ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэсым  и  егъэджакIуэ нэхъыфIыр  къыхах

2019-05-18

  • «2019 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм щызэхуащIыжащ.

  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэпеуэм хэтащ ди республикэм щыщ егъэджакIуэ 13. Зэхьэзэхуэр Iыхьэ зыбжанэу зэхэтт. Заочнэ Iыхьэм хиубыдэрт «Интернет-ресурс»-мрэ «Эссе» тхынымрэ.
  • Егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр псори щызэхуэхьэсауэ ягъэлажьэ сайтхэр «Интернет-ресурс» Iыхьэм нэхъа- пэ щIыкIэ къыщапщытат. ЕтIуанэ «Эссе» Iыхьэм иджырей дунейм егъэджакIуэм щиIэ къалэн нэхъыщхьэм, адэ-анэхэми сабийхэми зэрадэлэжьэн хуей щIыкIэхэм, егъэджэныгъэм къыщыгъэсэбэпын хуей Iэмалхэм ятеухуауэ яIэ гупсысэхэр къыщаIуэтащ.
  • АдэкIэ я Iэзагъымрэ я зэфIэкIым-рэ здынэсыр, еджакIуэхэр предметым зэрыдрагъэхьэх щIыкIэхэр къэпщытакIуэхэм я пащхьэ щагъэлъагъуэу дерс зэIухахэр ирагъэкIуэкIащ егъэджакIуэхэм. Зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэм пхыкIахэт Ахъмэт Рустам (Псыншокъуэ дэт курыт школым географиемкIэ и егъэджакIуэ),  Мэрзей Наталье (Тырныауз къалэм дэт 1-нэ лицейм пэщIэдзэ классхэр щезыгъаджэ), Хьэщэ Светланэ (Налшык къалэ дэт 32-нэ курыт школым урысыбзэм-       рэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ), Ахъуэхъу Жаннэ (Шэджэм къалэ дэт 1-нэ курыт школым пэщIэдзэ классхэр щезыгъаджэ), КхъуэIуфэ Залинэ (Бахъсэн къалэ дэт 4-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ), Логвиновэ Наталье (Прохладнэ къалэ дэт 3-нэ лицейм пэщIэдзэ классхэр щезыгъаджэ), Манияевэ Янэ (Май къалэм дэт 13-нэ прогимназием макъамэмкIэ и егъэджакIуэ) сымэ.
  • Бжьыпэр зыубыда егъэджакIуиблым адэкIи я зэфIэкIхэр ягъэлъэгъуащ. Абыхэм я IэщIагъэм зэрыхуэIэкIуэлъакIуэр наIуэ къыщащI дерс кIэщIхэр ирагъэкIуэкIащ.
  • Зэпеуэм кърикIуахэм япкъ иткIэ илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфIу къалъытащ Мэрзей Наталье, лауреат хъуахэщ Хьэщэ Светланэрэ Ахъмэт Рустамрэ.
  • Хьэрэдурэ Аллэ