ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2019

КIыщокъуэ  Алим зэи  ящыгъупщэнукъым

2019-10-12

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тхурэ щрикъум ирихьэлIэу, дыгъуасэ сыхьэт 11-м пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэща «Всадник чести» усыгъэ фестивалым хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

СэвкIуий  Хьэмидрэ  «Нартхэмрэ»

2019-10-12

 • Бытырбыху дэт «Вита-Нова» IуэхущIапIэм 2017 гъэм къыщыдэкIа «Адыгэ нарт эпос» тхылъым   ди лъэпкъэгъу щIалэ, КъБР-м и цIыхубэ художник СэвкIуий Хьэмид и сурэти 149-рэ ихуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-10-12

 • Жэпуэгъуэм и 12,  щэбэт
 • Къупщхьэ узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Бзу лъэтэжхэм я дунейпсо махуэщ
 • Испаныбзэм и махуэщ
 • Армением щагъэлъапIэ зэдзэкIакIуэм и махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъхэм  я зэныбжьэгъугъэр зыгъэбыдэ

2019-10-12

 • КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэжьауэ илъэсипщIым нэсауэ ди щIыналъэм щокIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» проект щхьэпэр. Абы и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ Кавказым ис лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэныр, дэтхэнэ лъэпкъри адрейхэм къазэрыхэщхьэхукI хабзэмрэ бзэмрэ ди щIэблэм нэхъ куууэ къегъэщIэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

«Фыкъызэрыддэлажьэм папщIэ  фIыщIэ  фхудощI»

2019-10-12

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

«Нартхэм» я гъащIэщIэр

2019-10-12

 • Cанкт-Петербург дэт «Вита-Нова» тхылъ тедзапIэм «Нартхэр» («Нарты. Адыгский героический эпос») тхылъыр 2017 гъэм къызэрыщыдэкIам и гугъу ди щIэджыкIакIуэхэм фхуэтщIауэ щытащ. Нобэ дызытепсэлъыхьынур СэвкIуий Хьэмид и сурэт абы ихуахэмрэ Гъут Iэдэм абы хуигъэхьэзыра тхыгъэхэмрэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-10-12

 • Фигу къыдогъэкIыж
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым
 • щэнхабзэмкIэ  и  министрхэр
 • Къалмыкъ Антонинэ (1936-1937)
 • Энеев Мыхьмуд (1937-1938)
 • Битокъу Музэчыр (1938-1940;1945)
 • Темыркъан Хьэту (1940-1942)
 • ЦокIыл Кудзыгъуэ (1943)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис