ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2019

КIуэкIуэ Казбек: Республикэм  щыпсэухэм фIыкIэ  сахуэлэжьэну  фыкъызогъэгугъэ

2019-10-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къулыкъум КIуэкIуэ Казбек зэрытеувэм иращIэкIа зэIущIэшхуэ дыгъуасэ щекIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и Унэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЕфIакIуэ, ехъулIэ, фIыуэ тлъагъу щIыналъэ!

2019-10-04

 • Ди лъэпкъэгъу адыгейхэм я гуфIэгъуэщ — жэпуэгъуэм и 5-р Республикэм и махуэщ. 1995 гъэм мазаем и 17-м ар икIи мылэжьэгъуэу абы щагъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2019-10-04

 • Псэущхьэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 •  Хьэршым и дунейпсо тхьэмахуэщ
 •  ЦIыхубэм я дежкIэ Хьэрш лъэхъэнэм щыщIидза махуэщ, Астронавтикэм и дунейпсо федерацэм 1967 гъэм игъэувауэ. 1957 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м СССР-м дунейм щыяпэу ЩIым и IэрыщI спутникыр хьэршым иутIыпщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къафэр, макъамэр, гукъыдэжыр

2019-10-04

 • ФокIадэм и 28-м Налшык Макъамэ театрым щекIуэкIащ Адыгэ фащэм и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща, Зэныбжьэгъугъэм и Дунейпсо фестивалыр. «Адыгэ фащэр сэ схуадами, Кавказым ис псоми яхуэхъуащ» — арат абы фIащар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Барэсбий къару къезытыр

2019-10-04

 • Сыту IэфI мыбы и хьэуар. Сыту гупсэхугъуэ щыбгъуэтрэ мы щIыпIэм. Махуэл щIагъуэ димыхыу, пщэдджыжь къэс жыхуиIэм хуэдэу, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм къакIуэ пэтми, Барэсбий сыт щыгъуи щIэщыгъуэ къыщохъу нэм къиубыд псори: уардэу дэкIея жыг лъагэшхуэхэри, даущ мащIэ ищIу паркыбгъум щежэх налшыкыпсри, цIыху зекIуапIэхэм егъэкIэкIа жыгхэм дэжей-къежэхыу щыпкIэтэлъатэ кIэпхъ цIыкIухэри, махуэр щыуэфIым и деж зэ илъыгъуэкIэ уздынэсыну къыпщыхъу къуршыжь щхьэ тхъуахэри …

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КIапсэ гъуэгухэр зыхуей хуагъазэ

2019-10-04

 • Iуащхьэмахуэ курортым жыджэру зыщыхуагъэхьэзыр гъэм и бгы-лыжэ лъэхъэнэщIэм. Мыбдежым зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщрагъэкIуэкIым къыхэкIыу, гондолэ кIапсэ гъуэгущIэхэм ящыщу тIур: Азау — Кругозор, Кругозор — Мир станцхэм я зэхуаку дэтхэр жэпуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ и 21 пщIондэ зэхуэщIауэ щытынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыщалъхуа щIыналъэм

2019-10-04

Бжьыхьэ теплъэгъуэхэр

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пщэдей Адыгэ Республикэр илъэс 28-рэ ирокъу

2019-10-04

 • Апэрэ Президент Джарымэ Аслъан
 • ЦIыфыр зыгъэпсырэр уахътэр ары. Ащ зыхищэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ар апсыхьэ. ЕтIанэ а цIыфым а уахътэм зыгорэ щызэрихъокIышъумэ, иакъылкIэ лъэпкъым зыгорэ фишIэшъумэ, ыцIэ тарихъым хэхьэ, къыхэнэ.
 • Ащ фэдэхэр бэ хъухэрэп. А зырызхэр тарихъым икъэгъэзэпIэ чIыпIэ яакъыл кIуачIэкIэ, ялIыгъэкIэ лъэпкъым пкъэоу кIэуцох.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгу махуэ, «Адыгэ щауэ»!

2019-10-04

 • Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и лэжьакIуэхэмрэ къыхалъхьа «Адыгэ щауэ» республикэ зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр иджыблагъэ Джылахъстэнейм щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ щIыналъэм и къуажэхэм къикIа щIалибгъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Дерсхэри  фильмхэри зэщIыгъуу

2019-10-04

 • Киномрэ телевиденэмрэ папщIэ Кавказ Ищхъэрэм щрагъэкIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» Iуэхум и XII фестиваль зэIухам хиубыдэу, Налшык къалэм мастер-классхэр щекIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

2019-10-04

 • Тхэквондо
 • ЗэфIэкI хъарзынэхэр къагъэлъагъуэ
 • Черкесск къалэм дэт «Юбилейный» спорт уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ «А» класс зиIэ, Урысейм тхэквондомкIэ и зэгухьэныгъэм и президентым и кубокыр къэхьыным теухуа урысейпсо зэхьэзэхуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-04

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Къуршым ис къуажэ». Джэрпэджэж къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр