ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Пащты Герман къытхуищIа тыгъэ лъапIэхэр

2022-10-20

 • «Тысяча сто гравюр» — аращ фIащар КъБР-м и Лъэпкъ музейм щекIуэкI гъэлъэгъуэныгъэм. Абы хагъэхьащ УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, РАХ-м и академик, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, Красноярск дэт къэрал художественнэ институтым ксилографиемкIэ и студием и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Германрэ и гъэсэнхэмрэ я Iэдакъэ къыщIэкIа ксилографие лэжьыгъэу ди республикэм и къэралыгъуэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу тыгъэ къыхуащIахэр. Проектыр къызэрагъэпэщащ КъБР-м Щэнхабзэм-кIэ и министерствэмрэ ХудожествэхэмкIэ Урысей Академиемрэ. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ музейм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Накуэ Феликс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Тхыдэм  ухэзыгъаплъэ  гъэлъэгъуэныгъэхэр

2022-09-22

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм мы махуэхэм щагъэлъагъуэ лэжьыгъэ телъыджэхэр — скульптор, сурэтыщI Тхьэзэплъыж Руслан и IэдакъэщIэкIщ нэри псэри дэзыхьэхыр. Ар къызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъуам иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм ящыщ зыуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Налшык  удз  гъэгъахэм  я  къалэ  хъуащ

2022-09-22

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, КъБР-м и Правительствэм и Унэм и гупэм къит ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум деж гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ удз гъэгъахэр щагъэлъагъуэ Iуэху дахэ. Мы гъэм абы фокIадэм и 17 — 18-хэм пащащ. Ар къызэригъэпэщащ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа Нальчик» институтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Бжьыхьэ-2022»

2022-09-01

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм а фIэщыгъэм щIэту мы махуэхэм къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ телъыджэ. Абы ди щIыналъэм, абы и тхыдэм, щIыуэпсым, цIыху цIэрыIуэхэм я сурэтхэр щыкуэдт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Унагъуэм я IэдакъэщIэкIхэр

2022-08-04

 • Мы махуэхэм Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ Хъэлил зэщхьэгъусэхэм я IэдакъэщIэкIхэр — Заур ищIа сурэт гъэщIэгъуэнхэмрэ Фатия триха сабий сурэтхэмрэ. Гъэлъэгъуэныгъэр абыхэм тыгъэ хуащIащ Заур и адэ-анэм — Тузаррэ Жанзилэрэ. Ахэр зэрызэдэпсэурэ илъэс 60 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Адрейхэм къащхьэщыкIыу

2022-08-02

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. «Исключение» зыфIаща выставкэм утыку къыщрахьащ «Синдикат» зэгухьэныгъэм хэт сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкI- хэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэмрэ «Периметр» творческэ лабораторэмрэ я дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Мывэ лъапIэхэм къыхэщIыкIа сурэтхэр

2022-07-13

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм «Нур телъыджэ» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ къыщызэIуахащ Узеевэ Лидэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ. Абы утыку къыщрахьа сурэтхэр мывэ лъапIэхэмкIэ къэдабэм хэдыкIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Адыгейм и сурэтыщI  гъуазджэм дыхагъэгъуазэ  

2022-06-30

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ «Промыслы и ремёсла Адыгеи» выставкэр. Ар къызэрагъэпэщащ Адыгэ Республикэм и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъумрэ Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я гъэу мы илъэсыр зэрагъэувамрэ я щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Дахагъэмрэ IэщIагъэмрэ

2022-06-11

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым архитектурэм, ухуэныгъэмрэ дизайн хуэIухуэщIэхэмкIэ и къудамэм щеджэхэмрэ и хьэщIэхэмрэ папщIэ дэрбзэр IэщIагъэр къыхэзыхахэм я гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэт иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

БлэкIам и теплъэхэр

2022-05-21

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Европэм пэIэщIэу Iыгъын

2022-04-23

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ «НАТО. Хроника жестокости» зыфIаща гъэлъэгъуэныгъэ. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм и иджырей тхыдэмкIэ музей нэхъыщхьэмрэ КъБР-м и Лъэпкъ музеймрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Акъылымрэ псэмрэ узыхуашэр

2022-04-14

 • СурэтыщI ныбжьыщIэ ХьэцIыкIу Миланэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ. Абы зыкърагъэхьэлIат сурэтыщIхэм, гъуазджэм дихьэххэм, езым и ныбжьэгъухэм. Мэлыжьыхьым и кIэ хъуху щыIэну выставкэм Миланэ утыку къыщрихьащ ятIагъуэ гъэжьам къыхищIыкIа (керамикэ) хьэпшыпхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Япэ дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ  

2022-04-12

 • Гъуазджэм и лэжьакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я Япэ дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэр илъэси 155-рэ ипэкIэ Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIыгъащ. Марсовэ губгъуэм 1867 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м къыщыщIэдзауэ щэкIуэгъуэм и 3 пщIондэ щызэхэтащ ар, гектар 66,8-рэ иубыду.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хэкум теухуа сурэтхэр

2022-03-17

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ художник Теппеев Хъызыр (1956 — 2006) и лэжьыгъэхэр. Выставкэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Карчаевэ Iэминат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гъуазджэм  и  зы  лIэужьыгъуэ

2022-02-10

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм мы махуэхэм щагъэлъагъуэ Ацкъан Софиерэ Чайковская Ангелинэрэ я лэжьыгъэхэм щыщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр