ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ЛъагапIэщIэ» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр йокIуэкI

2018-12-22

 • Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъэгъазэм и 19-м щыщIидзащ «ЛъагапIэщIэ» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэм. А Iуэхум ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм къекIуэлIахэм хъуэхъу псалъэкIэ зыхуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КIэлъыплъакIуэ советым и пашэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэ-щIым и къуэдзэ Федченкэ Людмилэ, республикэм и къэрал властым и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщхэм, нэгъуэщIхэми.

 • — Дэ къызэIудох «ЛъагапIэщIэхэр» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр. Мы зэхьэзэхуэр къагупсысащ, къэрал, муниципальнэ IэнатIэхэм къулыкъу щызезыхьэфыну зыкъэзылъытэж цIыху зэчиифIэхэр дызэриIэр наIуэ къащIын папщIэ. Зэхьэзэхуэр къыщыхэтлъхьэм абы хэтыну хуейуэ къыпэджэжахэм я бжыгъэр мини 10-м зэрыщIигъуар дымыгъэщIэгъуэн тлъэкIакъым. Сыту жыпIэмэ, ар и щыхьэтщ щIалэгъуалэми нэхъыжьхэми цIыху зэчиифIэхэр куэду зэрахэтым, абыхэм къэрал, муниципальнэ IэнатIэхэр зэрахьэфынымкIэ, бизнесым и унэтIыныгъэхэм Iуэху щащIэфынымкIэ гугъэхэр зэраIэм. АдэкIэ дыIэбэнщи, зэпеуэм и япэ Iыхьэм хэтахэм хуагъэлъэгъуа дерсхэм, ирата упщIэхэм пэлъэщар цIыху 2800-м нэблагъэрщ. КIэлъыкIуэ щIэпщытыкIыныгъэм (тестым) пхыкIыу, кIэух Iыхьэм нэсахэр зэрыхъур цIыхуи 119-щ, — жиIащ КIуэкIуэ Казбек, конкурсым и къалэн нэхъыщхьэм, и къызэгъэпэщыкIэм ехьэлIауэ къыщыпсалъэм.
 • Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм щхьэхуэу фIыщIэ яхуищIащ УФ-м и Президентым и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща, хьэрычэтыщIэу щымыт, «Урысейр зэфIэкI инхэм я къэралщ» организацэм хэтхэм.
 • — Ахэращ зэпеуэр и къэухькIи и къызэгъэпэщыкIэкIи лъагэ зыщIари псом я дежкIэ нахуэу езыгъэкIуэкIари. Мыдрейуэ. Зэпеуэр зэхэзышахэр щIалэгъуалэм дяпэкIи ядэлэжьэну зэрыхуэхьэзырым и зы нэщэнэщ, абы къыхыхьахэм ящыщ зыбжанэм я щIэныгъэм хагъэхъуэнымкIэ, Iуэху бгъэдыхьэкIэу къагъэлъэгъуахэм зрагъэхъуэжынымкIэ чэнджэщ щхьэпэхэр зэрыратари. Зэхьэзэхуэм хэтахэм я ныбжьыр илъэс 23-м щегъэжьауэ 68-м зэрынэблагъэри и щыхьэтщ цIыху гуащIафIэхэр куэду зэрыдиIэм. Си фIэщ мэхъу, мы Iуэхум къеувэлIа псори дызэдегугъумэ, ди республикэм экономикэ, социальнэ я лъэныкъуэкIэ нэхъри зиужьыным хуэщхьэпэну цIыхухэр, мы зэпеуэм кърикIуахэм япкъ иткIэ, зэрыхэдгъэунэхукIыфынури.
 • «ЛъагапIэщIэ» проектым хагъэхьащ социальнэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэри. Апхуэдэщ адэ-анэм я нэIэм щIэмытыж сабийхэм ядэIэпыкъуныр, нэгъуэщIхэри.
 • КIэлъыплъакIуэ советым и унафэщI Федченкэ Людмилэ къыхигъэщащ IэнатIэхэм унафэщIу щылэжьэфынухэр наIуэ къэщIынымкIэ мы зэхьэзэхуэм хуэдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым абы япэкIэ зэрыщемыкIуэкIар.
 • — Арати, зэпеуэм и «нэрымылъагъу» Iыхьэр иухащ. Нобэ щегъэжьауэ, махуэ бжыгъэм къриубыдэу, мыбдежым щызэхэкIынущ финалым нэсахэм ящыщу бжьыпэр зыIэрызыгъэхьэнухэр. ФIыщIэ щхьэхуэ хуэфащэщ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIэ Казбек. Аращ, «Урысейр зэфIэкI инхэм я къэралщ» организацэр ди щIэгъэкъуэну, зэпеуэр республикэм щызэхэшэнымкIэ унафэ къэзыщтари и къызэгъэпэщыкIэм псом япэу кIэлъыгъуэзари. Ди республикэм щедгъэжьа зэхьэзэхуэр здекIуэкIым, дэ езыхэр куэдым нэхъ хуэIэзэ дыхъуащ. Конкурсантхэм я зэфIэкIым дыщриплъэжым ди фIэщ хъуащ, хуагъэув дерс псоми пхыкIыу зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэр ди республикэм и дежкIэ «дыщэ гъэтIылъыгъэу» зэрыщытри, — къыхигъэщащ Федченкэ Людмилэ.
 • КIэлъыплъакIуэ советым и унафэщIым къызэрыхигъэщхьэхукIауэ, зэпеуэм и япэ Iыхьэм хэтахэм къахэкIащ и егъэкIуэкIы-кIэм, и къызэгъэпэщыкIэм арэзы темыхъуахэри.
 • — Гукъанэ зиIахэм зи гугъу ящIа «ныкъусаныгъэхэм», дэ, дауи, дыпэджэжащ, щыуагъэу къэтлъытахэри дгъэзэкIуэжащ, дяпэкIи абы дыхущIэкъунущ, — къыпищащ и псалъэм Федченкэ Людмилэ.
 • ДызэреплъымкIэ, ди республикэм къыщыхъуа цIыху зэчиифIэхэр наIуэ къэщIыным, утыку къишэным, абыхэм яхуэфащэ IэнатIэ ялъыгъэсыным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI, дяпэкIи къаублэну дызыщыгугъ «ЛъагапIэщIэ» зэпеуэм хуэдэхэм я мыхьэнэр лъагэщ, ди щIалэгъуалэм ящыщ куэдым нэгъуэщI щIыналъэхэм лэжьапIэ къыщамылъыхъуэнымкIи.
 • КЪУМАХУЭ Аслъэн.