ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Гъуазджэм и щэхухэм дихьэх ныбжьыщIэхэр

2017-10-24

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм къыщызэIуахащ «Радуга палитры» выставкэр. Абы щагъэлъагъуэ Налшык къалэм и Сабий художественнэ школым и гъэсэнхэм я лэжьыгъэ купщIафIэхэр. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ музейм и унафэщI Ремхен Еленэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэр «Бжьыхьэ дыщафэ-2017» мыгъэрей выставкэми къыщыхожаныкI

2017-10-11

 • Жэпуэгъуэм и 8-м Мэ­къумэш IэнатIэмрэ ерыскъыпхъэ промышленнос­тымрэ я лэжьакIуэм и махуэр ягъэлъэпIащ. Абы ирихьэлIэу жэпуэгъуэм и 4 — 7-хэм Мэзкуу, ВДНХ-м и хэщIапIэм, «Бжьыхьэ дыщафэ-2017» 19-нэ Урысей аг­ропромышленнэ выс­тавкэр щагъэлъэгъуащ.

 •  
 • Мы гъэм УФ-м и мэкъу­мэшыщIэхэм я зэхы­хьэш­хуэм щIыналъэ 70-м, апхуэ­дэу нэгъуэщI къэрал 15-м я предприятэ зэмылIэужьыгъуэу 1400-рэ зэхуишэсат.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш IэнатIэу 23-рэ, щIэныгъэ IуэхущIапIэу 3 выставкэм хэтащ. Ап­хуэ­дэщ бгылъэ, жьэгъущIэс щIы­пIэхэм жыг хадэхэр щы­гъэкIынымкIэ Кавказ Ищ­­хъэрэ щIэныгъэ-къэ­хутакIуэ институтыр, республикэм Мэкъумэш хо­зяйствэмкIэ и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтыр, КIуэ­кIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш универси­тетыр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ»

2017-10-04

 • ФокIадэм и 28-м, Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэм, Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым къыщызэIуахащ ди лъэпкъэгъу IэпэIэсэ Бещто Зэки и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» фIэщыгъэм щIэту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ХъэтI щхьэхуэ зиIэжхэр

2017-09-22

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ музейм «Свой стиль» сурэттех гупым я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн фокIадэм и 18-м къыщызэIуахат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Тхыдэр зи лъабжьэ лэжьыгъэхэр

2017-09-12

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музеймрэ гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэхэр щокIуэкI, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Выставкэхэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и республикэ къудамэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музеймрэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

КIыщ Мухьэдин и сурэтхэр Грознэм утыку къыщрахьэ

2017-06-15

 • КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик КIыщ Мухьэдин и «Плъыфэхэм я макъамэ» выставкэр Грознэ къалэм и Лъэпкъ музейм мэкъуауэгъуэм и 9-м къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Дунейр — сабийхэм я нэкIэ»

2017-06-07

 • Ар и фIэщыгъэу СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, иджыблагъэ къыщызэIуахащ Кавказ Ищхъэрэм ис сабийхэм сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ я IX зэпеуэм пашэ щыхъуа ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м «Художественнэ егъэджэныгъэмкIэ и методикэ центр» къэрал щэнхабзэ IуэхущIапIэм, егъэджакIуэ, сурэтыщI цIэрыIуэ Ткаченкэ Андрей и фэеплъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ДахагъэкIэ гъэнщIа лэжьыгъэхэр

2017-05-25

 • Музейхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэIуахауэ КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ сурэтыщI Хъалил Миланэ и лэжьыгъэхэр. Абы и саулыкъукIэ екIуэкIа зэIущIэм къыщыпсэлъащ музейм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Накуэ Феликс.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«ЩыIащ зауэ, щыIащ текIуэныгъэ»

2017-05-16

 • А фIэщыгъэм щIэту накъыгъэм и 5-м Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зэныбжьэгъугъэм и нэщэнэу

2017-05-12

 • ЗэрытщIэщи, ди республикэм щIыналъэ куэдым щэнхабзэ, гъуазджэ зэпыщIэныгъэхэр яхуиIэщ. Хабзэ дахэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и музейхэм щIэх-щIэхыурэ щагъэлъагъуэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыщ сурэтыщIхэм я лэжьыгъэ купщIафIэхэр. Апхуэдэу КъБР-м и Лъэпкъ музейм утыку къыщрахьащ Краснодар крайм и «Урысейм и сурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэ» IуэхущIапIэм и художникхэм я IэдакъэщIэкIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гъуазджэм итхьэкъуа сурэтыщI Газаев Узеир

2017-03-22

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм Шэрэдж щIыналъэм щыщ сурэтыщI Газаев Узеир и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЩIыуэпсым и макъыр къозыгъэIущащэ

2017-01-25

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, ТворчествэхэмкIэ Дунейпсо Академием хэт, академик Конин Анатолий и IэдакъэщIэкIхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ художникыр илъэс 70 зэрырикъум и щIыхькIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Лъагъуныгъэм и гъуджэ

2016-12-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и сурэтыщI Трындык Николай къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуауэ щытащ дыгъэгъазэм и 19-м СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм къыщызэIуаха гъэлъэгъуэныгъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хьэткъуэ Мариан и IэдакъэщIэкIхэр

2016-12-13

 • «Гранд Кавказ» хьэщIэщым гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ къыщызэIуахащ. Абы утыку къыщрахьащ Сирием и къалащхьэ Дамаск къиIэпхъукIыжа  ди хэкуэгъу Хьэткъуэ Мариан и гобеленхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«УэрСэр»

2016-11-24

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым дыщэкI КIуэкIуэ Жан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахащ. Пщащэм и IэпщIэлъапщIагъыр къызытещ цIыхубз хьэпшыпхэмрэ фащэр зэрагъэщIэращIэхэмрэ хэплъыхь зи хьэлхэми дэзыхьэхын къыщагъуэтынут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр