ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2019

Псори дощIэж

2019-08-22

 • ШыщхьэуIум и 20-м Терскол къыщызэIуахащ «Фэеплъ вахтэ-2019» урысейпсо Iуэхур. 1942 гъэм Iуащхьэмахуэ и Iэшэлъашэм щыхэкIуэдауэ щыта совет сэлэт 15-м я къупщхьэлъапщхьэхэр щыщIалъхьэжащ, абы ехьэлIа дауэдапщэхэри ирагъэкIуэкIащ. Iуэхум къекIуэлIащ Урысей Федерацэм Зыхъумэ-жыныгъэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и Правительствэм я лIыкIуэхэр, Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щыпсэухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-08-22

 • ШыщхьэуIум и 22, махуэку
 • Зи диныр, нэгъуэщI зи фIэщхъуныгъэхэр зыпаубыду залымыгъэ зыкIэлъызэрахьахэр, абы зи гъащIэр хэзылъхьахэр ягу къыщагъэкIыж дунейпсо махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыми емыщхь

2019-08-22

 • Зэрысабийрэ къэфэну зыфIэфI, и ныбжьым хуумыгъэфэщэнуи телъыджэу ар къызэхъулIэу щыта хъыджэбзым и къэфэкIэ хьэлэмэтыщэм теухуауэ Къэшэж Иннэ усэ итхащ, зи дахагъэр Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ и скульптурэ образ хъуа Шэру Соня гъуэгуанэ дахэ къикIуащ. Ар кинофильмхэмрэ телефильмхэмрэ мызэ-мытIэу хэтащ. Абы республикэм и лъэпкъ къафэм зегъэужьыным къаруушхуэ ирихьэлIащ, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ иджыпсту щылажьэхэм ящыщ куэд а гъуэгуанэм тригъэуващ. Шэру Соня зэи ягу ихункъым абы и зэфIэкIым, Iэзагъэм дихьэхыу щытахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Гъуащхьэтет нэхъыфI Джэрыджэ Сэлим

2019-08-22

 • Ди гуапэ зэрыхъущи, къытщIэхъуэ щIэблэм ящыщ куэд дехьэх физкультурэмрэ спортымрэ, ехъулIэныгъэфIхэри зыIэрагъэхьэ. Абыхэм ящыщщ «Фэ топ-2019» урысейпсо топджэгу зэпеуэм и кIэух Iыхьэм гъуащхьэтет нэхъыфIу къыщалъыта Джэрыджэ Сэлим. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ Бахъсэн район администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Чылар Аринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Куэдым  къыхуигъэщIа щIэныгъэлI

2019-08-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэмрэ и щIэныгъэм-рэ я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ  ин хуэзыщIа еджагъэшхуэхэм ящыщщ кавказыдж Iэзэ, адыгэхэм ди тхыдэмрэ этнологиемкIэ IэщIагъэлI, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэр. IуэхугъуэфI куэдым къыхуигъэщIа щIэныгъэлIт ар, къызыхэкIа адыгэ лъэпкъым и тхыдэ фэеплъымрэ и щэнхабзэ щIэинхэмрэ папщIэ гууз-лыузи зиIэт. Псэужамэ, Къэжэр Валерэ шыщхьэуIум и 19-м илъэс 70 ирикъунут…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Хьэмащэ щIыпIэм

2019-08-22

 • Къущхьэхъум и Хьэмащэ щIыпIэм щыIэ хэщIапIэмрэ абы къегъэщIылIа Iэбгъэ зыбжанэмрэ иджыблагъэ дыщыIащ. Абдежым дэ дызыщыхуэзахэм ящыщщ республикэм и къущхьэхъу хъупIэхэм щыIэ штабхэм я унафэщI, КъБР-м ветеринар медицинэмкIэ и центрым и тхьэмадэм и къуэдзэ Иуан Аскэрбий.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Адыгэ къафэм  и гуащэ Шэру  Соня

2019-08-22

 • РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональ-нэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэрал псом и къэфакIуэ телъыджэу щыта Шэру Соня къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэпслъэпс быдэ

2019-08-22

 • Дэ дызэреплъымкIэ, дунейм лъэ быдэкIэ щыув дэтхэнэ зы цIыхури зэгуэр хуэныкъуэ мэхъу езыр къызыхэкIар зэгъэщIэным, и адэжь-анэжьхэм я къекIуэкIыкIам и пэжыпIэм лъэIэсыным, и щыпкъапIэм нэплъысыным, а псом щыгъуазэ зыхуищIыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэуэтхэр

2019-08-22

 • КъаныкъуэАнфисэ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр.
 • ПэщIэдзэр №№ 94, 96, 97, 98, 99-хэм итщ).
 • Зи Iэзи лъэр зэщIэпха бзылъхугъэр щIыунэ щIыIэжьым ирадзэри, и лъэр къыщIэмыувэжыху, цIыхухъуищым зэIэпахыурэ яубэрэжьащ. А псоми кIэлъыплъу лъэныкъуэкIэ щыта дэрдэ-ней дзэпщым игъэщIагъуэрт нэрыбгейм зы «Iыхь» жимыIэу, ерыщу зэрызиIыгъыр. Дауи, ущыцIыхукIэ, апхуэдиз удыныр къомыузу къанэркъым, ауэ Удынэ хуейтэкъым зэрыпхъуакIуэхэм    я гур къытезэгъэну, и щIыхьыр зэрыхаутар, и напэр зэрытрахар, абы гумащIэ зэрищIар къаригъэщIэнуи, и зы нэпс къудами яригъэлъэгъуакъым, и зы щэIу макъи зэхригъэхакъым. ЛIищыр ешу къэувыIэжа нэужь, ахэр щIигъэкIыжри, зи нэ дахитIыр щIилъафэу щIы пцIанэм щылъ нэрыбгейр дзэзешэм къызэфIигъэтIысхьащ, блы-ным кIэрыгъэщIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэхей Аслъэн: Сэ сытым дежи макъамэр си псэм хэлъщ

2019-08-22

 • Урысей Федерацэм, Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ артист, Кубанымрэ Абхъазымрэ гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Зэныбжьэгъугъэм и орденыр, «Адыгейм и щIыхь» медалыр, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и дамыгъэ нэхъыщхьэр, Адыгэ Республикэм и къэрал саугъэтхэр, Шостакович Дмитрий и цIэкIэ щыIэ саугъэтыр зыхуагъэфэща, Кавказ Ищхъэрэм, Урысейм щыцIэрыIуэ композитор, АР-м къафэмрэ уэрэдымкIэ и «Ислъэмей» ансамблым и унафэщI Нэхей Аслъэн Къасым и къуэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъуащ. Ар 2018 гъэм и кIэухым дахэу, Iэтауэ щагъэлъэпIащ Адыгейм икIи абы теухуа концертхэр «Ислъэмейм» щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щитащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сыт  хуэдиз  хъун  хуей  ар?

2019-08-22

 • ЦIыхухэм зэреупщIам къызэригъэлъэгъуамкIэ, улахуэр иджырейхэм нэхърэ хуэдитIкIэ нэхъыбэн хуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Португалие

2019-08-22

 • XVIII лIэщIыгъуэм и кIэухым яухуа Келуш лъэпкъ унэуардэр европей архитектурэм и Iэ-ужь нэхъ телъыджэхэм ящыщщ. Португалием и пащтыхьхэм я гъэмахуэ хэщIапIэу щытащ ар, а цIэ дыдэр зезыхьэ Келуш къалэм, иджырей Лиссабон, километри 10 хуэдизкIэ пэгъунэгъуу щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Сом  мелуани  2-м  щIигъу  япшын

2019-08-22

 • Зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, шыщхьэуIум и 10-16-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр 15814-рэ къызэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуани 10-рэ мин 328-м щIигъу. А махуэхэм къриубыдэу сом мелуани 2-рэ мин 419-рэ, тралъхьам и процент 23-р япшынащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ