ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2018

ЩIалэгъуалэ зэхыхьэр Псыхуабэ къыщызэIуах

2018-08-11

 • Дыгъуасэ Псыхуабэ (Пятигорск) щыщIидзащ «Мэшыкъуэ-2018» IX Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ егъэджэныгъэ зэхыхьэм. Мы гъэм абы хэтыну зезыгъэтха цIыху миниплIым щIигъум ящыщу минитIыр зэпеуэкIэ къыщыхахащ КИФЩI-м, Урысей Федерацэм и адрей щIыпIэхэм, нэгъуэщI къэралхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъэ еджэгъуэщIэм  хуэхьэзыр мэхъу

2018-08-11

 • ДэнэкIи хуэдэу, Бахъсэн районым хыхьэ еджапIэхэм я бжэр фокIадэм и 1-м къыхузэхуаIыхыжынущ щIыналъэм и ныбжьыщIэхэм. Ахэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр мы махуэхэм къапщытэ а Iуэхугъуэм къыхузэрагъэпэща комиссэ щхьэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Ди шагъдийхэр Бытырбыху щагъэлъагъуэ

2018-08-11

 • ШыщхьэуIум и 9-м щегъэжьауэ и 12-м нэс Санкт-Петербург (Бытырбыху) къалэм щекIуэкIынущ Шыхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, «Иппосфера-2018» фIащауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ  я зэпыщIэныгъэр зыгъэбыдэхэр

2018-08-11

 • Тыркум хыхьэ Къайсэр, Адана, Истамбыл, Мараш къалэхэм къикIауэ мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхьэщIащ адыгэ мотобайкер щIалиплIрэ абыхэм я дэIэпыкъуэгъу тэрмэш хъыджэбзрэ. Ахэр Аслъэн Джэхьид (Цымхьэ), Хьэсэноглу Ахьмэд (Барциц), Шекер Джанкъат (Хьэткъуэ), Айдын Шенер (Тамбий), Дыгъужь Дижан (Озкурт) сымэщ. Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм я хэщIапIэм ди лъэпкъэгъухэм щыIущIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редак-тор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэным-рэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзоррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ласицкене  Лондон  щытокIуэ

2018-08-11

 • Лъагэу дэлъеинымкIэ зыбжанэрэ дунейпсо чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие Лондон щекIуэкIа Налкъутналмэс лигэм къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм текIуэныгъэр къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩIыналъэ зэпеуэм пашэхэр щызэхокI

2018-08-11

 • Бахъсэн районым наIуэ щыхъуащ «Кавказ джэгухэм» я щIыналъэ зэпеуэм щытекIуахэр. Къубэ-Тэбэ къуажэм спорт лIэужьыгъуитхумкIэ щызэхьэзэхуащ спортсмен 50-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-08-11

 • ШыщхьэуIум и 11, щэбэт
 • УФ-м щагъэлъапIэ Физкультурникым и махуэр
 • 1845 гъэм Урысейм щыяпэу Петербург щащIащ бахъэкIэ лажьэ мафIэгур. Ар трагъэувауэ щытащ Петербургрэ Москварэ зэпызыщIэ гъущI гъуэгум.
 • 1928 гъэм Москва къыщызэIуахащ Япэ союзпсо спартакиадэр.
 • 1959 гъэм Москва къыщызэIуахащ «Шереметьево» аэропортыр. Абы япэу къыщетIысэхащ Ленинград къилъэтыкIа Ту-104 кхъухьлъатэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэм  и  хъугъуэфIыгъуэр  Тыркум  щагъэлъагъуэ

2018-08-11

 • Тыркум ис адыгэхэм я лъэпкъ зэхэщIыкIымрэ адыгагъэмрэ зэрахъумэжым и зы Iэмалщ щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм гъэ къэс щэнхабзэ фестивалхэр къызэрыщызэрагъэпэщыр, бзэм, хабзэм, къуэшым хуэзэша зэлъэпкъэгъухэр зэхыхьэурэ пшыналъэр зэбэкI пшыхьхэм зэрыхэтыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-08-11

 • Зы уэрэдым и хъыбар
 • „Адэхэр мэжей“
 • Хэку зауэшхуэм теухуа уэрэдхэм ди гъащIэм увыпIэшхуэ щаубыд, сыту жыпIэмэ абы ижь зыщIимыхуа, ар зылъэмыIэса унагъуэ щыIэкъым. Илъэс дапщэ дэкIами, нобэр къыздэсым цIыхубэм ар ящыгъупщакъым. Зауэ гущIэгъуншэм теухуа тхыгъи усэ куэди ятхащ, уэрэдхэри яусащ. Зи гугъу тщIы уэрэдыр и IэдакъэщIэкIщ уэрэдус, макъамэтх Щомахуэ Хьэсэнбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис