ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я зэхущытыкIэм псори зыIэпашэ

2019-07-11

  • Цюрих Швейцарием и къалэ нэхъ ин дыдэщ. Абы нэхъыбэу щопсэу нэмыцэбзэкIэ псалъэхэр. Апхуэдэ дыдэу Европэм и финанс центр ин дыдэхэм ящыщщ. АрщхьэкIэ мыбы щыIэщ зыплъыхьакIуэхэр дэзыхьэхын куэди: курыт лIэщIыгъуэхэм яухуа чэщанэхэр, музей куэдыкIей, нэгъуэщIхэр.

  • Цюрих апхуэдэу дунейм и къалэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщщ, ауэ мыбы ущыпсэуну егъэлеяуэ фIыщ. И къабзагъэм, и теплъэм, абы къыдэкIуэуи цIыхухэм я зэхущытыкIэхэм псори зыIэпашэ.