ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ласицкене  Лондон  щытокIуэ

2018-08-11

  • Лъагэу дэлъеинымкIэ зыбжанэрэ дунейпсо чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие Лондон щекIуэкIа Налкъутналмэс лигэм къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм текIуэныгъэр къыщихьащ.

  • Зэрыщымыгугъауэ, иджырей зэхьэзэхуэм Ласицкене Марие ныкъуэкъуэгъу жыджэр къыхуэхъуащ Италием щыщ Воллонтигарэ Еленэ. СпортсменитIри тынш дыдэу сантимери 195-м нэсащ. Марие япэ бгъэдыхьэгъуэм абы щхьэпрылъащ, Еленэ ар къыщызэринэкIар етIуанэ дэлъеигъуэрщ. Зэпеуэм къыхэнар а тIурати, сантиметри 198-р дагъэхуащ. Валлонтигарэ и щхьэзакъуэ рекор-дыр зэрыхъур сантиметри 196-рэт. МетритI лъагагъыр Марие етIуанэ дэлъеигъуэкIэ къызэринэкIащ, итальян спортсменкэр ещанэ бгъэдыхьэгъуэм абы пэлъэщащ икIи и рекордыр иригъэфIэкIуащ.
  • КъыкIэлъыкIуэу тIури сантиметр 202-м щхьэпрылъащ: Ласицкене етIуанэ дэлъеигъуэкIэ, Валлонтигарэ — ещанэкIэ. ЛъагапIэр сантиметр 204 нэс яIэтащ икIи Марие япэ дэлъеигъуэкIэ ар къызэринэкIащ, мы лъэхъэнэм игъэува дунейпсо рекор- дым къытригъэзэжу. Воллонтигарэ Еленэ тIэунейрэ абы щыпэмылъэщым и гугъэр хихыжри, адэкIэ зэхьэзэхуэм къыхэкIащ.
  • Сантиметр 208-м трагъэувэну Марие судьяхэм елъэIуа щхьэкIэ, Урысейм и рекордым щхьэпрылъыфакъым. Зэхьэзэхуэм Ласицекене япэ увыпIэр (метри 2,04-рэ) щиубыдащ. Воллонтигарэ Еленэ етIуанэщ (метри 2,02-рэ), США-м къикIа Каннингхэм Вашти ещанэщ (метр 1,91-рэ).
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, иджьрей зэхьэзэхуэм и пэ махуитIкIэ ди лъэпкъэгъур щытекIуащ Къэзан щекIуэкIа Урысейпсо зэхьэзэхуэм. Абы къызэринэкIащ метри 2 лъагагъыр.
  • Ласицкене Мариерэ Воллонтигарэ Еленэрэ къыкIэлъыкIуэу щызэхуэзэнущ атлетикэ псынщIэмкIэ Европэм и чемпионату Берлин щекIуэкIынум.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.