ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъ  газетхэр  зэрырагъэфIэкIуэну  Iэмалхэм  хоплъэ

2018-05-17

 • Ди газетым зэрытетащи, Осетие Ищхъэрэ — Аланием и «Растдзинад» («Пэж») лъэпкъ газетым къыдэкIын зэрыщIидзэрэ илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу иджыблагъэ Владикавказ къыщызэрагъэпэщат конференц гъэщIэгъуэн.

 • «Лъэпкъ печатыр зэрыт щытыкIэмрэ абы зэрызебгъэужьыфыну Iэмалхэмрэ» фIэщыгъэм щIэт зэхыхьэм кърихьэлIат Якутием, Белоруссием, Москва къалэм щыщ журналист цIэрыIуэхэр, Кавказ Ищхъэрэм лъэпкъыбзэхэмкIэ къыщыдэкI газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэр, политологхэр, журналистикэм хуеджэ ныбжьыщIэхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу а конференцым хэтыну ирагъэблэ-    гъат «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщI, усакIуэ Ацкъан Русланрэ.
 • Осетие Ищхъэрэ — Аланием лъэпкъыбзэкIэ къыщыдэкIыр «Растдзинад» газетым и закъуэщ. Абы и япэ номерыр 1923 гъэм гъатхэпэм и 14-м дунейм къытехьауэ щытащ. ГъэщIэгъуэнракъэ, къыдэкIын зэрыщIидзэрэ а газетым и цIэр зэи яхъуэжакъым. Абы и щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ иралъхьэ зэпытщ тхыдэм, хабзэм теухуа тхыгъэ купщIафIэхэр, республикэм и политикэ, социально-экономикэ, щэнхабзэ хъыбархэр, щIыналъэм щыцIэрыIуэ цIыхухэм ятеухуа тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.
 • — Лъэпкъ печатым и къалэнымрэ мыхьэнэмрэ кIуэ пэтми нэхъ лъагэ мэхъу. Абы и увыпIэ щхьэхуэ зызыужь дунейм щегъэгъуэтыным, и пщIэр лъахъшэ мыхъуу зэтеIыгъэным теухуа псалъэмакъ щхьэпэм кърихьэлIа псоми фIыщIэ яхузощI. ЩIэблэр гъэсэнымкIэ, абыхэм я анэдэлъхубзэр яIурылъу къэгъэтэджынымкIэ, лъэпкъ лъапIэныгъэхэм пщIэ хуащIу егъэсэнымкIэ лъэпкъ газетхэм къыпхуэмылъытэну къалэнышхуэ зэфIагъэкI. Сэ сызэреплъымкIэ, мыпхуэдэ зэIущIэхэм я закъуэкъым а псалъэмакъыр къыщыIэтыпхъэр, ар унагъуэ къэс къащыгурыIуэн хуей пэжщ. ЦIыхухэм иджы-ри нэсу япхыкIакъым, лъэпкъ газетыр «зэрыхъуржын бейр», ар зи унагъуэ илъымрэ имылъымрэ зэщхьэщыкIыныгъэ яIэщ. Быдэу си фIэщ мэхъу мы зэхыхьэр лъэпкъ печатым и зыужьыныгъэм лъэбакъуэ махуэ зэрыхуэхъунур,- жиIащ Осетие Ищхъэрэ — Аланием и Прави-
 • тельствэм и унафэщIым и къуэдзэ Поляков Анатолий зэIущIэр къыщызэIуихым.
 • «Растдзинад» газетым и редактор нэхъыщхьэ Битаровэ Маринэ къызэхуэсахэм фIэхъус яриха иужь, псалъэмакъ щхьэпэм хэтыну къахуеблэгъа псоми фIыщIэ яхуищIащ. ЦIыхухэм я гум лъэпкъ гупсысэ къыщыгъэушынымкIэ лъэпкъ печатым игъэзащIэ къалэнхэм кIэщIу тепсэлъыхьащ ар.
 • «Адыгэ псалъэм» и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд я газетым и напэкIуэцIхэм лъэпкъ Iуэху щIэх-щIэхыурэ къызэрыщаIэтым я гугъу ищIащ. Хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм хуаIэ зэпыщIэныгъэхэм, «Адыгэ макъ» (Адыгей), «Черкес Хэку» (Къэрэшей Шэрджэс), «Адыгэ псалъэ» газетхэм илъэс куэд щIауэ номер зэгуэтхэр къызэрыдагъэкIым щыгъуазэ ищIащ абы къызэхуэсахэр. «Растдзинад» газетым и лэжьакIуэхэм лэжьыгъэм хуаIэ дэрэжэгъуэр яфIэмыкIуэду, зытетхыхьын лIыхъужьхэр я куэду, щIэджыкIакIуэхэм я бжыгъэм хэхъуэу лъэпкъым хуэлэжьэну ехъуэхъуащ ХьэфIыцIэр.
 • Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэнымкIэ лъэпкъ газетхэм ягъэзащIэ къалэным теухуауэ щытащ Осе-   тие Ипщэ Республикэм хъыбарегъащIэм-рэ печатымкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Катаевэ Марие и къэпсэлъэныгъэр. Апхуэдэуи абы и гугъу ищIащ щIалэгъуалэм лъэпкъ газетымрэ лъэпкъ Iуэхумрэ кIуэ пэтми хуащI гулъытэр нэхъ мащIэ зэрыхъум.
 • Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ осетин филологиемкIэ факультетым и деканыр, «Ногдзау» литературэ-художественнэ сабий журналым и редактор нэхъыщхьэр, Урысейм и лъэпкъ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэм и унафэщIыр. Ахэри къытеувыIащ лъэпкъыбзэр къэзыгъэсэбэпхэмрэ лъэпкъ газетхэм Iэ щIэзыдзхэмрэ кIуэ пэтми зэрыхэщIым.
 • Къызэхуэсахэм къыхагъэщащ лъэпкъыбзэкIэ тхэ журналистхэр щагъэхьэ-зыр факультетыр зэрызэхуащIыжар ягу къызэреуэр. Лъэпкъ газетхэмрэ телевиденэмрэ анэдэлъхубзэ къабзэ яIурылъу щылэжьэн зэрамыIэр, апхуэдэурэ кIуэ-мэ, лъэпкъ журналистикэм и кIуэдыр къызэрикIынур.
 • Федеральнэ пощт IуэхущIапIэм Осетие Ищхъэрэ — Аланием щиIэ къудамэм и унафэщI Калоев Олег конференцым къыщыпсэлъа иужь, газетхэм я редакторхэм упщIэ зыбжанэкIэ зыхуагъэзащ.
 • Конференцым кърихьэлIахэм зэдэарэзыуэ резолюцэр къызэдащтащ.
 • — Нобэ къэтщта резолюцэм лъэныкъуэ куэд къызэщIеубыдэ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ лъэпкъ журналистикэр ди зэманым зыIууэ лъэпощхьэпохэр. Тхуэмыгъэкъаруун гуэри хэлъкъым абы. Сэ сызыхэт Урысейм и лъэпкъ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэм и къарур къэзгъэсэбэпурэ хэгъэгу, хуей хъумэ, федеральнэ утыку исхьэнущ. Сыщогугъ мыпхуэдэ зэIущIэхэм я фIыгъэкIэ лъэпкъ журналистикэр ипэкIэ кIуэтэну,- жиIащ конференцым и модератору щыта Христофоровэ Марие зэIущIэм и кIэухым.
 • Щомахуэ  Залинэ.