ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2019

Псапэ щIэным  зеубгъу

2019-07-13

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Матовников Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Кавказ Ищхъэрэм фIы щылэжьын» зыфIаща щIыналъэ форумым и лэжьыгъэм хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрырикъур  гъэлъэпIэным  пыщIа  волонтёр лэжьыгъэм зыхуэгъэхьэзырынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм ЗэзыгъэуIу и центрыр Налшык къыщызэIуах

2019-07-13

 • Вэсэмахуэ Налшык къыщызэIуахащ Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрырикъур гъэлъэпIэным пыщIа волонтёр лэжьыгъэм зыхуэгъэхьэзырынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм ЗэзыгъэуIу и центрыр. Ар щылэжьэнущ «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIуэкIуэ Казбек хуэзащ Иорданием и лIыкIуэу Урысей Федерацэм щыIэ Адайле Амджад

2019-07-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ Иордание Пащтыхьыгъуэм и чрезвычайнэ икIи полномочнэ лIыкIуэу Урысей Федерацэм щыIэ Адайле Амджад.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЕхъулIэныгъэщIэхэр къахудэкIуэну дохъуэхъу!

2019-07-13

 • Бадзэуэгъуэм и 11-м КъБР-м и Парламентым, хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, щагъэлъэпIащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIхэр. Республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и ЩIыхь тхылъыр цIыху 69-м, ФIыщIэ тхылъхэр цIыху 18-м иратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Диплом плъыжь 563-рэ

2019-07-13

 • Налшык дэт «Театр щхъуантIэм» иджыблагъэ щызэхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр диплом плъыжькIэ мы гъэм къэзыуха цIыху 563-м я щIыхькIэ къызэрагъэпэща пшыхь дахэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Мы махуэхэм

2019-07-13

 • Бадзэуэгъуэм и 13, щэбэт
 • Къэзахъстаным шынагъуэншагъэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Черногорием и къэралыгъуэм и махуэщ. 1878 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м Черногориер къэралыгъуэ щхьэхуиту зэрыщытыр Берлин конгрессым къилъытащ. 1941 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м Черногорием къыщызэрыIэтащ фашизмэм, нацизмэм я бий цIыхубэр. А Iуэхугъуэхэрщ лъабжьэ хуэхъуар нобэ къэралым щагъэлъапIэ махуэшхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъым и фIыщIэ ин зыхуэфащэ щIэныгъэлI Пщыбий Инал Хъанджэрий и къуэр къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу

2019-07-13

 • ЕгъэджакIуэ Iэзэ, къэхутакIуэ емызэшыж
 • Бадзэуэгъуэ мазэм и 15-м илъэс 90 ирокъу адыгэ щIэныгъэлI цIэрыIуэ Пщыбий Инал Хъанджэрий и къуэр къызэралъхурэ. Абы и къалэмыпэм къыщIэкIащ адыгэ литературэм, IуэрыIуатэм, щэнхабзэм я тхыдэр къыщихута тхыгъэ хьэлэмэт куэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-13

 • Псалъэжьхэр
 • Псэр ящэри, напэ къащэху
 • Уи хъуэрыбзэ зымыщIэм уи гухэлъ жумыIэ.
 • Дыгъуэм и кIэр мыгъуэ мэхъу.
 • Зи щхьэ илъым и щхьэ урилъытынщ.
 • Куэд къыубжмэ, уи тхьэмадэжь и цIэри къыхэхуэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис