ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и Президентым и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм щаIущIащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм

2019-11-16

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Президентым и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм дыгъуасэ щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ абы къекIуэлIахэм.

  • Республикэм и Iэтащхьэм зыкъыхуэзыгъэзахэр къытекIухьат я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэным пыщIа гугъуехьхэм, сабий куэд щапI унагъуэхэм, зи узыншагъэм сэкъат игъуэту щытыкIэ гугъум къихута цIыхухэм защIэгъэкъуэным.
  • ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэхухэм ятеухуауэ КIуэкIуэ К. В. гъэзэщIакIуэ властым и зыхуэфащэ IэнатIэхэм пщэрылъхэр ящищIащ. Ахэр гъэзэщIа зэрыхъур езым и нэIэ зэрыщIэтынури жиIащ.
  • Урысей Федерацэм и Президентым и егъэблэгъапIэм щекIуэкIа лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Т. Э.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.