ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2019

Бейтыгъуэн Сэфарбий аргуэру дегъэгуфIэ

2019-10-22

 • «Акъылыр мылIэжыныгъэм хуэунэтIащ» («Интеллект — стезя бессмертия») фIищащ Бейтыгъуэн Сэфарбий къыщалъхуа махуэ лъапIэм ирихьэлIэу и гъащIэ гъуэгур къызэщIиубыдэжу игъэхьэзыра тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-10-22

 • Жэпуэгъуэм и 22, гъубж
 • ЩыпсалъэкIэ зэIынэ цIыхухэм я дунейпсо махуэщ
 • УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм и финанс-экономикэ IэнатIэм и махуэщ
 • 1612 гъэм Минин Кузьма, Пожарский Дмитрий, Черкасский Михаил сымэ зи пашэ урысеидзэм лыхьхэр (полякхэр) Москва дахужащ.
 • 1721 гъэм Урыс сенатым пащтыхьыцIэр игъэкIуэдыжри, Пётр Езанэр Урысейм и император ищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу 

2019-10-22

 • Лъагъуныгъэм  и хьэтыркIэ…  «Щихухэр иджыри мэкI»
 • Къэрмокъуэ Мухьэмэд цIыху телъыджэу щытащ. Абы хэмыгъуэщэн лъэужьышхуэ къыщигъэнащ щэнхабзэм зэуэ и IэнатIитIми — лъэпкъ журналистикэми къэбэрдей литературэми. Уегупсысми, къыпхуэгъуэтыну къыщIэкIынукъым а лъэныкъуитIми езым и гъащIэм нэхъ ебэкIыу щыщытар. Еш имыIэу, гуащIэ хьэлэлкIэ гъэнщIауэ ирихьэкIа лэжьыгъэм папщIэ Къэрмокъуэм хуэфащэ пщIэшхуэ къыхуащIащ: абы къыфIащащ КъБАССР-ми РСФСР-ми щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ цIэ лъапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Си  гущхьэ  дыдэм  гъуэгухэр  щызэхокI»

2019-10-22

 • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Хьэбэз щIыналъэм иджыблагъэ зэIущIэ щекIуэкIащ журналист, тхакIуэ, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ Пхъэш МуIэед и фэеплъу. Псэужамэ, ар илъэс 70 ирикъунут фокIадэм и 15-м. МуIэед 2000 гъэм фокIадэм и 18-м дунейм ехыжащ, и ныбжьыр илъэс 51-рэ ирикъуа къудейуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Налшык  дунейпсо  кинофестивалым   и  къалащхьэ  мэхъу

2019-10-22

 • Жэпуэгъуэм и 14 — 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэмахуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Щапхъэ  зытрах  унафэщI

2019-10-22

 • Дэтхэнэ IуэхущIапIэми и ехъулIэныгъэм и къежьапIэр ар къызэзыгъэпэщ, зи пщэ дэлъ унафэщIырщ. Ар сыт хуэдэ лъагапIэ тетынуми, сыт хуэдэ увыпIэ абы иIэнуми зэлъытари аращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха