ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Медсестрахэр ягъэлъапIэ

2019-05-18

 • Налшык къалэ дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

 • Хъубий Марат и псалъэ

  Пшыхьыр къыщызэIуихым, ар езыгъэкIуэкIа Аттаев Азнор къытеувыIащ махуэшхуэм и къежьапIэм. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, 1953 гъэм медсестрахэр гъэлъэпIэным теухуа гупсысэр къызыпхагъэIукIащ. Япэу абы теухуа зэхыхьэхэр, махуэ хэха имыIэу, къызэрагъэпэщын щIадзащ 1965 гъэм. ИужькIэ, илъэсибгъу дэкIыжауэ, 1974 гъэм Медсестрахэм  я дунейпсо советым къыхилъхьэри, накъыгъэм и 12-м ягъэлъапIэу ирагъэжьащ. Урысейм а махуэшхуэр 1993 гъэм къищтащ. Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр трагъэхуащ Инджылызым щыщ медсестра цIэрыIуэ икIи жылагъуэ лэжьакIуэ жыджэру щыта Найтингейл Флоренс къыщалъхуа махуэм.

 • Аттаевым и хэзыгъэгъуазэ псалъэхэм яужькIэ утыкум кърагъэблэгъащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ министерствэм и медсестра нэхъыщхьэ Ашуевэ Зухърарэ.
 • Къэжэр Хъусен медсестрахэм йохъуэхъу

  — Нобэрей махуэшхуэр си гуапэу фи гъусэу согъэлъапIэ. Зэгъусэу дыщылэжьа зэманыр си нэгу къыщIызогъэхьэжри, сэ жысIэфынущ сымаджэр хъужыным хуэунэтIауэ фэ лэжьыгъэшхуэ зэревгъэкIуэкIыр, фи Iэзагъымрэ зэфIэкIымкIэ дохутырым       и къалэнхэр зэрыщывгъэпсынщIэр. Фэ куэдкIэ фэлъытащ дохутырым и IэнатIэм щиIэну ехъулIэныгъэр. Дэ ар къыдгуроIуэ икIи фи лэжьыгъэр тлъытэкIэрэ, дэтхэнэ зыми пщIэ фхудощI. Сынывохъуэхъу фи унагъуэкIэ фефIэкIуэну, фи лэжьыгъэкIэ ехъулIэныгъэ фиIэну, — захуигъэзащ махуэшхуэр зейхэм Хъубий Марат.

 • — Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр Урысейм куэд щIауэ щагъэлъапIэ, ауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым иджы ар япэу къыщрахьэжьауэ аращ, — жиIащ Ашуевэ Зухъра. — Ди дежи а махуэр щыдгъэлъэпIэным сэ куэд щIауэ сегупсысырт. АбыкIэ Хъубий Марат хъыбар щезгъащIэм, къыздиIыгъам и мызакъуэу, Iуэхур къызэгъэпэщыным езыри къыхыхьащ. Абы папщIэ республикэм и медсестрахэм къабгъэдэкIыу министрым фIыщIэ хузощI. Къыхэзгъэщыну сыхуейт махуэшхуэм и къызэгъэпэщакIуэхэу Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Токъуий Мадинэ, КъБКъУ-м и медицинэ колледжым и директор Пщыбий Светланэ, КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и дэIэпыкъуэгъу Щомахуэ Лилэ сымэ пшыхьыр дахэу, щIэщыгъуэу  екIуэкIын папщIэ я зэфIэкI зэремыблэжар. Апхуэдэ гулъытэм къегъэлъагъуэ медсестрахэм ди лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ зэрыратыр. Нобэрей махуэшхуэр хабзэ дахэ тхуэхъуу дяпэкIи дгъэлъэпIэну согугъэ, фи IэнатIэ гугъум, ауэ пщIэшхуэ зиIэм, и хъер флъагъуу Тхьэм куэдрэ фигъэлажьэ.
 • КъБР-м и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщI Къэжэр Хъусен зи лIыкIуэ къэрал IуэхущIапIэм къыбгъэдэкIыу псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ республикэм и медсестрахэм икIи къы-хигъэщащ хабзэубзыху органым и щIыхь тхылъхэмкIэ зыхуэфащэ цIыхуищ зэман гъунэгъум зэрагъэпэжэнур.
 • КъБР-м и Профсоюзхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Амщокъуэ ФатIимэт игу къигъэкIыжащ и лэжьыгъэ гъуэгуанэр къызэрыщIидзар.
 • — IэнатIэ сызэрыIутымкIэ тхылъым япэу итыр медсестрауэ сызэрылэжьарщ, — жиIащ абы. — Аращи, фи лэжьыгъэр зыхуэдэм, абы фIыуи Iейуи хэлъым сыщыгъуазэщ. Пэжыр жыпIэмэ,  къалэн нэхъ хьэлъэр зи пщэ дэхуэр фэращ. ЦIыхум нэхъ гъунэгъу дыдэу иIэр и адэ-анэрщ, шыпхъурщ, дэлъхурщ, къуэшырщ. Арагъэнщ фи IэщIагъэми «медсестра», «медбрат» фIэщыгъэр щIигъуэтар. ПщIэи щIыхьи къыволэжь. Фи IэнатIэм хуэфэщэн улахуэ фиIэу, фи зэфIэкIыр къалъытэу фи лэжьыгъэр ефхьэкIыну си гуапэщ.
 • КъищынэмыщIауэ, республикэм и медсестрахэм псалъэ гуапэкIэ зы-хуагъэзащ ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэм къащхьэщыжынымрэ цIыхум зэIузэпэщ псэукIэ къыхузэгъэпэщынымкIэ IэнатIэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и тхьэмадэ Пагуэ Жыраслъэнрэ Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и къудамэу республикэм щыIэм и унафэщI Ахъмэт Алимрэ.
 • Зыпэрыт лэжьыгъэм къыщыхэжаныкIахэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ        и министерствэм и щIыхь тхылъхэмрэ медалхэмрэ иратащ.
 • Пшыхьыр ягъэдэхащ «Кабардинка», «Балкария», «Нал цIыкIу» ансамблхэм, уэрэджыIакIуэхэу  Тхьэгъэлэдж Светланэ, Мамбэт Мадинэ, Гуазэ Тимур, Ракитинэ Иринэ, Бэч Азэмэт, Жаникаев Эльдар, Хуламханов Къайсын, Кошелевэ Еленэ сымэ, КъБКъУ-м и медицинэ колледжым и гъэсэнхэм, нэгъуэщIхэми.
 • ЩхьэщэмыщI  Изэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.