ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2018

Китайм  и лIыкIуэр хэту Iуащхьэмахуэ лъапэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм адэкIи туризмэм зыщегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм

2018-08-07

 • Иджыблагъэ Iуащхьэмахуэ лъапэ туризмэм зыщегъэужьыным теухуауэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., КНР-м и лIыкIуэу УФ-м щыIэ Хуэй Ли, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и къуэдзэ Умаханов И. М.-С., КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди республикэм туризмэм дяпэкIи зыщегъэужьынымкIэ хэкIыпIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Ди лъэпкъэгъухэм  я щIэблэр дихьэщIэщ

2018-08-07

 • Тырку, Иордание, Израиль къэралыгъуэхэм, Мэздэгу щIыналъэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэхэр щызэхаша гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм шыщхьэуIум и 7-м яхуеблэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ щIалэхэр Европэм щытокIуэ

2018-08-07

 • ШыщхьэуIум и 4 — 5 махуэхэм Италием и къалащхьэ Рим щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионат. Адыгэ щIалэхэм абы дыщэ медалхэр къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

КIунэ и пщIэр нэхъри яIэт

2018-08-07

 • «Аргументы и факты» газетым иджы дыдэ къытридзащ Урысейм щIыхь зи-Iэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ теухуа тхыгъэ-рэ и сурэтрэ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ цIыхубз телъыджэм Волков Фёдор и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къызэрыхуагъэфэщар. Ар зытыр Урысейм и Правительствэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Аргуэру зы ехъулIэныгъэ

2018-08-07

 • RAEX (РАЭКС — Аналитикэ) рейтинг агентствэм, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс зэпелъыт ди къэралым щылажьэ университетхэм я лэжьэкIэр. Мы гъэм ебланэу ирагъэкIуэкIа апхуэдэ къэхутэныгъэм кърикIуахэр наIуэ къыщащIащ «Глобальная конкурентноспособность» фIэщыгъэр зиIа VI дунейпсо зэхуэсым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-08-07

 • ШыщхьэуIум и 7, гъубж
 • Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ и къэрал къулыкъущIапIэм связь хэхамрэ хъыбарегъащIэхэмкIэ и IэнатIэм и махуэщ
 • 1646 гъэм Къэзакъ атаман Пожарский Семёнрэ адыгэпщ Черкасский Муцалрэ зауэлI мини 6 зыхэт я дзэр Нурадин-Джэрий и лагерым теуэри, хьэбэсабэу зэтракъутащ.
 • 1803 гъэм «Надежда», «Нева» кхъухьхэр, капитан-лейтенантхэу Крузенштерн Иванрэ Лисянский Юрийрэ зи унафэщIхэр, дунейр къызэхакIухьыну ежьащ. А зекIуэр илъэсищкIэ екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгуанэ  дахэ

2018-08-07

 • Мы гъэм илъэс 60 ирокъу КъБКъУ-м япэ IэщIагъэлI гупыр къызэрыщIигъэкIрэ. Тхыдэм и дежкIэ ар зэман кIыхькъым, ауэ цIыху гъащIэм ехьэлIауэ мащIэкъым. ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр яIэу университетыр 1958 гъэм къэзыухахэм ящыщ зы гупым я гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ ятеухуащ си тхыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Адыгэ бзэщIэныгъэм и шу пашэ еджагъэшхуэ Къумахуэ Мухьэдин къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу

2018-08-07

 • Кавказ бзэщIэныгъэлI нэхъ гуащIафIэ, нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщт Къумахуэ Мухьэдин. Ар япэм Анзорей ЦIыкIукIэ зэджэу щыта, иужькIэ Лэскэн ЕтIуанэ зыфIащыжа къуажэм 1928 гъэм июлым и 29-м къыщалъхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Къэбэрдей  уэрамым  щагъэлъагъуэ

2018-08-07

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыIэ ЩIалэгъуалэ советым илъэс етIуанэ хъуауэ къызэрегъэпэщ «Артмосфера» фIэщыгъэм щIэт псапащIэ фестивалыр. А Iуэху дахэмкIэ ди щIыналъэм щыпсэу творческэ щIалэгъуалэ нэхъыфI-хэр зэхуашэсри, я лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, мастер-классхэр, нэгузыужь концертхэр, жармыкIэхэр ирагъэкIуэкI. Абы мылъкукIэ зыщIагъэкъуащ «Ростеле-   ком»-м КъБР-м щиIэ къудамэмрэ рекламэмкIэ «Стрелец» IуэхущIапIэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Журналым дызыхигъэгъуазэхэр

2018-08-07

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и ещанэ къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыналъэм и  щэхухэмрэ  телъыджэхэмрэ

2018-08-07

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ къыдэкIыгъуэ зыбжанэ щызэхуэхьэса я «Кабардино-Балкария: чудеса и тайны. Занимательное историко-краеведческое издание в 3 томах (4 книгах) с навигатором и английской версией» тхылъхэм аращ зэреджэр. Иужьрей къыдэкIыгъуэр — «Кабардино-Балкария: 50 тайн, невероятных и мистических» — иджы дыдэ дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэкIэ зэрытегъэкIуакъым

2018-08-07

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 3-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Iуащхьэмахуэ  лъапэ щызэпоуэ

2018-08-07

 • Илъэс псом къриубыдэу лажьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Эльбрус» турист-рекреацэ комплексым щекIуэкIащ бгы-лыжэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЦIыхухэр   зрешэлIэф

2018-08-07

 • Узрилажьэ IэнатIэр уи гум, уи псэм дыхьэу епхьэкIыныр фIыгъуэщ. Лэжьыгъэм удихьэхмэ, абы пыщIа гугъехьри къыптехьэлъэнукъым, уеблэмэ дэрэжэгъуэ къуитауэ махуэр епхьэкIынкIэ хъунущ. Нобэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ фондым КъБР-м щиIэ и къудамэм щылажьэ Къумыкъу Алинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Министрым егъэгушхуэ

2018-08-07

 • КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и унэм министр Хьэсанэ Ислъам щаIущIащ зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм дзюдомкIэ Азием и кубокыр къэхьыным теухуауэ Бишкек щрагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр