ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къэрал къулыкъущIапIэхэр'

Илъэси 150-м зыхуагъэхьэзыр

2014-03-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий иджыблагъэ иригъэблэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Фырэ Руслан.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

ЩытыкIэр зыхуэдэмрэ къалэнхэмрэ

2014-01-25

 • Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий щIышылэм и 23-м иригъэкIуэкIащ мэкъумэш IэнатIэхэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ къэув къалэнхэр щызэпкъраха зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Бжыгъэхэм къаIуатэ

2014-01-23

 • Илъэс 96-рэ зэрыри­къуар мы махуэхэм зы­гъэ­лъапIэ ЗАГС-м и Бахъсэн район къудамэм нэ­гъа­бэрей бжыгъэхэм щы­хэплъэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэр адэкIи яухуэнущ

2014-01-10

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зы­гъэза­щIэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм хэтхэмрэ КъБР-м и Парламентым и депутатхэмрэ кърихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ социальнэ IуэхущIапIэу, узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэ ныкъуэщIхэр нэ­гъэсы­жынымкIэ зэфIэгъэкIып­хъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Дэнэ пэжыр здэщыIэр?

2014-01-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм щыщхэмрэ республикэм и муниципалитетхэм я унафэщIхэмрэ щIышылэм и 6-м зэIущIэ ядригъэкIуэ­кIащ. Абы щызэпкърахащ унэ кхъахэм щIэсхэр къыщIэ­гъэ­IэпхъукIыным теухуа программэр гъэзэщIа зэрыхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

IэнатIэм зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр

2013-12-21

 • Вэсэмахуэ КIуэкIуэ Юрий Москва щыхуэзащ Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Федоров Николай.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым зыкъызэрыщIигъэкъуэнум теухуауэ

2013-12-21

 •   КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIа­лъэ­кIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий ды­гъуасэ Москва щыIущIащ Урысей Федерацэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Улюкаев Алексей.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КIуэкIуэ Юрий хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэм

2013-12-19

 •  КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэу Медведев Дмитрий Москва щри­гъэкIуэ­кIам.
 • Зыхэплъа Iуэхухэм ящыщщ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и субъектхэм, абыхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэри яхэту, гъэсыныпхъэ-энергетикэ комплексым зегъэужьыным и лъэныкъуэкIэ щыIэ гугъуехьхэр.
 •  КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
 • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КIуэкIуэ Юрий щIыналъэ Iэтащхьэхэм яхуэзащ

2013-12-17

 •   КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIа­лъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм и къалэ округхэмрэ муниципальнэ районхэмрэ я щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр зыхэта зэIущIэ. Абы щыхэплъащ экономикэм къыпэщыт къалэнхэм, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм и IэнатIэм и щытыкIэм, щIы Iуэхухэм, 2014 гъэм муниципалитетхэм я бюджетхэр къызэгъэпэща зэрыхъунум, нэгъуэщIхэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Экзаменхэр къызэрыIахым зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэнущ

2013-11-30

 • Егъэджэныгъэм и Iэна­тIэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъу­щIапIэм и унафэщI Кравцов Сергей лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм къы­щыкIуам КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Храмов Конс­тантин хуэзащ. Ахэр тепсэлъыхьащ Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ зэрыра­гъэкIуэ­кIымрэ теухуа Iуэху щхьэхуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэм Правительствэм хэтхэм яхуигъэуващ зэIубзу лэжьэну

2013-09-18

 • Иужьрей зэманым кадрхэм я лъэныкъуэкIэ зэхъуэ­кIы­ныгъэ пыухыкIахэр зэрыщыIам къыхэкIыу, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и делегацэу езыр зи пашэр Италием къызэрикIыжу Къанокъуэ Арсен зэхуишэсащ Правительст­вэм хэтхэр, муниципальнэ районхэмрэ къалэ округхэмрэ я Iэтащхьэхэр. КъБР-м и законодательствэм иджыблагъэ халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм япкъ иткIэ, республикэм и Правительствэм и УнафэщIыр и къулыкъум щытекIым и деж зэрыщыту Правительствэр IуагъэкIыркъым. Абы къыхэкIыу министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр я IэнатIэхэм къытенащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Мардэхэр ягъэув

2013-08-01

 • КъБР-м ЭнергетикэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хозяйст­вэм­рэ тариф политикэмкIэ и министерствэр хэтащ цIыхухэм хуащIэ коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм я уасэхэм земы­гъэIэтыным икIи псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэмрэ электроэнергетикэмрэ я Iуэху­щIапIэхэр 2013 — 2014 гъэхэм я бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэ­нэм зэрылэжьэнум хуэ­гъэхьэ­зырыным теухуа урысейпсо селектор зэIущIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Iэщхэм уз зэрыцIалэ къахыхьауэ гурыщхъуэ ящI

2013-07-11

 • Вэсэмахуэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIа зэIущIэр абы и УнафэщI Хьэсанэ Руслан къыщызэIуихым жиIащ ди республикэм ящур узыфэ зэрыцIалэ кърахьауэ гурыщхъуэ зэрыщыIэр. Iэщым къеуалIэ уз лIэужьыгъуэхэм ящыщу ар нэхъ шынагъуэ, гъэхъужыгъуейхэм ящыщщ. Iэ­щIа­гъэлIхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, ящур зэуэлIа былымым и лыр пшхы, абы къуит гъэшыр къэбгъэсэбэп хъуну­къым. А узыфэр ди республикэм бадзэуэгъуэм и 7-м къыща­гъуэ­тати, апхуэдэ Iуэхум папщIэ лэжьыпхъэ псори зэфIагъэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

ЩытыкIэм зэпымыууэ кIэлъоплъ

2013-07-11

 •   КъБР-м и вице-премьер Къуэдзокъуэ Мухьэмэд бадзэуэгъуэм и 9-м иригъэ­кIуэкIа пресс-конференцым журналистхэр щыхигъэ­гъуэ­защ Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищ­хъэ­рэ къуажэм къыщахута, мы зэкIэ ящур узыфэу шэч зыхуащIым земыгъэубгъуным теухуауэ республикэ комиссэм зэфIигъэкIхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Бюджет IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я улахуэм хущIагъу

2013-07-10

 • КъБР-м и Правительствэм щыщу экономикэм егъэщIылIахэр къри­гъэблагъэри, КъБР-м и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен тепсэлъыхьащ бюджет IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я улахуэм яхущIыгъуным пыщIа Iуэхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр