ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2018

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. «Мэшыкъуэ-2018»  щIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэр къыщызэIуахым хэтащ

2018-08-14

 • ШыщхьэуIум и 10-м Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2018» зэхыхьэшхуэр къыщызэIуахым хэтащ КIуэкIуэ Ю. А. Абы къыщызэхуэсащ Урысей Ипщэм и щIалэгъуалэм ящыщу минитIым щIигъу. Зэхыхьэм ирихьэлIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу 205-рэ. Ахэр республикэм щекIуэкIа зэпеуэхэм щытекIуащ икIи унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ езыхэм ягъэхьэзыра проектхэр пхагъэкIыну я мурадщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым  и махуэр

2018-08-14

 • Псыхуабэ (Пятигорск) щекIуэкI «Мэшыкъуэ-2018» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэм шыщхьэуIум и 12-м щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэр. Абы щыIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, район унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-08-14

 • ШыщхьэуIум и 14, гъубж
 • Абхъазыр зыхъумэу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1992 гъэм Куржы-Абхъаз зауэм щIидзащ.
 • Пакистан Ислъам Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1947 гъэм Пакистаныр къэрал щхьэхуит хъуащ.
 • 1908 гъэм Фолкстон (Инджылыз) дунейм щыяпэу щрагъэкIуэкIащ цIыхубзхэм я нэхъ дахэр къыхэхыным теухуа конкурс.
 • 1917 гъэм Урысейм и пащтыхь Романов Николайрэ и унагъуэмрэ Тобольск щыпсэуну гъэIэпхъуэным теухуа унафэ къищтауэ щытащ ПIалъэкIэ щыIэ Правительствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Хэкурысхэм я набдзэ» хъуар адыгэшщ

2018-08-14

 • ШыщхьэуIум и 9 — 12 махуэхэм Бытырбыху щекIуэкIа Шы гъэлъэгъуэныгъэм КъБР-м, КъШР-м, АР-м икIа шыхэм «Хэкурысхэм я набдзэ» («Краса аборигенов») унэтIыныгъэм япэ, етIуанэ увы-пIэхэр къыщыхуагъэфэщащ. А хъыбарым щыгъуазэ дещI «Фейсбук» цIыхубэ зэпыщIапIэм шы гъэлъэгъуэныгъэм и щIыхькIэ къыщызэIуаха «Иппосфера, конная выставка/Hipposphere Equestrian Exhibition» напэкIуэцIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Шууей

2018-08-14

 • Iэджэ щIащ Темыркъан Юрийрэ сэрэ ныбжьэгъу дызэрызэхуэхъурэ. Дыкъызэдэхъуащ, зы илъэскIэщ сэ сызэрынэ-хъыжьыр. Гъунэгъу дыдэ дыщызэхуэхъуар дыщеджа илъэсхэрщ, къалэ зырызым дыщыIами: Юрий Ленинград щеджащ, сэ — Москва.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказ Ищхъэрэм щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и фестиваль

2018-08-14

 • Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ ИТАР-ТАСС-мрэ Кавказ Ищхъэрэм и щэнхабзэм ехьэлIа фестиваль къызэрагъэпэщ. Ар теухуауэ щытынущ Кавказым щыпсэу лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм игъащIэ лъандэрэ къадекIуэкI щэнхабзэмрэ я творческэ зэфIэкIхэмрэ хэIущIыIу щIыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2018-08-14

 • КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм, Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм, Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм, «Адыгэ псалъэ» газетым я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуащ республикэм мэкъумэш IэнатIэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, унафэщI IэкIуэлъакIуэу, къызэгъэпэщакIуэ Iэзэу щыта Къылъшыкъуэ Изэт ХьэтIым и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуогузавэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэхуфIхэм саугъэткIэ поджэж

2018-08-14

 • «МИР» («ЩIалэгъуалэ — Жэрдэм — Зыужьыныгъэ») урысейпсо щIалэгъуалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм, хабзэ хъуауэ, ирегъэкIуэкI «МИР-м и саугъэтыр» зыхуэфащэхэм щарит гуфIэгъуэ зэIущIэ. Иджырейр 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м къызэрагъэпэщы- нущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Анэм и еджапIэ

2018-08-14

 • Республикэм и Перинатальнэ центрым къыщызэIуахащ Анэм и еджапIэ. НэхъапэкIэ ди щIыналъэм апхуэдэ IуэхущIапIэ щыIакъым икIи, IэщIагъэлIхэм къызэрыхагъэщымкIэ, лъхугъэм епха IэнатIэм дежкIэ ар мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЗыгъэпсэхуакIуэу мин 230-м нэблагъэ

2018-08-14

 • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, 2018 гъэм и япэ Iыхьэм «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексым зыщызыгъэпсэхуахэм я бжыгъэр мин 227-м щIигъуащ. Ар тIэкIукIэ нэхъыбэщ нэгъабэ а зэманым къриубыдэу къэкIуам нэхърэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэрызэкъуэтыр нэрылъагъу мэхъу

2018-08-14

 • Ди газетым зэрытетащи, «Шагъдий вагъуэбэ» зыфIаща шу зекIуэр Адыгэ Республикэм накъыгъэм и 3-м къыщыщIэдзауэ и 8-м нэсыху щекIуэкIащ. Бысымхэм къищынэмыщIа, абы хэтащ адыгэхэр щыпсэу хэгъэгухэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм икIа щIалэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

Дэрэжэгъуэм и  къигъэхъуапIэ мыкIуэщIыж

2018-08-14

 • Си адэ Ершов Фёдор Михаил и къуэр
 • Си адэ Ершов Фёдор Михаил и къуэр 1916 гъэм гъатхэпэм и 1-м Адыгейм къыщалъхуащ, шапсыгъ лъэпкъым къыхэкIащ. Ар къыщалъхуа Джаджэ къуажэм 1868 гъэ пщIондэ зэреджэу щытар Бэлэтокъуэ Айтэч и жылэщ. КIэмыргуеипщ, Урысейм и императорым и дзэм офицеру къулыкъу щызыщIа Бэлэтокъуэ Айтэч и къуажэу щытащ ар. Нэхъ иужьыIуэкIэ мыбдеж щыпсэуащ адыгэ лIакъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщхэр, абыхэм шапсыгъхэри яхэту. ХХ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм ирихьэлIэу абыхэм ящыщ куэдым урыс унэцIэхэр къащтащ икIи къэзакъыдзэхэм къу- лыкъу щащIэу хуежьащ, я лъэпкъ щIыхьыр къагъэлъагъуэ хахуагъэрэ лIыхъужьыгъэкIэ яIэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Топ зэрыджэгун хуейр  ирагъэлъагъу

2018-08-14

 • «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:3 (1:2). Батайск. ДЮСШ №2-м и стадион. ШыщхьэуIум и 12-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэхьэзэхуэшхуэхэм зыхуагъэхьэзыр

2018-08-14

 • Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ «Озон» спорт комплексым зыгъэсэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ боксымкIэ я командэ къыхэхахэм. ЕхъулIэныгъэшхуэ зиIэ боксёрхэм ящIыгъуу загъасэ щIалэгъуалэми. Псори зэгъусэу абы щыIэщ спортсмен 70.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сом  мелуани  6-м  щIигъу

2018-08-14

 • Зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 28 — шыщхьэуIум и 3-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр 23007-рэ къызэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуан 13-рэ мин 697-рэ. А махуэхэм къриубыдэу сом мелуани 6-рэ мини 193-рэ, тралъхьам и процент 45,3-р, япшынащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ