ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Iуэху еплъыкIэ'

КъБР-м и журналистхэр зыгъэпIейтей унафэ

2016-10-26

 • КъБР-м и Правительствэм и зи чэзу зэхуэсым къыщащта унафэм Интернетыр «къызэгуичу» псалъэмакъ кърикIуащ, ПечатымкIэ унэмрэ нэгъуэщI IуэхущIапIэхэмрэ цIыхубэр къыщызэщIагъэстащ.
 • Псори зэгуагъэхьэ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Дауэ адыгэ унэцIэхэр зэрытхын хуейр?

2016-07-22

 • УрысыбзэкIэ адыгэ унэцIэхэм ящыщ куэдыр зэратхыр сфIэмытэмэму илъэс зыбжанэ хъуауэ абы сыкIэлъоплъ, материал зэхузохьэс, унэцIэ щхьэхуэхэр щIызоджыкI, бзэ щIэныгъэм ипкъ иткIэ зэпкърызох, зызогъэзахуэ. Иджы мурад сщIащ абы кърикIуа си гурыгъу-гурыщIэхэмкIэ ди щIэныгъэлIхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ, журналистхэмрэ тхакIуэхэмрэ, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэм, ди лъэпкъ уардэм и къэкIуэнум игъэпIейтей дэтхэнэми садэгуэшэну. Зи гугъу щIыпхъэ псори зы тхыгъэм къыщызмыIуэтэф-ми, гу зылъыста зыбжанэм я щапхъэ къэсхьынщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

ДызыхуэкIуэр тщIэркъым

2016-07-21

 • Урысей политикэм кIуэ пэтми уи нэгу къыщIегъэувэ зи ныбжь хэкIуэтахэм, ауэ «зызытыну» хуэмейхэм я дуней тетыкIэр: лъакъуэрыгъажэкIэ къэзыжыхьи нэгъуэщI спорт лIэужьыгъуэхэр къэзыгъэсэбэпхэри яхэтщ, ауэ щIалэгъуэм къыпхуегъэгъэзэжынукъым. Фегупсысыт: мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэ Iуэху къоблагъэ — Къэрал Думэм и депутатхэр хахынущ. Парт съездхэм ятеухуа хъыбархэр газетхэм тетщ. ПартыщIэхэр утыку къихьэну жаIэ. Кремлри япэщIэувэну къыщIэкIынкъым: иужэгъуащ утыку имыкIхэр. ЕупщI хъунущ Астаховым и щапхъэм тету: «Фылэжьащ. Фезэшакъэ?»
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Зауэм зеиншэ ищIахэр

2016-07-13

 • Хэку зауэшхуэр ди текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 71-м щIигъуащ. Зауэ IэнатIэм Iутахэми лэжьыгъэм пэрытахэми лIыхъужьыгъэ ин зэрахьащ ТекIуэныгъэр къэхьынымкIэ. А зауэ угъурсызым насыпыншагъэ, къулейсызыгъэ куэд къытхуихьащ, нобэр къыздэсми абы и дыркъуэхэр гъащIэм хэгъуэщэжакъым.
 • Зауэм ижь зыщIимыхуа, абы имыгъэгуIа лъэпкъи унагъуи къэгъуэты­гъуейщ. Зауэр зэриухрэ илъэс куэд дэкIами, абы и узыр иджыри цIыхухэм йофыкI, ауэ ар псом нэхърэ нэхъ зытехьэлъэр зауэм фызабэ ищIахэмрэ абыхэм я бынхэмрэщ. Зауэр къыщы­хъеям Джэрмэншык къуажэр унагъуэ 200-м нэсу арат. Абы щыщ щIали 176-рэ зауэ IэнатIэм Iухьащ,  Хэкум папщIэ я псэр зауэлI 95-м ятащ. Зауэ бзаджэм фызабэ ищIащ цIыхубз 59-рэ, зеиншэу къигъэнащ сабии 127-рэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Дэнэ деж къыщежьэр гуныкъуэгъуэр?

2016-03-12

 • Ди къэралым щIэблэ гъэса, псэ къабзэ къыщIэтэджэн папщIэ, лъэпкъ псоми анэдэлъхубзэ псалъэм и къарур нэсу къагъэсэбэпын хуейщ, анэбзэм и мыхьэнэр апхуэдизу куущ, цIыхум и зыузэщIыныгъэм епхащи. Зи цIыху бжыгъэр мащIэ лъэпкъхэм яIурылъ бзэхэм заужьынымкIэ мыхьэнэ ин иIэщ «Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэм я IуэхукIэ» Законым. А хабзэращ нобэ къэралыр щызекIуэ бзэм теухуауэ зытет политикэм и лъабжьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Адыгэпщ ХьэтIохъущокъуэ Исмэхьил

2016-01-19

 • Лермонтовым и «Исмэхьил-бей» поэмэм
 • къызэрыхэщымрэ  тхыдэм  къызэрыхэнамрэ
 • (КIэухыр.
 • ПэщIэдзэр №№1, 3, 5 — 6-хэм итщ).
 •  
 • ХьэтIохъущокъуэр езыр къэбэрдеипщт. Абы зэрихьэ псори унафэщIхэми пщым и Iуэхухэр щызэфIих щIыпIэр зи нэIэ щIэт 16-нэ къэзакъ шуудзэм и гарнизонми ящIэрт. И лъэпкъэгъухэр урысхэм жыIэдаIуэ яхуищIын папщIэ Бытырбыху кърагъэкIыжа пщым зэхищIыхьхэм Кавказым ис къулыкъущIэхэр зэгуигъэпырт. Пщыр зыми хуемыплъэкIыу и щхьэ и унафэкIэ псэурт, урыс дзэзешэхэм захуимыгъэлъахъшэу. Абы гурыщхъуэ хуащIырт урысхэм епцIыжауэ, а Iуэхум ипкъ иткIи нэхъыщхьэхэм бзэгу хуахь зэпытт. Мис, псалъэм папщIэ, Исмэхьил теухуауэ Булгаков-генералым и унафэщIхэм яхуитхыр:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Адыгэпщ ХьэтIохъущокъуэ Исмэхьил

2016-01-14

 • Лермонтовым и «Исмэхьил-бей» поэмэм
 • къызэрыхэщымрэ тхыдэм къызэрыхэнамрэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №1-м итщ).
 • Урыс унафэм къэбэрдейхэм я гъащIэр хъуэжыкIафIэ зэримыщIар Лермонтовым и сатырхэми къагъэлъагъуэ:
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Адыгэпщ ХьэтIохъущокъуэ Исмэхьил

2016-01-12

 • Чэрим Марианнэ
 • Лермонтовым и «Исмэхьил-бей» поэмэм
 • къызэрыхэщымрэ тхыдэм къызэрыхэнамрэ
 • И сабиигъуэ насыпыфIэр
 • Адыгэм и гум щыщIеупскIэ,
 • И нэпсхэр имыубыдыжыфу,
 • ПлъапIэ иIахэм щегупсыскIэ.
 • ГубампIэр пIалъэкIэ мэункIыфI,
 • ГурыщIэ хьэлъэу Iуимыхуф
 • ФIэщIахэр хуэмурэ щхьэщокI,
 • И нэгум нэхур щызэблокI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Урысейм Iей зыкъыхуащIыну хуейкъым

2014-03-20

 • Евросоюзым и Советым и зэIущIэм хэтахэм ящыщу зыри епIэщIэкIыркъым Урысейм и щIыбагъ хуигъэзэну, Урысейм хуэу­нэ­тIа санкцэ къахьыну. Уеблэмэ, зэхуэсыр щIимыдзэ щIыкIэ, Москва Кърымыр къызэрищтэжар зыфIэмыфI министрхэми  къыхагъэщащ ди щыхьэрым къыхуаIэ пы­щIэныгъэм ар ­зэран хуэхъуну зэрыхуэмейр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Дунейм тетым я Iыхьэ щанэр унафэ ткIийм щIэту мэпсэу

2014-03-06

 • Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Къэрал департаментым тхылъ къыдигъэкIащ, 2013 гъэм цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъума зэрыхъуам теухуауэ. Абы ткIийуэ щызэпкърахащ я къэрал унафэр ягъэбыдэн папщIэ зи къулыкъухэр къэзыгъэсэбэп, оппозицэр зэхэзехуэн зыщI режимхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Хабзэжь хэкужь къранэркъым

2014-02-04

 • «Iэнэ утIысамэ, зэманыр къоувыIэ», жеIэ пса­лъэ­жьым. ИгъащIэ лъандэрэ адыгэм къы­де­кIуэкI хабзэ дахэхэм я хъыбарыфIхэмкIэ цIэ­ры­Iуэщ ди лъэпкъыр. ГуфIэгъуэр иригъэкIуэ-кIыну Iэнэм тхьэмадэу ягъэтIысыр пщIэшхуэ зы­хуащI нэхъыжьт: благъэ е гъунэгъу. Iэнэр къы­­зэ­Iузыхри, псом япэ дыдэ шхыным хэ­Iэбэри, фадэ зыIэтри арат. Нэхъыжьым имы­щIэу, абы къыхуимыдауэ, Iэнэм зыгуэр тIы­сы­нуи, тэджынуи, хъуэхъу жиIэнуи хуиттэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Хамэ къэралхэм къикIхэм хохъуэ

2013-12-26

 •   КъулыкъущIэхэм жаIэ Урысейм лэжьакIуэ къа­кIуэхэр имыIэмэ, мыпсэужыфыну. Къэралым и экономикэм и дежкIэ сэбэп, хьэмэрэ зэран хамэ къэралхэм я цIыхухэр мыбы щыпсэуныр?
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

ЦIыхубзырщ лъэпкъ хабзэм, унагъуэм я хъумакIуэр

2013-12-18

 • «ЦIыхубзхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэхэр хъумэным, гъэбыдэным зэ­рыхэтыр» ­-практикэ конференц Налшык къалэ администрацэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

ЩIыналъэм «Кавказ» фIэзыщар адыгэхэра?

2013-12-17

 • Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, газетхэм къы­техуауэ щытащ «КАВКАЗ» псалъэм и къэхъу­кIам теухуа тхыгъэ. «Топо­ни­мия — это интересно» тхы­гъэр зи IэдакъэщIэ­кIыр Зеикъуэ къуажэм щыщ Джэдгъэф Аслъэ­мыр­зэт. Абы и тхыгъэм кIэщIу къыщеIуатэ «Кавказ» псалъэр къызэры­хъуар. Аслъэмырзэ зэры­жи­IэмкIэ, ар «къэв», «къэз» псалъэхэр зэпыувэри къэ­хъуащ. «Къэв»-р е уэсщ е мыл, «къэз»-р къэвыжа уэ­сып­сыр «зын», гъэкъэбзэн» къикIыу къегъэ­лъа­гъуэ. А псалъэхэр зэхелъ­хьэж, урысыбзэм ире­гъэу­вэри, «Кавказ» пса­лъэр­ къегъэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Хэт Тхьэр зыхуэлъэр? Урысейм щыплъагъуркъым бюрократиер къыжьэдэзыкъуэфын къару

2013-10-24

 • 1991 гъэм екIуэкIа бур­жуа­знэ революцэмрэ экономикэ зыужьыныгъэмрэ я фIы­гъуэр зылъысар демократхэркъым икIи цIыхубэр­къым, атIэ къулыкъущIэхэрщ. Урысейм щытыкIэр щызэ­зы­хъуэкIыфыну къару щыIэ? Путиным а Iуэхур иублэну?
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ