ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сом  мелуани  2-м  щIигъу  япшын

2019-08-22

  • Зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, шыщхьэуIум и 10-16-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр 15814-рэ къызэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуани 10-рэ мин 328-м щIигъу. А махуэхэм къриубыдэу сом мелуани 2-рэ мин 419-рэ, тралъхьам и процент 23-р япшынащ.

  • Къуэдыр махуэ 60-м къриубыдэу япшын хъунущ. Абы фIагъэкIамэ, Iуэхур Суд приставхэм  Iэрагъэхьэ.
  • Административнэ къуэдыр хабзэм игъэува пIалъэм (УФ-м и КоАП-м и 20.25 статья) къриубыдэу ямыпшынмэ, ар хуэдитIкIэ ягъэбагъуэ е сыхьэт 50-кIэ цIыхур ягъэлажьэ.
  • Къуэды птелъмэ, къыщыпщIэфынущ Урысейм и Къэрал автоинспекцэм и сай-тым  — www.gibdd.ru.  
  • Бахъсэн  Ланэ.