ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2019

Дунейм и вице-чемпион Шыбзыхъуэ Алик

2019-08-19

  • Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ