ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хъалил  Миланэ  и  «Гущэкъу  уэрэдхэр»

2021-06-02

  • Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ сурэтыщI Хъалил Миланэ «Гущэкъу уэрэдхэр» зыфIища и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

  • Пасэрей IэщIагъэр иджырей зэманым зэрекIуфынур, абы и увыпIэ гъащIэщIэм зэрыщиIэжыр Миланэ и лэжьыгъэ, гъэлъэгъуэныгъэ къэс хьэкъ тщещI. Цым, упщIэм къыхэщIыкIауэ ищI алэрыбгъухэр блынгъэдахэ къудейкъым, атIэ гупсысэ куу зыщIэлъ пасэрей Iэужьым и нобэрей ежьущ.
  • Иджы Миланэ ди пащхьэ кърилъхьар анагъэм, бын пIыным хуэгъэпсащ. Телъыджэщ абы Хъалилым щIилъхьэ гупсысэмрэ а къалэн мытыншым хилъагъуэ дахагъэмрэ я инагъыр. Псом хуэмыдэу сигу къинэжащ «Гущэ», «МафIэ», «Щэху», «КIэухыншэ», «Гущэкъу уэрэд», «ЦIыхубз» зыфIища лэжьыгъэхэр. Сурэт къэс гупсысэ куэд къыпкърокI. Псом хуэмыдэу дызэмысащ, ауэ щыхъукIи гупсысэхуеджэщ, пэшыр зэрагъэунэхуа щIыкIэр, ныбжьхэм я «джэгукIэр». Абыхэми я мыхьэнэ яIэжщ. УпщIэм къыхэщIыкIа сурэтхэм иджыри зы фIагъ яхэлъщ — икъукIэ хуабагъэшхуэ къапкърокI, псэ яхэлъым ярейуэ узыIэпашэу.
  • Миланэ IэщIагъэ куэдым хуэIэижьщ. Апхуэдэхэщ сурэт щIыныр, графикэр, анимацэр, дизайнымрэ полиграфиемрэ.
  • Нэхъ ипэкIэ абы и и цIэр фIыкIэ щигъэIуат Кавказ Ищхъэрэм. ИлъэсиплI ипэкIэ ар яхэтащ Шемякин Михаил деж (Франджым) зыщызыгъэсахэм. «Жыг гуащэ» фIэщыгъэм щIэту Хъалилым утыку кърихьауэ щыта лэжьыгъэхэр цIыхухэм яфIэгъэщIэгъуэн дыдэ хъуат.
  • Анагъэм теухуа сурэтхэм Миланэ 2018 гъэ лъандэрэ йолэжь. Пэшым фIэлъ сурэтхэм плъыфэ псори щызэхэпщащ, гъащIэм хуэдэу ахэри щхъуэкIэплъыкIэщ. КъызэрымыкIуэу мыхьэнэ ин зиIэ, анэмрэ бынымрэ зэкIэрызышхэхэм ящыщ гущэкъу уэрэдхэм хуэдэу, мы сурэтхэми къалэн ин ягъэзащIэ. Абы бзылъхугъэм и фIагъ, дахагъ псори егъэнаIуэ, анэм и щIыхьыр еIэт. Ар зыщIэм игу къегъэкIыж, зымыщIэм къыгурыIуэнымкIэ хуощхьэпэ.
  • Хъалилым и блын сурэтхэр зэрызэкIужым и мызакъуэу, абы и къэIуэтэкIэм, и гущIэм илъэс бжыгъэкIэ щигъэфIауэ упщIэм хилъхьа гупсысэхэм къару ящIэлъщи, еплъыну Iэмал зиIа псоми ар зэрызыхащIар шэч къызытумыхьэжынщ.
  • Щомахуэ Залинэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.