ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къэрал къулыкъущIапIэхэр'

КIуэкIуэ Юрий илъэс ныкъуэм кърикIуахэм ятеухуа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

2016-06-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий иригъэкIуэкIащ 2016 гъэм и япэ мазихым Къэбэрдей-Балъкъэрым иIа социально-экономикэ зыужьыны-гъэм теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэ, ведомствэ щхьэхуэхэм, Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм я унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къалэм гъущI гъуэгухэр дахынущ

2016-06-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Налшык къалэ кIуэцIым щыIэ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр зыхуей хуэгъэзэным. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэхэмрэ къулыкъущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ я унафэщIхэр, Налшык къалэ администрацэм, къалэ УВД-м, УГИБДД-м я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къуэдзокъуэ Мухьэмэд республикэм и къалащхьэм и унафэщIщ

2014-03-27

 • Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым дыгъуасэ иригъэ­кIуэкIа 29-нэ сессием щIыналъэ ­администрацэм и Iэтащхьэу щагъэ­уващ Къуэдзокъуэ Мухьэмэд. Абы и кандидатурэр къыхалъхьащ къалэм и Iэтащхьэм и къулыкъум увынур къыхэхыным теухуауэ ирагъэ­кIуэкIа конкурсым кърикIуахэм япкъ иткIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Ахъуэхъу Къанщобий Шэджэм районым и Iэтащхьэщ

2014-03-27

 •    Дыгъуасэ Шэ­джэм районым щIыпIэ унафэр зе­гъэкIуэнымкIэ и советым и чэзу зэIущIэ екIуэкIащ. Абы депутатхэм зэакъылэгъуу район администрацэм и Iэтащхьэу щы­хахащ а къулы­къур пIалъэкIэ зыгъэ­защIэу щыта ­Ахъуэхъу Къанщобий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Илъэси 150-м зыхуагъэхьэзыр

2014-03-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий иджыблагъэ иригъэблэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Фырэ Руслан.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

ЩытыкIэр зыхуэдэмрэ къалэнхэмрэ

2014-01-25

 • Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий щIышылэм и 23-м иригъэкIуэкIащ мэкъумэш IэнатIэхэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ къэув къалэнхэр щызэпкъраха зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Бжыгъэхэм къаIуатэ

2014-01-23

 • Илъэс 96-рэ зэрыри­къуар мы махуэхэм зы­гъэ­лъапIэ ЗАГС-м и Бахъсэн район къудамэм нэ­гъа­бэрей бжыгъэхэм щы­хэплъэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэр адэкIи яухуэнущ

2014-01-10

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зы­гъэза­щIэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм хэтхэмрэ КъБР-м и Парламентым и депутатхэмрэ кърихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ социальнэ IуэхущIапIэу, узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэ ныкъуэщIхэр нэ­гъэсы­жынымкIэ зэфIэгъэкIып­хъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Дэнэ пэжыр здэщыIэр?

2014-01-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм щыщхэмрэ республикэм и муниципалитетхэм я унафэщIхэмрэ щIышылэм и 6-м зэIущIэ ядригъэкIуэ­кIащ. Абы щызэпкърахащ унэ кхъахэм щIэсхэр къыщIэ­гъэ­IэпхъукIыным теухуа программэр гъэзэщIа зэрыхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

IэнатIэм зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр

2013-12-21

 • Вэсэмахуэ КIуэкIуэ Юрий Москва щыхуэзащ Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Федоров Николай.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым зыкъызэрыщIигъэкъуэнум теухуауэ

2013-12-21

 •   КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIа­лъэ­кIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий ды­гъуасэ Москва щыIущIащ Урысей Федерацэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Улюкаев Алексей.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КIуэкIуэ Юрий хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэм

2013-12-19

 •  КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэу Медведев Дмитрий Москва щри­гъэкIуэ­кIам.
 • Зыхэплъа Iуэхухэм ящыщщ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и субъектхэм, абыхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэри яхэту, гъэсыныпхъэ-энергетикэ комплексым зегъэужьыным и лъэныкъуэкIэ щыIэ гугъуехьхэр.
 •  КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
 • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КIуэкIуэ Юрий щIыналъэ Iэтащхьэхэм яхуэзащ

2013-12-17

 •   КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIа­лъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм и къалэ округхэмрэ муниципальнэ районхэмрэ я щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр зыхэта зэIущIэ. Абы щыхэплъащ экономикэм къыпэщыт къалэнхэм, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм и IэнатIэм и щытыкIэм, щIы Iуэхухэм, 2014 гъэм муниципалитетхэм я бюджетхэр къызэгъэпэща зэрыхъунум, нэгъуэщIхэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Экзаменхэр къызэрыIахым зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэнущ

2013-11-30

 • Егъэджэныгъэм и Iэна­тIэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъу­щIапIэм и унафэщI Кравцов Сергей лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм къы­щыкIуам КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Храмов Конс­тантин хуэзащ. Ахэр тепсэлъыхьащ Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ зэрыра­гъэкIуэ­кIымрэ теухуа Iуэху щхьэхуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэм Правительствэм хэтхэм яхуигъэуващ зэIубзу лэжьэну

2013-09-18

 • Иужьрей зэманым кадрхэм я лъэныкъуэкIэ зэхъуэ­кIы­ныгъэ пыухыкIахэр зэрыщыIам къыхэкIыу, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и делегацэу езыр зи пашэр Италием къызэрикIыжу Къанокъуэ Арсен зэхуишэсащ Правительст­вэм хэтхэр, муниципальнэ районхэмрэ къалэ округхэмрэ я Iэтащхьэхэр. КъБР-м и законодательствэм иджыблагъэ халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм япкъ иткIэ, республикэм и Правительствэм и УнафэщIыр и къулыкъум щытекIым и деж зэрыщыту Правительствэр IуагъэкIыркъым. Абы къыхэкIыу министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр я IэнатIэхэм къытенащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр