ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2019

ЦIыху 200  зэпеуащ Iуащхьэмахуэ и  саугъэтым  папщIэ

2019-07-02

 • «Iуащхьэмахуэ и саугъэт» лыжэм дихьэх-хэм я урысейпсо зэIущIэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхуащIыжащ. Слалом инымрэ слалом къызэрыгуэкIымрэ щызэпеуэн папщIэ Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуэсат къэралым и щIыналъи 10-м я лIыкIуэу спортсмен 200.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэблэр  зыхэпIыкIын   хуей  Iуэху

2019-07-02

 • Къэралым и щIыпIэ куэдым мы зэманым щокIуэкI «Армэ-2019» гъэлъэгъуэныгъэхэр. Дзэ техникэм, Iэщэфащэхэм, зыхъумэжыныгъэ комплексым и иужьрей ехъулIэныгъэхэм я выставкэ убгъуа иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык къалэми. Ар къызэригъэпэщащ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-07-02

 • Бадзэуэгъуэм и 2, гъубж
 • Спорт журналистым и дунейпсо махуэщ. 1924 гъэм бадзэуэгъуэм къызэрагъэпэщащ спортым тетхыхь, тепсэлъыхь журналистхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэр.
 • Кооперативхэм я дунейпсо махуэщ
 • Днепр псым и дунейпсо махуэщ
 • Уфологым и дунейпсо махуэщ
 • Узбекистан Республикэм и къэрал гербыр къыщащта махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зихуэдэ  щымыIэ  Къумахуэ  Мурадин

2019-07-02

 • Махуэ зыбжанэ ипэкIэ илъэситху ирикъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрми, СССР-у щыта къэрал абрагъуэми, Урысей Федерацэми къыщалъыта икIи а щIыналъэхэм я цIэхэр фIыкIэ зыгъэIуа ди лъахэгъу, физик щэджащэ Къумахуэ Мурадин Iэбубэчыр и къуэр дунейм зэрехыжрэ. Абы и къэхутэныгъэу 4-м ящыщу тIур нэгъуэщI къэралхэм къыщыдэкIа журналхэм ихуащ, «Къумахуэм и бзий», «Къумахуэм и оптикэ» фIэщыгъэхэр яIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ТхакIуэм и гъащIэмрэ  и гуащIэмрэ

2019-07-02

 • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм, и бжыгъэр щитху хъууэ, иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Свет в окне. Жизнь и творчество» зыфIаща тхылъ. ЩIэныгъэлIхэу КхъуэIуфэ Хьэчим, Къэжэр Иннэ, Брай (Тхьэмокъуэ) Женя сымэ ягъэхьэзыра лэжьыгъэр теухуащ тхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ Брай Адэлбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

КъэхъукъащIэхэм хуэхьэзырхэр

2019-07-02

 • УФ-м и МЧС-м ди республикэм щиIэ и къудамэ нэхъыщхьэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, «РусГидро» ОАО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр филиалым хыхьэ Аушыджэр гидроэлектростанцым мафIэс къэмыгъэхъуным хуэгъэза зыгъэсэныгъэ-къэпщытэныгъэ Iуэхугъуэхэр щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«АДЫГЭ ЩАУЭ-2019»

2019-07-02

 • ЗЭПЕУЭР ЗЫХУЭГЪЭПСАР
 • — Адыгэ щауэм и нэмысым щIэблэр зэрыщыгъуазэр къэхутэн, адыгэ лъэпкъым зэрищIэблэр къагурыIуэрэ абы хуэфащэу псэуным къыхуеджэн;
 • — Адыгэ лъэпкъым и лъапIэныгъэхэм (адыгэбзэм, адыгэ хабзэм, тхыдэм, щIэнгъуазэм, щэнхабзэм, н.) я къарур зыхегъэщIэн, абыхэм дегъэхьэхын;
 • — Лъэпкъым къигъэщIа щэнхабзэм и дахагъыр зыхегъэщIэн;
 • — Лъэпкъыпсэ-хэкупсэу щIэблэр гъэсэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Хэкум папщIэ

2019-07-02

 • Лэскэн ЕтIуанэм щыщ ПщыукIхэ ФIыцIэрэ Дисэрэ щIалиблрэ хъыджэбзищрэ зэдагъуэтат. Унагъуэм исыр колхоз губгъуэм щылажьэрт. Къундетрэ Хъызыррэ щIалэхэм я нэхъыжьт. Зауэр къыщыхъеям ахэр илъэс плIыщIым щхьэдэхат, унагъуэуи тIысыжахэт. Адэ-анэм я гъусэу псэухэрт щIалитхур: Исхьэкъ, Iэбэч, Хьэту, Хьэрун, Мухьэмэд. 1941 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м Хэку зауэшхуэм щIидза нэужь, дыгъуасэ губгъуэм ита лэжьакIуэхэм Iэщэ къащтэри зауэм кIуащ, я Хэкур яхъумэжыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сыт нанэхэр щIэIэфIыр апхуэдизу?

2019-07-02

 • Анэ лъагъуныгъэм нэхърэ нэхъ ин, нэхъ хуабэ, нэхъ кIэншэ сыт щыIэ? «Зыри», — жыпIэми ущыуэнукъым. Дунейм гугъу ехьу укъытрегъэхьэри, жэщ-махуэ имыIэу къыпщхьэщысщ, уимыгъагъыу, угукъыдэмыжмэ, къоIэзэу, уигъашхэ-уихуапэу, узыхуей ухуимыгъэныкъуэу. Анэм и Iэхэр къодэхэщIамэ, шынагъуэ псори пщхьэщыкI къыпфIощI, уи гур мэпсэху, IэфIу уожей. Мы дуней псор къызэхакIухьамэ, уи анэм хуэдэ ямыгъуэтын къыпфIощI, урогушхуэ, уогуфIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Къарэнашэ Марусэ Хьэжджэрий и пхъур илъэс 85-рэ зэрырикъуамкIэ дохъуэхъу

2019-07-02

 • ФIыуэ тлъагъу, зыпэтщI щымыIэ ди анэ, анэшхуэ гумащIэ! Дынохъуэхъу уи ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъуамкIэ!
 • Уи узыншагъэр мыкIуэщIу, дэрэжэгъуэ уиIэу, гъащIэм и IэфIыгъэ псори зыхэпщIэу, нанэ жьыщхьэ махуэ къыпхужаIэу куэдрэ укъытщхьэщытыну ди гуапэщ. Илъэсищэ ущрикъур дгъэлъэпIэну, дунейм тет фIыгъуэм ущымыщIэну Тхьэм жиIэ!
 •  
 • Уи бынхэмрэ къуэрылъху-пхъурылъхухэмрэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Уэзырат Тхьэм быну къызитар

2019-07-02

 • Бицу Анатолий, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ
 • Уэзырат сэ сиIар гурыфIыгъуэу,
 • Уэзырат Тхьэм быну къызитар.
 • Семыхъуапсэу зыми, семыфыгъуэу
 • Сэ уэрат дунейм сыщIытетар.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэгъундокъуэ Елдар: Си къалэнхэм я нэхъыщхьэр щIэблэр хэкупсэу згъэсэнырщ

2019-07-02

 • КъытщIэхъуэ щIэблэр псэукIэ узыншэм, спортымрэ физическэ щэнхабзэмрэ хуэущииным мыхьэнэшхуэ иIэщ. Псом хуэдэжкъым а къалэныр мы зэманым — хъыбарегъащIэ Iэмэпсымэхэм заужьауэ псори Интернетымрэ телефонымрэ «къимыкIыу щис» лъэхъэнэм. Иорданием щыщ адыгэ щIалэ Хьэгъундокъуэ Елдар КъБКъУ-м спортымкIэ факультетыр къиухащ. Илъэситху ипэкIэ Налшык къэIэпхъуащ и унагъуэр и гъусэу. А зэманым къриубыдэу ныбжьыщIэ куэд спортым хуигъэсащ, нобэр къыздэсми абы и лъэныкъуэкIэ щIэблэм лэжьыгъэшхуэ ядрегъэкIуэкI икIи и гъэсэнхэм къахэкIащ ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрызыгъэхьахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Европэм и Кубокым щIэбэну

2019-07-02

 • Оренбург дэт «Оренбуржье» спорт комплексым щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIауэ 2005 — 2006, 2007 — 2008 гъэхэм къалъхуахэм я зэхьэзэхуэ.

 • Зэпеуэм хэтащ Урысейм и къалэ 41-м, Къэзахъстаным, Таджикистаным, Къыргъызстаным, Куржым, Азербайджаным къикIа спортсмен 500-м щIигъу.
 • 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуахэм я гупым щыбэна хьэлъагъым япэ увыпIэр щиубыдащ Къумыкъу Астемыр. Къущхьэ Тамерлан етIуанэщ, Шыгъушэ Артуррэ Беслъэней Идаррэ жэз медалхэр къахьащ.
 • 2007 — 2008 гъэхэм къалъхуахэм я деж дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Беслъэней Дамир.
 • Спортсменхэр ягъасэ Урысейм спортымкIэ и мастер Иванов Дмитрийрэ Апхуд Анзоррэ.
 • МЭЗКУУ Къанщобий.

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр