ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъэ еджэгъуэщIэм  хуэхьэзыр мэхъу

2018-08-11

  • ДэнэкIи хуэдэу, Бахъсэн районым хыхьэ еджапIэхэм я бжэр фокIадэм и 1-м къыхузэхуаIыхыжынущ щIыналъэм и ныбжьыщIэхэм. Ахэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр мы махуэхэм къапщытэ а Iуэхугъуэм къыхузэрагъэпэща комиссэ щхьэхуэм.

  • Районым еджапIэу итыр псори зэхэту 24-рэ мэхъури, абыхэм ящыщу 13-м къэпщытэныгъэхэр щекIуэкIащ. Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэм социальнэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэ Къардэн ФатIимэ зи пашэ гупым хэтщ егъэджэныгъэмкIэ къалэ департаментым и унафэщI Борэн Маринэ, УФ-м и МВД-м Бахъсэн къалэм щиIэ къудамэм и пашэ Хэжь Аслъэнбий, Бахъсэн къалэмрэ Бахъ- сэн районымрэ МафIэс къэмыгъэхъунымкIэ и къулыкъущIапIэм и къэрал инспектор нэхъыщхьэ АфIэунэ Нурхьэлий, «Бахъсэнхуабээнерго» IэнатIэм и тхьэмадэ Къарэнашэ Хьэсэн, нэгъуэщIхэри. Гупым къапщытэ еджапIэхэмрэ гъэсапIэхэмрэ зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрырагъэкIуэкIа щIыкIэр, абыхэм я фIагъыр е ябгъэдэлъ щыщIэныгъэхэр наIуэ къащIу. КъэпщытакIуэхэр здэщыIа IуэхущIапIэхэм ящыщ куэдым щхьэгъубжэщIэхэр, бжэщIэхэр хагъэуващ, лъэгущIэхэр ирадзащ, зытхьэщIыпIэхэр, шхапIэхэр, медицинэ пэшхэр зыхуей щыхуагъэзэжащ. Апхуэдэу гулъытэ щхьэхуэ хуащI хуабэр, электрокъарур зрикIуэну бжьамийхэм. Абыхэм щыщIэныгъэ яб-гъэдэлъкъым, зэрыжаIамкIэ.
  • Лэжьыгъэшхуэ щызэфIаха IуэхущIапIэхэм ящыщщ къалэм дэт курыт школ №7-м и нэIэм щIэту лажьэ сабий гъэсапIэр (унафэщIыр ПщыхьэщIэ Рузаннэщ). Зи гугъу тщIа лэжьыгъэхэм къадэкIуэу, садым и пщIантIэм сабийхэр щыджэгу хъуну хьэщпакъ екIу дащIыхьащ, гъэсапIэм и хъуреягъыр къахухьри, куэбжэщIи халъхьэжащ. КъыхэжаныкIахэм ящыщщ курыт школ №10-ри, прогимназие №1-ри, курыт школ №7-ри. Абыхэми лэжьыгъэ купщIафIэхэр щызэфIахащ.
  • КъэпщытакIуэхэм я лэжьыгъэм иджыри пащэ.
  • КЪАРДЭН  Маритэ.