ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УэрамыщIэм Куэтэншы  ТIалэ и цIэр зэрехьэ

2019-07-11

  • УФ-м ЮстицэмкIэ и министерствэм и Управленэу КъБР-м щыIэмрэ Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда къарухэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Налшык къалэ советымрэ къагъэхьа тхыгъэхэм япкъ иткIэ Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым иджыблагъэ къищтащ «Нарт» хьэблэщIэм и уэрамхэм ящыщ зым Хэку зауэшхуэм хэта, РСФСР-м щIыхь зиIэ и юрист, КъБАССР-м юстицэмкIэ и министру, КъБАССР-м и Суд Нэхъыщхьэм и УнафэщIу щыта Куэтэншы ТIалэ Мэм и къуэм и цIэр.

  • А цIыху гъуэзэджэм и цIэр нэхъ япэкIэ фIащащ ар щалъхуа ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт курыт школ №3-м, апхуэдэу Налшык къалэм Лениным и цIэр зезыхьэ уэрамым тет унэ №12-м, ветераныр илъэс 50-м щIигъукIэ щыпсэуам, фэеплъ пхъэбгъу щыфIадзащ.