ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2018

Урысейм и Президент Путин Владимир Пятигорск къэкIуащ икIи Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2018» щIэныгъэ зэхыхьэм и лэжьыгъэм хэтащ

2018-08-16

 • Ар еплъащ лъэпкъ фащэм и гъэлъэгъуэныгъэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа волонтёрхэм къызэрагъэпэщам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2018-08-16

 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 21-р щымылажьэ гуфIэгъуэ
 • махуэу гъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Я фIэщхъуныгъэр зыхуэдэнур езыхэм яубзыхужынымкIэ яIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и 7-нэ пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зыкъызэрытхуигъэзам ипкъ иткIэ Къурмэн хьидым ирихьэлIэу унафэ сощI:
 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 21-р щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм шыщхьэуIум и 15-м
 • №125-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Ислъэмейдэс ныбжьыщIэхэм папщIэ

2018-08-16

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм дэс щIалэгъуалэм я жэрдэмкIэ жылэм и ипщэ Iыхьэм ухуэн щыщIадзащ спорт утыкушхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Мы махуэхэм

2018-08-16

 • ШыщхьэуIум и 16, махуэку
 • Астронавтикэм и дунейпсо академиер къыщызэрагъэпэща махуэщ. Швецием и къалащхьэ Стокгольм 1960 гъэм шыщхьэуIум и 16-м щызэхэтащ ХI дунейпсо Астронавтикэ конгресс. Абы унафэ къыщащтауэ щытащ а IуэхущIапIэр къызэгъэпэщыным теухуауэ.
 • Фошыгъу хэлъу гъэва мамкъутым и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыналъэхэр зэпызыщIэ  щэнхабзэ зэхыхьэ

2018-08-16

 • Нарт Хэку ЩIалэгъуалэ Хасэм нэгъабэ Налшык къалэм Абхъазым и утым япэу щиубла хэгъэгу джэгушхуэм нэгъуэщI щIыналъэхэми щыпащэу абы зэрызрагъэубгъур гуапэщ. Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ шыщ- хьэуIум и 7-м щекIуэкIа а щэнхабзэ зэхыхьэм хэтахэм гукъинэж ящыхъуащ дуней псом щызэбгрыдза адыгэхэр нэхъри зэкъуэзыгъэувэ, я зэпыщIэныгъэхэр зыгъэбыдэ пшыхь щIэщыгъуэр. Ар къызэрагъэпэщащ Адыгэ Республикэм и щIалэгъуалэ жыджэрхэм «Адыгэ Ха- сэ — Шэрджэс парламент» жылагъуэ зэгухьэныгъэр и дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэбубэчыр Нажмудин и уэрам

2018-08-16

 • Жылэм папщIэ псэуащ Прохладнэ щIыналъэм щыIэ Чапаевым и цIэр зезыхьэу щыта колхозым и тхьэмадэу илъэс 22-кIэ лэжьа, лъэужьыфI къыщызына, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Iэбубэчыр Нажмудин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Электрон зэдэлэжьэныгъэм хуокIуэ

2018-08-16

 • Къэрал IуэхущIапIэхэм зэрыдэлажьэ щIыкIэр ХъумапIэ банкым электрон Iэмалхэм адэкIи хуегъакIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Къалэн телъыджэ

2018-08-16

 • Темыркъанхэ Юрэ, Хьэту и къуэ хахуэм,
 • И IэщIагъэ дахэм дунейр къегъэуш.
 • А IэщIагъэ лъапIэм егъэин цIыхугъэр,
 • ЕгъэгуфIэр гухэр, псэхэр егъэтынш.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-08-16

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 20
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 8.35 КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Гуртуев Берт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ЩIалэгъуэ

2018-08-16

 • ДунейтетыкIэм и зы Iыхьэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэ жыджэрхэм къахощ Налшык къалэм щыщ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къыщызэрагъэпэща «Зеленый дозор» гупым и унафэщI, КъБР-м и ЩIалэгъуалэ Правительствэм щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэ-хэмкIэ и министр Шыбзыхъуэ Аскэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псори  щIэтщIэ ди  щIэблэм дахуеплъэкIыпэмэ…

2018-08-16

 • ТхьэмахуитI къэнэжауэ аращ щIэблэм еджэн щIадзэжынми, «Махуэкум» и къыдэкIыгъуэр абы тезухуэнут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Адыгэ  IуэрыIуатэр дуней  псом  щызэлъащIыс

2018-08-16

 • 2008 гъэм ирагъэжьа, псынщIэу зызыубгъуа «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» щIыналъэ зэхуаку сабий-ныбжьыщIэ фестиваль-зэпеуэм хыхьэу, «Артек» сабий-зыгъэпсэхупIэм иджыблагъэ гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Чемпионыр иудыгъуафIэкъым

2018-08-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и джэгугъуэ блэкIам Бахъсэн и «Автозапчасть»-р «Тэрчым» къызэрыщыхигъэщIам зэхьэзэхуэм бэнэныгъэр къыщызэщIигъэплъэжыфыну зыкъомым гугъэ яригъэщIат. АрщхьэкIэ тхьэмахуэ дэкIри, чемпионыр Къэхъун щытекIуащ икIи псори и пIэм иригъэувэжа хуэдэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол