ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Унагъуэм и лъапIэныгъэхэр хъума зэрыхъунум егъэпIейтей

2016-12-07

 • Урысейм Анэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу, Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ унагъуэмрэ абы        и лъапIэныгъэхэмрэ жылагъуэ узыншэм лъабжьэ зэрыхуэхъум. Зэхыхьэр къыхилъхьащ икIи къызэригъэпэщащ «Молодёжь Кабардино-Балкарии выбирает!» зэгухьэныгъэм.
 •  
 • ЗэIущIэр ирагъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и къэрал институ-тым и лэжьакIуэ Уэщро Рубенрэ «Горянка» газетым и журналист Битокъу Маринэрэ.
 • — Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэр нэхъри зэкъуэгъэувэнымкIэ, абыхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэнымкIэ, зэрыт динрэ, зыщыщ лъэпкъкIэ зэщхьэщыкIхэм я зэхуаку пщIэ, нэмыс, лъытэныгъэ дэлъхьэнымкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ Хэкур фIыуэ лъагъуным, унагъуэм къыдекIуэкI хабзэхэр, щэнхабзэр хъумэным. Къэбэрдей-Балъкъэрыр егъэфIэкIуэным ехьэлIауэ ягъэзащIэ къэрал программэхэм ехъулIэныгъэ къашэныр куэдкIэ елъытащ щIалэ-гъуалэр абы зэрыхэтым. Дапщэщи хуэдэу, ноби псом япэу унагъуэм, иужькIэ сабий гъэсапIэхэмрэ курыт еджапIэхэмрэ жэуаплыныгъэшхуэ яхь щIэблэм гъэсэныгъэ дахэ иратынымкIэ, ныбжьыщIэхэм хабзэ, нэмыс яхэлъу, фа-   дэм, тутыным, наркотикым, мыхъумыщIагъэхэм пэIэщIэу къагъэхъунымкIэ, — жиIащ Уэщро Рубен зэIущIэр  къыщызэIуихым.
 • Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ КъБР-м лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Романовэ Еленэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор ТекIуий Мадинэ, КъБР-м и Iэтащхьэм и деж щыIэ Жылагъуэ советым хэт, Эстетикэ гъэсэныгъэмкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ къалэ центрым и унафэщI Къуныжь ХьэIишэт, психологие щIэныгъэхэм я доктор, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и лэ-    жьакIуэ нэхъыжь Висловэ (Шэрхъ) Iэминат, Налшык къалэ ЗАГС-м и унафэщI Шэру Валентинэ, протоерей Васин Олег, ПащIэ Бэчмырзэ     и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэм и уна-фэщI Хьэту Светланэ, КъБР-м и Нотариальнэ палатэм и президент Целоусовэ Анусэ, «Молодёжь КБР выбирает!» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIхэм ящыщ Аттаев Азнор, а зэгухьэныгъэм хэтхэу Къарэ Ратмиррэ Жылэгъащтэ Хьэчимрэ, КъБКъУ-м щIалэгъуалэ политикэмкIэ и управленэм и унафэщI Лу Азэмэт сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • Аттаев Азнор зэхыхьэм кърихьэлIахэм ящыщу зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэ анэхэм гуапэу ехъуэхъуа нэужь, жиIащ иджырей жылагъуэм хэлъ Iуэху зэIумыбзхэм гулъытэ хуащIрэ ахэр икIэщIыпIэ-кIэ ямыгъэзэкIуэжмэ, пщэдей абы  я зэран къыдэкIыжынкIэ зыхуэIуа зэрыщымыIэр, унагъуэр нэхъри зэкъуэгъэувэн, хъумэжын зэрыхуейр.
 • ТекIуий Мадинэ къызэхуэсахэм захуигъэзащ гъащIэм нэхъыщхьэу къыщалъытэ цIыхухэм я зэхущытыкIэ дахэхэр, унагъуэм исхэм я зэхуаку дэлъ пщIэ-нэмысыр, лъапIэныгъэхэр яхъумэжыну, щхьэж и бынымкIэ, и адэ-анэмкIэ жэуаплыныгъэ къазэрылъысыр зыхащIэну. Апхуэдэу псори къыхуриджащ къэзылъхуахэр ялъытэну, фIыщIэ хуащIыну, ахэр хыфIамыдзэну, хуэфащэ гулъытэ хуащIыну, абы и IуэхукIэ щIэблэм я щапхъэгъэлъагъуэу щытыну.
 • — Нобэ и мызакъуэу, илъэсым и дэтхэнэ зы махуэри анэхэм я махуэщ. Лъагъуныгъэр псом я щхьэщ. Фи гъунэгъухэр, благъэхэр, Iыхьлыхэр фIыуэ флъагъу, — захуигъэзащ зэхыхьэм хэтхэм протоерей Васин Олег.
 • Лу Азэмэт зыубгъуауэ къытеувыIащ студентхэм драгъэкIуэкI гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэр зыхуэ-дэм. ЩIалэгъуалэм я гъэсэныгъэм щIыкIэрич щхьэусыгъуэхэм  ящыщу абы къигъэлъэгъуащ адэ-анэм я быным хуэфащэ  гулъытэ зэрыхуамыщIыр, я унагъуэр зэрагъэпсэун мылъку къэлэжьыным абыхэм зэманышхуэ зэрытрагъэкIуадэр.
 • Къэпсэлъахэм жаIам нэхъыщхьэу къыхагъэщащ республикэм ис щIалэгъуалэм унагъуэм и мыхьэнэм, абы жылагъуэм щиубыд увыпIэм гулъытэ нэхъыбэ хурагъэ-щIын, бынхэм я адэ-анэм пщIэрэ фIыщIэрэ хуащIу къэгъэхъун зэрыхуейр. Апхуэдэу зэхыхьэм кърихьэлIа нэхъыжьхэм щIалэгъуалэм гу лърагъэтащ иджырей унагъуэ-хэм узыщрихьэлIэ Iуэху зэIумыбзхэм, ахэр гъэзэкIуэжыным теухуауэ щыIэ Iэмалхэм.
 • Зэхыхьэм хэтхэр арэзы техъуащ унагъуэр, абы и лъапIэныгъэхэр нэхъри ягъэбыдэмэ, анагъэмрэ сабиигъуэмрэ яхуэхъумэмэ, гъа-щIэ узыншэ къагъащIэмэ, спортым и унэтIыныгъэхэм зрагъэужьмэ, мыхъумыщIагъэхэм пэIэщIэ зыхуащIмэ, республикэр зэрырагъэфIэкIуэнур. Абы и лъэныкъуэкIэ куэд зэлъытар щIалэгъуалэм я псэу-    кIэ-щыIэкIэм, я хьэл-щэнхэмрэ я щIэныгъэмрэ зэрыхагъэхъуэнурщ. Апхуэдэу къыхагъэщащ иджырей щIалэгъуалэм я IуэхущIафэхэр къэкIуэну щIэблэм зэращапхъэр, ахэр я нэхъыжьхэм зэрахущытым хуэдэу къащIэхъуэхэр къазэрыхущытыжынур.
 • ЗэIущIэм и кIэухым щыжаIахэм къыхагъэщхьэхукIащ цIыхум и щхьэзакъуэ ехъулIэныгъэм, жылагъуэм и зыужьыныгъэм унагъуэ узыншэр зэрилъабжьэр, языны-къуэ щIалэгъуалэм я иджырей зыхуэпэкIэм, хьэл-щэным нэхъыфIкIэ зрамыгъэхъуэжмэ, гъащIэм и зыужьыныгъэм ахэр куэдкIэ зэран зэрыхуэхъунур.
 • — Унагъуэ быдэ, узыншэ зыухуэ-   ну, зыхъумэну зи гупыж республикэм и щIалэгъуалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ щIалэгъуалэ жыджэрхэмрэ ди къарур зэкъуэдгъэувэмэ, унагъуэм и лъапIэныгъэхэр къытхуэгъэщIэрэщIэжы-нущ. XXI лIэщIыгъуэм ди жылагъуэм щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ зэрызиужьынур, ар зэрефIэкIуэнур куэдкIэ зэлъытыжар ижь-ижьыж лъандэрэ ди лъэпкъхэм къадекIуэкI лъапIэныгъэхэр зэрытхъумэрщ, — къыхигъэщащ  Уэщро Рубен.
 • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.
 • Сурэтхэр  Къарей  Элинэ
 • трихащ.