ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-07-11

 • Бадзэуэгъуэм и 11, махуэку
 •  ЦIыху бжыгъэм хэхъуэным и дунейпсо махуэщ
 •  Шоколадым и дунейпсо махуэщ
 •  Монголием щагъэлъапIэ я цIыхубэ революцэм и махуэр
 •  1700 гъэм Берлин къыщызэIуахащ Германием щIэныгъэхэмкIэ и академиер. Абы и япэ президенту хахат дуней псом щыцIэрыIуэ нэмыцэ философ икIи математик Лейбниц Готфрид.
 •  1941 гъэм щIидзащ Киев къалэр хъумэжыным теухуа зауэ гуащIэм.

 •  1958 гъэм «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблыр Монголием кIуащ, абы и лъэпкъ махуэшхуэм хэтын папщIэ.
 •  1987 гъэм ЩIы хъурейм цIыхуу щыпсэур меларди 5 ирикъуащ.
 •  1998 гъэм Москва къыщызэIуахащ НыбжьыщIэхэм я дунейпсо спорт джэгухэр. А зэпеуэхэр егъэкIуэкIыныр къыхалъхьат Москва къалэм и Правительствэмрэ Урысейм и Олимп комитетымрэ. Абы хэтащ къэрали 131-м я лIыкIуэ ныбжьыщIэхэр, спорт лIэужьыгъуэ 14-кIэ зэпеуащ.
 •  Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КIэрэф Майе и ныбжьыр илъэс 87-рэ ирокъу.
 •  Италием щыщ модельер цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ, а къэралым и цIыху нэхъ къулей дыдэхэм ящыщ Армани Джорджо и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 •  КъБР-м и цIыхубэ артист Къуныжь Алим и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 •  Совет хоккеист цIэрыIуэ, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Анисин Вячеслав и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 28 — 30, жэщым градус 19 — 21-рэ щыхъунущ.
 •  
 • Бадзэуэгъуэм и 12, мэрем
 •  Сурэттехым и дунейпсо махуэщ
 •  ЦIыхухэр къызэрырашэкI кхъухьлъатэхэм я бортпроводникхэм я дунейпсо махуэщ
 •  Белоруссием и налог IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 •  1590 гъэм Саратов къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 •  1641 гъэм Астрахань хъаныдзэм Балъкъ и деж щригъэкIуэкIа зауэм хэкIуэдащ Къундет зэшхэр — Чэлимэтрэ Елдаррэ.
 •  1783 гъэм Бытырбыху къыщызэIуахащ Театр Иныр, иужькIэ Мариинскэ цIэр зыфIащыжар.
 •  1862 гъэм США-м и дзэм къулыкъу щызыщIэхэм хуагъэфащэ дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр — ЩIыхьым и Медалыр — ягъэуващ.
 •  1917 гъэм Япэ дунейпсо зауэм химие Iэщэ — иприт газыр — къыщагъэсэбэпауэ щытащ. Инджылызхэмрэ франджыхэмрэ я дзэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэр къызэпиудын мурадкIэ, дунейм зэи къыщымыхъуауэ, Германием химие Iэщэ Бельгием и къалэ Ипр деж къыщигъэсэбэпащ. Зауэр щекIуэкIа щIыпIэм и цIэр фIащауэ щытащ а щхъухь лIэужьыгъуэм.
 •  1943 гъэм Прохоровкэ къуажэм деж щекIуэкIащ ЕтIуанэ дунейпсо зауэм щынэхъ гуащIэ дыдэу къалъыта, лъэныкъуитIми я танкхэр щызэпэщIэта зауэр. ЛъэныкъуитIми я танкыу абы хэтащ 1200-м щIигъу, кхъухьлъатэхэри я дэIэпыкъуэгъуу.
 •  1988 гъэм Нагорнэ Карабахым и областной советым унафэ къищтащ а щIыналъэр Азербайджаным къызэрыхэкIым теухуауэ.
 •  1998 гъэм Франджым футболымкIэ и командэ къыхэхар апхуэдэ лъагапIэ зэи нэмысауэ, дуней псом и чемпион хъуащ. КIэух зэIущIэм ар Бразилием и командэм 3:0-у щытекIуат.
 •  2001 гъэм Москва къыщызэIуахащ Дунейпсо Олимп Комитетым и 112-нэ сессиер. Олимп зэщIэхъееныгъэм къыпэщыт зи чэзу къалэнхэм тепсэлъыхьыным къыдэкIуэу, абы щаубзыхуащ 2008 гъэм зи чэзу Джэгухэр щекIуэкIыну щIыпIэри. Абы теухуауэ Iэ зыIэта цIыхуи 126-м я нэхъыбапIэм нэхъ яфIэтэмэму къыщIэкIащ зэпеуэхэр Китайм и къалащхьэ Пекин щызэхэтыныр. Сессием апхуэдэуи щыхахащ Дунейпсо Олимп Комитетым и президентыщIэри. А къулыкъур хуагъэфэщат Бельгием щыщ Рогге Жак.
 •  2009 гъэм Литвам и президенту Грибаускайте Даля хахащ, а къулыкъум цIыхубз нэхъапэм зэи темытауэ.
 •  Чилим щыщ усакIуэ, Нобель и саугъэтыр зрата Нерудэ Паблэ (и цIэ дыдэр Рикардэ Элизер Нефтали Рейес Басуальтощ) къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу.
 •  УФ-м, КъБР-м щIыхь зиIэ я сурэтыщI ТхьэкIумашэ Михаил и ныбжьыр илъэс 92-рэ ирокъу.
 •  УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Толкуновэ Валентинэ къызэралъхурэ илъэс 73-рэ ирокъу.
 •  Сценарийхэр зытх, кинорежиссёр цIэрыIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Лунгин Павел и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 •   Социологие щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу илъэс куэдкIэ лэжьа ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 •  Дзюдо спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейм и чемпион Лъэцэр Хьэзрэт и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 •  Урысей актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Домогаров Александр и ныбжьыр илъэс 56-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 20 — 21-рэ, жэщым градус 17 — 18 щыхъунущ.