ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Анэдэлъхубзэр зыгъэшэрыуэхэр

2019-05-18

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм зэхуищIыжащ «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ анэдэлъхубзэмкIэ дызохъуажэ» республикэпсо зэпеуэр. Абы щытекIуахэмрэ хэтахэмрэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ.

 • ЗэIущIэм кърихьэлIат КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, ЩIалэгъуалэ палатэм и тхьэмадэ Созаев Кязим, зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэр, школ унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, еджакIуэхэр.
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэпеуэр къызэгъэпэщынымкIэ, ар егъэкIуэкIынымкIэ ЩIалэгъуалэ палатэм дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ       и министерствэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ. Зэхьэзэхуэм и къалэн нэхъыщхьэу щытар еджакIуэхэм темэ хэхахэмкIэ яIэ Iуэху еплъыкIэр я анэдэлъхубзэмкIэ зэгъэкIуауэ къаIуэтэнырт. Абы хэтащ ди республикэм ит школхэм къикIауэ гуп 24-рэ. Абыхэм щыщу финал ныкъуэм кIуар гупиплIти, бжьыпэр зыубыдар Налшык къалэ дэт «ДыгъафIэ къалэ» сабий творчествэмкIэ академием къикIахэрат.
 • ЗэIущIэр езыгъэкIуэкIа, ЩIалэгъуалэ палатэм хэт Iэрэмысэ Тимур къеблэгъахэм кIэщIу яжриIэжащ зэхьэзэхуэм и къежьэкIэ хъуар, мы илъэсым ар зэрекIуэкIа щIыкIэхэр, къэпщытакIуэхэм гулъытэ нэхъ зыхуащIахэр. Апхуэдэу ягъэлъэгъуащ мы илъэсым екIуэкIа зэпеуэм пап- щIэ ягъэхьэзыра видеотеплъэгъуэр.
 • Жанатаев Сэлим къыщыпсалъэм жиIащ:
 • — Си гуапэщ мыпхуэдэ Iуэху дахэ ди щIалэгъуалэм зэралэжьыр, бзэм гулъытэ хэха зэрыхуащIыр. Бзэр щIэблэм егъэщIэным и Iуэхур курыт еджапIэм и закъуэ къалэну мыхъуу, атIэ унэм къыщежьэн хуейщ. Сыт хуэдиз лъэкIыныгъэ егъэджакIуэхэм ямыIэми, адэ-анэр сабийм емыпсалъэмэ, егъэджакIуэм и гугъуехьыр мэкIуэд. Нэхъыжьхэм длэжьу ялъагъуращ нэхъыщIэхэми ящIэжынур. Псори зэуIуу дызэдэлажьэкIэрэ, едгъэфIэкIуэн хуейщ ди анэдэлъхубзэм и Iуэхур. ЕкIуэкIа зэпеуэм зи гуащIэ хэлъ дэтхэнэми фIыщIэ фхузощI.
 • Пэшым щIэсхэм хъуэхъукIэ захуигъэзащ Созаев Кязими.
 • АдэкIэ къыхэжаныкIахэр гъэлъэпIэным щIидзащ. Зэпеуэм щытекIуахэм фIыщIэ тхылъхэр, абы хэта-хэм сертификатхэр иратащ. Гулъытэншэу къагъэнакъым ахэр зыгъэхьэзыра егъэджакIуэхэри.
 • Апхуэдэу ягъэлъэпIащ къэпщытакIуэ гупым хэтахэу КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм лъэпкъыбзэхэмкIэ и къуда-                   мэм и унафэщI Табыщ Мурат, Аршыдан дэт 3-нэ курыт еджапIэм и унафэщIым егъэджэныгъэ IуэхухэмкIэ           и къуэдзэ Мэшыкъуэ Радимэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ Хьэрэдурэ Аллэ, Къэбэрдей шууей Хасэм и тхьэмадэ Къудей Аслъэн, «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэны-гъэм щыщхэу Гугъуэтыж Артуррэ ПщыукI Жамботрэ, КъБКъМУ-м и лэжьакIуэ Гугъуэтыж Ахьмэд сымэ.
 • ЗэIущIэм и кIэухыу къэпсэлъа егъэджакIуэхэми еджакIуэхэми фIыщIэ псалъэхэмкIэ зыхуагъэзащ къызэгъэпэщакIуэхэм, гукъыдэж яIэу Iуэхум зэрыхэтари къыхагъэщащ.
 • КУРПЫГЪУ  Синэ.