ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2019

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Франджым и лIыкIуэу Урысейм щыIэ Берманн Сильви хуэзащ

2019-10-26

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Франджым и лIыкIуэу Урысейм щыIэ, официальнэу Къэбрдей-Балъкъэрым къэкIуа Берманн Сильви.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Лъэпкъ Iуэхухэм япыщIа диктант

2019-10-26

 • ЩэкIуэгъуэм и 1-м Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтынущ «Этнографие диктант ин» щIэныгъэ лэжьыгъэ зыубгъуам. Мы Iуэхур ехьэлIауэ щытынущ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрмокъуэ Мухьэмэд и фэеплъ пшыхь

2019-10-26

 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум теухуа пшыхь Зеикъуэ къуажэм и курыт еджапIэ №2-м щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIат Мухьэмэд и лэжьэгъухэмрэ ныбжьэгъухэмрэ, и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ, иригъэджахэмрэ и гуащIэм дихьэххэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щэуей Мидэ зэридзэкIа «Eвгений Oнегин» романыр

2019-10-26

 • «Бжьыхьэр къихьэхукIэ, псэщIэ къысIуокIэж», — жызыIа Пушкин Александр и цIэмрэ и пщIэмрэ хуэфащэщ жыгым къыпыхуа тхьэмпэм ещхьу жинт гъуэжь гуакIуэ тебзарэ дыщэпскIэ гъэщIэрэщIэжауэ «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм адыгэбзэкIэ къыщыдэкIа, Щэуей Мидэ зэридзэкIа «Евгений Онегин»-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Даниэлэ и ехъулIэныгъэ

2019-10-26

 • ГъукIакъуэ Даниэлэ Налшык къалэ дэт 14-нэ гимназием и 6-нэ классым щоджэ. Хъыджэбз цIыкIур еджэным йогугъу, адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ я мызакъуэу, хамэ къэралыбзэхэми хуэшэрыуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-10-26

 • Жэпуэгъуэм и 26, щэбэт
 •  ТхылъымпIэр зэгъэзэхуэным и урысейпсо махуэщ
 •  Гимнастикэм и урысейпсо махуэщ
 •  Австрие Республикэм щагъэлъапIэ дунейм къыщыхъу сыт хуэдэ зэныкъуэкъуми а къэралыр зым и лъэныкъуи щымыхъуным теухуа унафэ я парламентым къыщищта махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIэух зэпеуэхэр къапоплъэ

2019-10-26

 • Грознэ къалэм и «Олимпийск» спорт комплексым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 21-рэ иримыкъуа спортсмен 430-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди пщащэхэр пашэщ

2019-10-26

 • ЕсэнтIыгу къалэм щекIуэкIащ 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуа хъыджэбз цIыкIухэм баскетболымкIэ я Урысейпсо зэхьэзэхуэм щIыналъэхэм зэдай и Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

«Джэдыкъуэ Плъыжь-2019»

2019-10-26

 • Бахъсэн къалэ администрацэмрэ КъБР-м Шы спортымкIэ и федерацэмрэ къызэрагъэпэщри, Джэдыкъуэ аузым щекIуэкIащ «Джэдыкъуэ Плъыжь-2019» зыфIаща шыгъажэшхуэ. Ар хуэгъэпсат Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерий къыщалъхуа махуэм, РСФСР-м мэкъумэш IэнатIэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Абазэ МуIэед и фэеплъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дохутыр-гинеколог Iэзэ, категорие нэхъыщхьэ зиIэ БакIуу Джамиля Хъанджэрий и пхъур къыщалъхуа махуэщи дохъуэхъу

2019-10-26

 • Дохутыр-гинеколог Iэзэ, категорие нэхъыщхьэ зиIэ БакIуу Джамиля Хъанджэрий и пхъур къыщалъхуа махуэщи дохъуэхъу
 • ФIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI, зи IэщIагъэм хуэпэж Джамиля, уи гъащIэ гъуэгур дахэу, узыпэрыт лэжьыгъэм и хъер плъагъуу, узыншагъэ уиIэу, уи гур щызрэ унасыпыфIэу, уи гурылъхэмрэ мурадхэмрэ зэтехуэу упсэуну, гъащIэм гу щыпхуэну дынохъуэхъу, фIыгъуэу щыIэмкIэ дыпхуоупсэ!
 • Уи Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ.
 • Сурэтым: Джамиля ипхъу Данэ щIыгъуу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЩI алэгъуэ

2019-10-26

 • Щапхъэ
 • ЩIалэ IэпщIэлъапщIэ
 • — Си адэр и щIалэгъуэм сурэт щIыным, сэху мывэм къыхэщIыкIа хьэжыгъэкIэ зыгуэрхэр зэгъэпщIыным, пхъэм мафIэкIэ теплъэгъуэ гуэрхэр къыхэгъэжьыкIыным хуэIэзэу щытащ. Уеблэмэ УрысеймкIэ еджакIуэ кIуэну ирагъэблэгъати, щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкIыу а IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ зригъэгъуэтыну и насып къихьакъым, — жеIэ Маргъущ Юрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-10-26

 •  ЖыIэгъуэхэр
 • ЗэрымыIыгъзэшхэмуащымышынэ
 •  Акъыл кIэщIыр кIыхьу мэпсалъэ.
 •  БжэгъукIэ къозауэм IэштIымкIэ упэмыув.
 •  Бии  наIуэм пэуви, бии щэхуми зыщыхъумэ.
 •  Гуауэ зыхэлъ псалъэм гушыIэ фIэпщ хъунукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис