ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2019

Дызэрыгушхуэ, дызэрыпагэ

2019-09-28

 • Нобэ Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэщ
 • Фащэр лъэпкъ напэщ, и щэныр япэу уэзыгъэлъагъущ. Адыгэм лIэщIыгъуэ куэдым къыпхиха и фащэм тетхыхьари мащIэкъым, щапхъэ абы тезыхыу къэзыщта нэгъуэщI лъэпкъхэри нобэ къыддогъуэгурыкIуэ. Ди лъэпкъ фащэм и дахагъэм и закъуэкъым гу зылъыптэр, атIэ нэрылъагъущ ди япэ итахэм фэилъхьэгъуэм и плъыфэмрэ и тхыпхъэмрэ гупсысэ, щIагъыбзэ куу зэрыщIалъхьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ цей

2019-09-28

 • УэркIэ щIалэфIым и щхьэр лъагэщ,
 • Къуршыщхьэ уэсурэ цей хужь,
 • И шы къарапцIэр иутIыпщмэ,
 • Шыгъажэм япэу ар къосыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-09-28

 • ФокIадэм и 28, щэбэт
 • Адыгэ фащэм и махуэщ
 • ХьэщхьэрыIуэ узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Къэрал хабзэм теухуа щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м и Атомнэ промышленностым и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ генеральнэ директорым и махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бэчыжь Лейлэ – Кавказым ипхъу гъэфIэн

2019-09-28

 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, РАН-м и академик, Урысей Федерацэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Iэсхьэд и IэдакъэщIэкIыу, Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тхылъ тедзапIэм Бэчыжь Лейлэ илъэс 90 зэрырикъум ирихьэлIэу тхылъыщIэ къыщыдэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъагъуныгъэрэ гуапагъэкIэгъэнщIа

2019-09-28

 • Мы гъэм илъэс 15 мэхъури, ди къэралым щагъэлъапIэ ГъэсакIуэмрэ школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмысахэм ядэлажьэ IэщIагъэлIхэмрэ я махуэр. Къэрал зыужьыныгъэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а IэнатIэм и щытыкIэм иджыри зэ гу лъозыгъатэ махуэшхуэщ ар, сыту жыпIэмэ хэкум къихъуэ щIэблэм ябгъэдэлъ гупсысэмрэ дуней еплъыкIэмрэ, яIэ гъэсэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ куэд елъытащи. А псоми я къежьапIэр сабий гъэсапIэхэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

ТхылъыфI — уифI я нэхъыфI

2019-09-28

 • Тэгъулан Екъуб и «Гъуазэрытхэм» теухуауэ
 • Тхылъ къыпIэрыхьар узэрыщыгугъауэ гъэщIэгъуэну къыщыщIэкIым деж, ар адрейхэм къащIыхэбгъэщ щхьэусыгъуэм мыхьэнэ имыIэж хуэдэу къыпфIощI. Ауэ тхыбзэм къытхуищI тыгъэхэр дигу щынэсымрэ къытфIэмыIуэхуу дыкъыщынэмрэ нэхъыфIу къыдгурыIуэн папщIэ, упщIэм и жэуапыр къэтлъыхъуапхъэщ. Бысым псэгъэтыншым ухуеблэгъам хуэдэу упэрохьэри, хэщхьэжыгъуэ уихуам ещхьу щIыбоджыкI адыгэбзэ гъуэтыгъуейкIэ къыбдэуэршэр Тэгъулан Екъуб и «Гъуазэрытхэр».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди лъахэгъухэм олимп лицензэхэр нэгъуэщI къэралхэм къыхуахь

2019-09-28

 • Спорт бэнэкIэмкIэ фокIадэм и 12 — 22-хэм Нур-СулътIан (Къэзахъстан) щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым Урысей Федерацэм и щIыхьыр зыхъумахэм яхэтакъым ди зы лъахэгъуи. Апхуэдэ нэхъапэм къыщыхъуар къэщIэжыгъуейщ. Абы щыгъуэми дагъэгушхуащ Узбекистаным и цIэкIэ зыкъэзыгъэлъэгъуа ди лъэпкъэгъу Асэкъал Рустамрэ Венгрием и щIыхьыр зыхъума Мусукаев Исмэхьилрэ. Жэз медалхэмрэ олимп лицензэхэмрэ яIыгъыу ахэр Къэзахъстаным къикIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-09-28

 • Хъыбархэр
 • Жанхъуэтыпщыр
 • Псыгуэнсу къуажэм япэм зэреджэу щытар Жанхъуэтхьэблэщ. Жылэр Бгыжьымрэ БгыцIыкIумрэ я лъапэм щIэсщ Псыгуэнсуупсымрэ Шэрэджыпсымрэ я Iуфэм декIуэкIыу. Псыгуэнсу псыр, къуажэкум щызэхуэзэу, Шэрэджыпсым и сэмэгурабгъумкIэ холъэдэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Бэлагъы Kъантемыр триха фильмыр «Оскар» тыгъэм папщIэ зэпеуэнухэм хагъэхьэ

2019-09-26

 • Налшык щыщ режиссёр щIалэ, «Сокуров Александр и кIыщ» зыфIаща, КъБКъУ-м епха еджапIэр къэзыуха Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» фильмыр дуней псом нэхъ лъапIэ дыдэу къыщалъытэ «Оскар» саугъэтым папщIэ зэпеуэнухэм хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

2019-09-26

 • ФокIадэм и 26, махуэку
 •  Ядернэ Iэщэр гъэкIуэдыжыпэным щIэбэныным и дунейпсо махуэщ
 •  НэгъуэщI къэралыбзэхэм я европэпсо махуэщ
 •  863 гъэм Смоленск къалэм и ухуэныгъэр ирагъэжьащ.
 •  1530 гъэм Чувашием и иджырей къалащхьэ Чебоксары и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 •  1556 гъэм Темрюк къалэр ухуэн щIадзащ.
 •  1793 гъэм Краснодар къалэм (Бжьэдыгъукъалэ) и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 •  1896 гъэм Москва къыщызэрагъэпэщащ гъуэгу зэпыщIэныгъэхэмкIэ инженернэ еджапIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уэзрокъуэ Амир  и текIуэныгъэ

2019-09-26

 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министр полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь «Полицей дядя Стёпа» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэм щытекIуахэм яритащ фIыщIэ тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балъкъэр Елдар Адыгэ щауэщ!

2019-09-26

 • Къэбэдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и лэжьакIуэхэмрэ жэрдэм ящIу къыхалъхьа «Адыгэ щауэ» республикэ зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр дыгъуасэ Джылахъстэнейм щрагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ  хъугъуэфIыгъуэхэр  зыгъэбэгъуа  цIыхушхуэ

2019-09-26

 • УсакIуэ, тхакIуэ, щIэныгъэлI, политик, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, лъэпкъ IуэрыIуатэм и зэхуэхьэсыжакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Нало Заур Мыхьэмэт и къуэм и фэеплъ пхъэбгъу кIэралъхьащ ар илъэс куэдкIэ щыпсэуа унэм, Горькэм   и цIэр зезыхьэ уэрамым тетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Журналистхэр Сочэ щызэхуос

2019-09-26

 • Мы махуэхэм Сочэ къалэм щокIуэкI «Вся Россия — 2019» иджырей журналистикэм и XXIII форумыр. Абы щызэхуэсащ Урысей Федерацэм и хэгъэгу зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм къикIа журналист, жылагъуэ лэжьакIуэ, политик, хьэрычэтыщIэ цIэрыIуэхэр. Ди щIыналъэм и лIыкIуэу зэхыхьэм хэтщ КъБР-м и Журналистхэм я союзым   и унафэщI Шаваевэ Разият, район газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэр, республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щыщхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Куэтэншы ТIалэ и цIэр зэрехьэ

2019-09-26

 • КъБР-м щыIэ ЮстицэмкIэ управленэм, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ я Налшык къалэ Советым къыхалъхьащ Хэку зауэшхуэм хэта, РСФСР-м щIыхь    зиIэ и юрист, КъБАССР-м юстицэмкIэ и министру, КъБАССР-м и Суд Нэхъыщхьэм и тхьэмадэу щыта Куэтэншы ТIалэ Мем и къуэм и цIэр Налшык и уэрамхэм ящыщ зым фIащыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ