ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2019

IэщIагъэлI  ныбжьыщIэхэр

2019-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм вэсэмахуэ еджапIэ нэхъыщхьэм ахэр щратыжащ. Абы теухуа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэмрэ щIыпIэ самоуправленэмкIэ и органхэмрэ я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Мырзэ Резуан «Спартак»-м щоджэгу

2019-07-20

 • Мырзэ Резуан хагъэхьащ Урысей Федерацэм и футбол командэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэ (абы нэхърэ нэхъыбэрэ ди къэралым и чемпион хъуа щыIэкъым) Мэзкуу и «Спартак»-м. Абы папщIэ мэзкуудэсхэм еврэ мелуани 3,5-рэ иратащ адыгэ щIалэр иджыри къэс зейуэ щыта «Ростов»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мы махуэхэм

2019-07-20

 • Бадзэуэгъуэм и 20, щэбэт
 • Шахматхэм я дунейпсо махуэщ. 1966 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ,1924 гъэм а махуэ дыдэм Париж Дунейпсо шахмат федерацэр (ФИДЕ) къызэрыщызэрагъэпэщам тращIыхьауэ.
 • Тортым и дунейпсо махуэщ
 • Японием щагъэлъапIэ тенджызым и махуэр
 • Колумбием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1810 гъэм Боготэ къалэм цIыхухэр къыщызэрыIэтащ, Испанием къыгуэкIыу къэрал щхьэхуит хъуныр къагъэуву.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Гъэмахуэмэ»  гуакIуэкIэ  гъэнщIа  сурэтхэр

2019-07-20

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Санкт-Петербург и художник цIэрыIуэ Анненков Анатолий и лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Русланрэ Алимрэ зэпеуэм я лауреатщ

2019-07-20

 • Иджыблагъэ екIуэкIащ Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и IэнатIэм (УИС) и лэжьакIуэхэм художественнэ самодеятельностымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. ТекIуахэм я гала-концертым хэтащ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэри, — къет Управленэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-20

 • Сабийхэм жаIэ
 • ЖысIэну хъуар жаIакIэщ…
 • ЕджакIуиплI дерсым къыкIэрыхуати, абы и щхьэусыгъуэмкIэ егъэджакIуэр еупщIырт.
 • — Ди сыхьэтыр къэувыIати, сыкъыкIэрыхуащ, — жиIащ зым.
 • — Сэ хущхъуэхьэ сагъэкIуати, сыгуващ, — жиIащ етIуанэм.
 • — Сэ си шыпхъу нэхъыщIэ цIыкIур садым сшати… — жиIащ ещанэм.
 • ЕплIанэм деж чэзур къыщысым, хъыджэбз цIыкIур къэгъащ.
 • — Щхьэ угърэ? Сыт уэ къытхуэбгупсысынур?
 • — Сэ жысIэну хъуар жаIакIэщи, согъ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Лъэпкъым и набдзэ

2019-07-20

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ щыIэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тху-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Адыгэ литературэм и вагъуэ

2019-07-20

 • Къэбэрдейм и къуэ пэж
 • Алим мы дунейм ехыжыну зэи сигу къэкIыртэкъым. Мо дыгъэм, мо мазэм, мо Iуащхьэмахуэ е Урыхужь ещхьу, игъащIэкIэ псэун къысфIэщIырт. Ар зытемыт дунейр дуней нэпцIу къэслъытэрт. Алим къыпщхьэщымытмэ, мы дуней цIэнтхъуэрыгъуэм утетынри шынагъуэ хъурт. Абы и жьауэм ущIэту утхэнри уи лъэпкъым ухуэлэжьэнри дэрэжэгъуэт. Алим диIэмэ, ди лъэпкъыр хэутэн яхуэщIынкъым, жиIэрт си псэм. Алим псэумэ, ди литературэм и пщIэри яхуеудыхынкъым. Алим къытщхьэщытмэ, ди бзэри яхуэгъэгъункъым…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Европэ псом къахэплъа адыгэлI

2019-07-20

 • Илъэси 190-рэ ирокъу адыгэлI гъуэзэджэ Хьэшыр Чылар Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрынэсрэ. ЦIыхухэм ящыщу япэу а Iуэхугъуэр зыхузэфIэкIар аращ икIи абыкIэ и цIэр тхыдэм къыхинащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Япэ урысей альпинист Хьэшыр Чылар

2019-07-20

 • Лъэпкъым и тхыдэ
 • Чылар Гъузер Къэрэбат и къуэм и гукъэкIыжхэр
 • Ди унагъуэцIэмрэ лъэпкъым и тхыдэмрэ убзыхуауэ тхылъхэм изэгъауэ къыщыщIидзэр Чыларым и дежщ. Абы лъандэрэ лъэпкъищэхэм я тхыдэм ебгъапщэмэ, куэд дыдэ хъуакъым, илъэс щитIым нэсауэ арат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2019-07-20

Зыхыхьэхэр: Хэха