ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуащхьэмахуэ лъапэ и зыгъэпсэхупIэхэр ирагъэфIакIуэ

2019-07-11

  • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ООО-м 2022 гъэр къихьэху Iуащхьэмахуэ лъапэ иджыри лыжэ къежэхыпIэу бгъу щиухуэнущ. Абыхэм псори зэхэту я кIыхьагъыр метр 8260-м нэблагъэнущ. КъищынэмыщIауэ, мы щIыпIэм кIапсэ гъуэгущIэхэри щаукъуэдиинущ. Ухуэныгъэхэр метр 3000-м къыщыщIэдзауэ 4200-м нэблагъэ зи лъагагъ джабэ нэкIухэм щрагъэкIуэкIынущ.

  • Лэжьыгъэхэм зэман гъунэгъум щIадзэнущ. КIапсэ гъуэгущIэр «Гара-Баши», «11-м я хэщIапIэ» станцхэм я зэхуаку дэту яукъуэдиинущ. Абы и кIыхьагъыр метр 1169-м нэсынущ. АбыкIэ зы сыхьэтым къриубыдэу цIыху 560-рэ лъэныкъуитIымкIи къыщрашэкIыфынущ. Ищхьэ къэувыIэпIэм деж метр зэбгъузэнатIэ 300 къызэщIэзыубыдэ зыплъыхьыпIэшхуэ щаухуэнущ, абы мы щIыпIэм къакIуэхэм зыхуей-зыхуэныкъуэ псори щагъуэтынущ. Ухуэныгъэхэр токкIэ къызэзыгъэпэщынур дыгъэ бзийкIэ лажьэ электростанцхэращ.
  • ЕтIуанэ Iыхьэм ехьэлIа ухуэныгъэхэм хыхьэ япэ лыжэ къежэхыпIэм и кIыхьагъыу щытынущ метр 1720-м нэс, етIуанэм метр 840-рэ. Гъуэгухэр екIуэлIэнущ «Кругозор» станцым. Ещанэ Iыхьэм щыщщ метр 239-рэ зи кIыхьагъыну, «Мир» — «Мир-2» кIапсэ гъуэгущIэр. ТIысыпIиплI зиIэну кабинэхэр зыфIэлъыну кIапсэ гъуэгухэм цIыху минитIым щIигъу кърашэкIыфынущ. Метр 3500-м нэсыну лыжэ къежэхыпIэ гъуэгуищыр «щIыху», «удзыфэ», «плъыжь» фIэщыгъэхэр зэрахьэу, лыжэкIэ къажыхьу зезыгъасэхэм, абы нэхъ хуэIэзэ хъуахэм, фIы дыдэу къэзыжыхьхэм яхухэхауэ щытынущ.
  • НафIэдз Мухьэмэд.