ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2019

УэрамыщIэм Куэтэншы  ТIалэ и цIэр зэрехьэ

2019-07-11

 • УФ-м ЮстицэмкIэ и министерствэм и Управленэу КъБР-м щыIэмрэ Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда къарухэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Налшык къалэ советымрэ къагъэхьа тхыгъэхэм япкъ иткIэ Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым иджыблагъэ къищтащ «Нарт» хьэблэщIэм и уэрамхэм ящыщ зым Хэку зауэшхуэм хэта, РСФСР-м щIыхь зиIэ и юрист, КъБАССР-м юстицэмкIэ и министру, КъБАССР-м и Суд Нэхъыщхьэм и УнафэщIу щыта Куэтэншы ТIалэ Мэм и къуэм и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-07-11

 • Бадзэуэгъуэм и 11, махуэку
 •  ЦIыху бжыгъэм хэхъуэным и дунейпсо махуэщ
 •  Шоколадым и дунейпсо махуэщ
 •  Монголием щагъэлъапIэ я цIыхубэ революцэм и махуэр
 •  1700 гъэм Берлин къыщызэIуахащ Германием щIэныгъэхэмкIэ и академиер. Абы и япэ президенту хахат дуней псом щыцIэрыIуэ нэмыцэ философ икIи математик Лейбниц Готфрид.
 •  1941 гъэм щIидзащ Киев къалэр хъумэжыным теухуа зауэ гуащIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэшэж Иннэ и усэхэр — адыгэбзэкIэ

2019-07-11

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ абы епха «Адыгэ ЩIэнгъуазэ» институтымрэ, ДАХ-мрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ я жэрдэмкIэ илъэс зыбжанэ хъуауэ яубла «Черкесика» тхылъ гупым я еянэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Iуащхьэмахуэ лъапэ и зыгъэпсэхупIэхэр ирагъэфIакIуэ

2019-07-11

 • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ООО-м 2022 гъэр къихьэху Iуащхьэмахуэ лъапэ иджыри лыжэ къежэхыпIэу бгъу щиухуэнущ. Абыхэм псори зэхэту я кIыхьагъыр метр 8260-м нэблагъэнущ. КъищынэмыщIауэ, мы щIыпIэм кIапсэ гъуэгущIэхэри щаукъуэдиинущ. Ухуэныгъэхэр метр 3000-м къыщыщIэдзауэ 4200-м нэблагъэ зи лъагагъ джабэ нэкIухэм щрагъэкIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъагъуныгъэр, пщIэр, нэмысыр

2019-07-11

 • «Унагъуэр быдэмэ, къэралыр лъэщщ», — жыIэгъуэ пэжым къегъэлъагъуэ ар къэралым и зы Iыхьэу, жылагъуэм и быдапIэу зэрыщытыр. Аращ къыщежьэр цIыхухэм яхэлъ хьэл дахэ псори: лъагъуныгъэри, пщIэри, нэмысри, гумащIагъри, пэжыгъэри… Апхуэдиз мыхьэнэ цIыху гъащIэм щызиIэ унагъуэм гулъытэшхуи щегъуэт ди хэкум. Мы гъэм илъэс 11 мэхъури ди къэралым щагъэлъапIэ Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIыгъэ зыхэлъ, пэжыр къэзыгъэлъагъуэ, жыжьэ кIуэцIрыплъ, хэкупсэ нэс МэшбащIэ Исхьэкъ

2019-07-11

 • Ди газетым зэрытетащи, «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр тхакIуэ щэджащэ МэшбащIэ Исхьэкъ къызэрыхуагъэфэщар иджыблагъэ Мейкъуапэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Ар жэуапыншэу къанэ хъунукъым

2019-07-11

 • «Махуэку» напэкIуэцIым и къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым дэ теддзауэ щытащ «Езыхэм зытес къудамэр паупщIыж» тхыгъэр. Абы къыщыгъэлъэгъуат ди гъунэгъу Куржым и унафэщIхэр хъийм зэрикIар икIи абы фIы къызэримышэнур. Абыхэм ирагъэкIуэкI политикэм нэгъуэщIкIэ ущыгугъ хъунутэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Я зэхущытыкIэм псори зыIэпашэ

2019-07-11

 • Цюрих Швейцарием и къалэ нэхъ ин дыдэщ. Абы нэхъыбэу щопсэу нэмыцэбзэкIэ псалъэхэр. Апхуэдэ дыдэу Европэм и финанс центр ин дыдэхэм ящыщщ. АрщхьэкIэ мыбы щыIэщ зыплъыхьакIуэхэр дэзыхьэхын куэди: курыт лIэщIыгъуэхэм яухуа чэщанэхэр, музей куэдыкIей, нэгъуэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Апхуэдэ цIыхухэм щIэупщIэ яIэщ

2019-07-11

 • Ди гъунэгъу Ингушым и Iэтащхьэу щыта Евкуров Юнус-Бэч Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэщ. Ар а къулыкъум гъэувыным теухуа унафэм Iэ тридзащ Президент Путин Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Шэджэм лэкъумхэр». Х/ф (12+)
 • 7.10 «Чэзу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр