ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бейтыгъуэн Залым хуэдэ щыIэкъым

2019-11-16

  • Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 14-м щагъэлъэпIащ зэхагъэхьэжа IэпщэрызауэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэу Италием щекIуэкIам пашэныгъэр щызыубыда Бейтыгъуэн Залым. Урысей Федерацэм щыщу абы и закъуэщ иджыри къэс апхуэдэ зэфIэкI лъагэ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ къэзыгъэлъэгъуэфар.

  • «Армэ Iэпщэрызауэ», «Тотал-комбат» лIэужьыгъуэхэм ди лъахэгъум къыщыпэлъэща къыхэкIакъым. Шэч къызытумыхьэн тепщэныгъэ абы зэхьэзэхуэм къыщигъэлъэгъуащ икIи хуэфащэ дыдэу дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. Бейтыгъуэн Залым зэрысабийрэ егъасэ и адэ Заур.
  • — Италием щекIуэкIа зэпеуэр япэ лъэбакъуэу аращ, — щыжиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Армэ IэпщэрызауэмкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Шэрджэс Заурбэч, Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 14-м Бейтыгъуэн Залым щагъэлъэпIэм. — Гъэ къакIуэ щегъэжьауэ ди спорт лIэужьыгъуэмкIэ Европэмрэ дуней псомрэ я чемпионатхэр официальнэу екIуэкIынущ икIи Бейтыгъуэным абыхэми текIуэныгъэфIхэр щиIэну дыщогугъ.
  • Лашынкъей къуажэм къыщалъхуа Бейтыгъуэн Залым илъэс зыбжанэ хъуауэ Iэпщэрызауэм хэтщ икIи ехъулIэныгъэфIхэр зыIэригъэхьащ. Къапщтэмэ, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым щеджэ зэманым ар унифайтымкIэ (лъэпо- щхьэпохэр къызэнэкIынымрэ Iэпщэрызауэмрэ зыхэт двоеборьещ) студентхэм я деж дуней псом щэнейрэ чемпион щыхъуащ. Иджы балигъхэм я Iэпщэрызауэм текIуэныгъэ инхэр щызыIэрегъэхьэ.
  • Дунейпсо Арт комитетым и тхьэмадэм и къуэдзэ Бейтыгъуэн Iэуес къыхигъэщащ Залым и ехъулIэныгъэхэм зэрылъэпкъыу зэрыригуш-хуэр икIи нэхъыбэжкIэ зэрыщыгугъыр. Iэгуауэшхуэм щIэту, зи лIыкIуэ комитетым къыбгъэдэкI щIыхь тхылъымрэ саугъэт лъапIэмрэ спортсмен щIалэмрэ абы и тренерымрэ яритыжащ.
  • Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм Бейтыгъуэн Залым теухуауэ къыщызэрагъэпэща пшыхь гуапэр ягъэбжьыфIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ цIэрыIуэхэм.
  • Жыласэ Замир.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ
  • трихащ.