIуфэ Мадинэ, КIыщ Джульеттэ, Кондрачук Лидие, Мамбэт Еленэ, Мамыхъу Радимэ, Мишаевэ Ритэ, Наурыз Анетэ, Темукаевэ Елизаветэ, Теунэ Лейлэ, Хьэжбий Людэ, Хьэщыкъуей Заретэ, Хъущт Эльвирэ, Шыбзыхъуэ Джульеттэ сымэ.
  •  
  • НэщIэпыджэ Замирэ.