ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2019

Лэжьыгъэр яублэ

2019-10-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек кърихьэлIэу дыгъуасэ Бахъсэн къалэбгъум екIуэкI «Кавказ» гъуэгум и Iыхьэр зэгъэпэщыжын лэжьыгъэр яублащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЛъагапIэм и пащтыхьгуащэ

2019-10-05

 • Мы махуэхэм Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым ехъулIэныгъэ ин къытхуихьащ — блыщхьэм зэхэта лъагапIэ дэлъеинымкIэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие. Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэхъапэм ди пщащэр щытекIуащ 2015 гъэм Пекин щыIа, 2017 гъэм Лондон щекIуэкIа апхуэдэ зэпеуэхэм. Иджы прохладнэдэс хъыджэбзыр щэнейрэ дунейпсо чемпионщ — лъагапIэ дэлъей цIыхухъухэми цIыхубзхэми игъащIэм яхэтакъым ар зыхузэфIэкIа.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

КIыщокъуэ Алим и фэеплъ  зэIущIэшхуэ

2019-10-05

 • Махуэ гъунэгъухэм Налшык къыщызэIуахынущ усыгъэм и фестиваль. «Всадник чести» зыфIаща зэхыхьэшхуэр теухуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 105-рэ зэрырикъум. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

НэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ

2019-10-05

 • Аушыджэр къуажэм хьэзыр щащIащ зи ныбжьыр илъэсищым щIимыгъуа сабийуэ 40 зыщIэхуэн IуэхущIапIэщIэр. Абы хэтщ цIыкIухэр физкультурэм щыхуагъасэ пэш щхьэхуэ, зыщатIэщI, зыщахуапэ пэIущIэ пэш, методикэ кабинет.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«ТекIуэныгъэм и мэз»

2019-10-05

 • Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту фокIадэм къриубыдэу къэралым и щIыпIэ куэдым щекIуэкIащ Iуэху щхьэпэ. Абы жыджэру хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэхэри. Псалъэм папщIэ, Май, Шэрэдж районхэм полицейхэм, жылагъуэ лэжьакIуэхэмрэ къулыкъущIэхэмрэ щыхасащ жыгыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-10-05

 • Жэпуэгъуэм и 5, щэбэт
 •   ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэщ
 •  УФ-м щIэпхъаджащIэхэр къэлъыхъуэным пыщIа и IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ. 1918 гъэм цIыхубэ комиссариатым и унафэкIэ РСФСР-м къыщызэрагъэпэщащ уголовнэ Iуэхухэм елэжьыну къудамэхэр.
 •  Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 •  Португалием щагъэлъапIэ Республикэм и махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык   и  теплъэхэр

2019-10-05

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Новый Нальчик» фIэщыгъэм щIэту томитI хъу тхылъ-сурэт альбомыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ГъукIэлI Ислъам Урысейм и рекорд егъэув

2019-10-05

 • Кърымым хыхьэ Алуштэ къалэм щекIуэкIащ зи лъакъуэм ныкъусаныгъэ иIэхэм щылъу штангэр къаIэтынымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-10-05

 • Зи лэжьыгъэр цIыху и уасэ,
 • Зи пщIэр дуней псом щылъагэ
 •  Мы гъэм илъэс 25-рэ мэхъури, жэпуэгъуэм и 5-р ди къэралым щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэу. Ар ди махуэгъэпсым япэ дыдэу къыхэгъэбелджылыкIа щыхъуар 1965 гъэрщ. ИужькIэ, 1966 гъэм, ЮНЕСКО-мрэ ЛэжьыгъэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэмрэ ирагъэкIуэкIа конференцым къыщащтауэ щытащ «ЕгъэджакIуэхэм жылагъуэм щаIэ увыпIэм теухуауэ» Чэнджэщыр. Ар хъуащ а IэнатIэм пэрытхэм я лэжьыгъэм хуэщIыпхъэ гулъытэ хэхам теухуа япэ дэфтэр. Абы къару щигъуэта жэпуэгъуэм и 5-р ООН-м 1994 гъэм игъэуващ ЕгъэджакIуэхэм я дунейпсо махуэу. УФ-м и Президентым 1994 гъэм къыдигъэкIа Указым ипкъ иткIэ, ди къэралри теуващ Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм ищIа унафэм (ипэкIэ ар щагъэлъапIэу щытар жэпуэгъуэм и япэ тхьэмахуэ махуэрат).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-10-05

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Хьэл дахэр зехьэгъуейщ
 •  ТхьэкIумэм делагъэу къиIуэр жьэм губзыгъагъэу къыжьэдэкIыжмэ, щхьэр мэлажьэ.
 •  ПцIы дахэ щыхуэбупскIэ къэгубжьым пэж жеIи еплъыжыт!
 •  ФIы пщIэну уигу къэкIамэ, ущIемыгъуэж щIыкIэ еужьэрэкI.
 •  Хъуэхъур къохъулIэну ящIамэ, зэрагъэкIэщI плъагъунт!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис