ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыналъэ зэпеуэм пашэхэр щызэхокI

2018-08-11

  • Бахъсэн районым наIуэ щыхъуащ «Кавказ джэгухэм» я щIыналъэ зэпеуэм щытекIуахэр. Къубэ-Тэбэ къуажэм спорт лIэужьыгъуитхумкIэ щызэхьэзэхуащ спортсмен 50-м щIигъу.

  • КIапсэм дэпщеинымкIэ зэпе- уэм нэхъ жыджэру къыщыщIэкIащ Кърымыкъуэ Арсен (Къубэ-Тэбэ), троеборьем щытекIуащ Псэун Астемыр (Ислъэмей), хьэлъэр гъэIэпхъуэнымкIэ нэхъ лъэщащ Къэбардэ Мурат (Ислъэмей). Хьэлъэр къэIэтынымкIэ нэхъ лъэрызехьэт Бажэ Беслъэн (Куба) — килограмм 50 зи хьэлъагъ гырэр абы 40-рэ дридзеящ. КIапсэшхуэкIэ зэпекъунымкIэ зэхьэзэхуэм Ислъэмей къуажэм къикIахэр щытекIуащ. Хэгъэрейхэр етIуанэщ, Бахъсэнёнкэ щыщхэр ещанэ хъуащ.
  • Зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и спорт комитетым къыбгъэдэкI грамотэхэмрэ медалхэм-рэ иратащ. Иджы ахэр хэтынущ «Кав-каз джэгухэм» я республикэпсо зэпеуэм.
  • КЪЭХЪУН Бэч.