ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди шагъдийхэр Бытырбыху щагъэлъагъуэ

2018-08-11

  • ШыщхьэуIум и 9-м щегъэжьауэ и 12-м нэс Санкт-Петербург (Бытырбыху) къалэм щекIуэкIынущ Шыхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, «Иппосфера-2018» фIащауэ.

  • Илъэс къэс Урысейм щекIуэкI гъэлъэгъуэныгъэм мы гъэм хэтщ шы 240-м нэс, шы лъэпкъ 30 къызэщIиубыдэу. КъБР-м, КъШР-м, Адыгейм яйуэ абы екIуэлIащ «Шагъдий вагъуэбэ» зекIуэм хэта ших — республикэ къэс шы тIурытI. Зэхыхьэшхуэм и япэрей махуитIым къагъэлъэгъуащ Урысейм ис цIыхухэм адыгэшми адыгэ щэнхабзэми гулъытэшхуэ къызэрыхуащIыр. ФIыщIэ яхуэфащэщ, я лъэпкъэгъухэр ягъэгушхуэну, адыгэ фащэ ящыгъыу гъэлъэгъуэныгъэм къекIуэлIа бытырбыху щIалэгъуалэми.
  • «Адыгэшхэр лIэщIыгъуэкIэрэ зауэм къыщагъэщхьэпэу къекIуэкIащ. Ахэр хахуэу, шум къыкIэрымыхуу зэуэфу, къуршхэм я лъагъуэ зэвхэм ирикIуэфу щытын хуейт. Адыгэш щыпкъэхэм я пIалъэ зымыщIэ шэсагъащIэхэм, щыуагъэ псори хуагъэгъу. Шыхъуэ лъэрызехьэхэм къагъэхъуа адыгэш нэгъэсахэр мыбдежым щыфлъагъуну Iэмал фиIэщ. Фи Iэгуауэшхуэр шыхэми шууейхэми къалэжьауэ къызолъытэ», — а псалъэхэр зэхэпхырт адыгэшхэр утыку къыщихьэм.
  • ЧЭРИМ  Марианнэ.