ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хы Iуфэм

2021-05-26

 • МАХУЭЛI  Нарзан
 • Телъыджэ щэхукIэ псэр зыхьэхур
 • Зи напщIэ телъу къигъэщIа!
 • Жэщ уафэм вагъуэу къыIэщIэхур
 • Хэз хъууэ зи щIэр из ищIа!
 •  

 • Уи щIыфэ бзийхэр щызопсалъэ,
 • ЩызэфIонэжхэр, щызокIуж.
 • Уи пащхьэ ситщи, уи зы налъэ
 • Сыхъуауэ си псэр солъэгъуж.
 •  
 • Зи теплъэр нэсу пхуэмыIуатэм
 • Къритми уи псэм гукъыдэж,
 • Уэм хы тхьэрыкъуэу щызелъатэм
 • КIуа тхыдэр сакъыу къраджэж.
 •  
 • Сыхуейти гуауэр къэсIуэтэну,
 • Къыслъимыгъэсу псыщхьэр магъ.
 • Схурикъукъым гур хэзгъэупщIыIуэну
 • Спэщылъ хы фIыцIэр зиинагъ.
 •  
 • Из хъуащи пшэхэр сщхьэщыт уафэм
 • ЩIым къохри нэпсу заунэщI.
 • ГухэщIхэу си псэр щIэзылъафэм
 • ТкIуэпс мащIэу хышхуэр
 • къысфIагъэщI.
 •  
 • Толъкъун къэтэджу темыужхэм
 • СапимыкIуэту махуэ къэс,
 • Езэш зымыщIэ гукъэкIыжхэм
 • Адыгэш къабзэм сагъэшэс.
 •  
 • Адыгэ ныпым ириIауэ,
 • Мес… щхъуантIэу псыщхьэм
 • зысфIехъуэж.
 • Адыгэ гугъэм хуит ищIауэ
 • Толъкъунхэр шууэ гъуэгу тохьэж.
 •  
 • Адыгэ лIыгъэм и фэеплъу
 • БампIэшхуэ щIэлъщи хым и щIагъ,
 • Хым и фэ Iувым къыкIэщIэплъу
 • Си лъэпкъ и тхыдэр ноби магъ.
 •  
 • Зы ткIуэпс къэсыхукIэ зы архъуанэ…
 • Згъуэтыжкъым IэфIу нэгу щIэлъар…
 • Ей, ХЫ ФIЫЦIЭЖЬУ зи щIэр гъуанэ,
 • Хей дапщэ уэ щIебгъэлъэфар?!
 •  
 • Сэ сызей лъэпкъым Iэджэ щIауэ
 • Уэ ухуэхъуащи лъапсэкIуэд,
 • Зэм сфIощI ди деж сыкъэкIуэжауэ
 • Уи лъабжьэм щIэлъщи дэ тщыщ куэд.
 •  
 • Сэ схэмылъа
 • къысхэплъхьэфынкъым,
 • СIуумыхыфыни куэду схэлъщ.
 • Сэ сызыпыт къудамэр инкъым,
 • ИтIани дигухэр зэбгъэдэлъщ.
 •  
 • УацIыху уэ псоми Iэджэ щIауэ,
 • Иджы сэ зыкъозгъэцIыхунщ.
 • Зы ткIуэпскIэ хыр нэхъ куу усщIауэ
 • Езым уи фIэщ схуэщIынкIи хъунщ.
 •  
 • Ар сыт губжьыкIэ!.. ТеужыкIэ!..
 • Дызэщхьщи си гур къеуэрейщ.
 • КъепхуэкI толъкъунхэр шы темыкIэ
 • Езыгъэсахэм сэ сарейщ.
 •  
 • Сарейщ зи гъащIэр лIыгъэ щIапIэу
 • Утыку ихьэфхэу махуэ къэс,
 • Уанэгу исахэм фIыр я плъапIэу…
 • Псэуахэм хуэзэми мафIэс.
 •  
 • Сарейщ гугъэшхуэр цей пэлъытэу
 • Лъэпкъ фащэу я пкъым хэкIэжыху,
 • Я дахэр хырамыгъэутэу
 • Псэуахэм бийр къапэлъэщыху.
 •  
 • Сарейщ я гугъэр хъуху
 • нып щхъуантIэ,
 • Къыжьэдамыкъуэу шы пщIэнтIар,
 • Къалъысу тхыдэм и зы жьантIэ
 • Гъуэгужь тетахэм… ПщIэжкъэ ар?!
 •  
 • УощIэж уэ псори… Ауэ гъащIэм
 • Куэдыщэ хэлъщи бгъэгъу мыхъун,
 • Гугъущ ущысхьыныр уэр
 • нэхъ мащIэм…
 • Гугъущ щыбгъэIэныр уэр нэхъ ин…
 •  
 • ИтIани, губжьым уесэжауэ,
 • Бзаджагъэр хъумэ уи пкъым щыщ,
 • НэкIущхьэм нэпс къытелъэдауэ
 • Лъэпкъ псо плъэщIыныр
 • зым щымыщ.
 •  
 • Толъкъун къэсыхукIи лIэкIэ ящIэ,
 • Ауэ псым и кум къыщохъуж.
 • Ей, хы фIыцIэжьу толъкъун защIэ,
 • ТIыпхам щыщ тIэкIу къэдгъэгъуэтыж.
 • Тхыдэжь архъуанэм исыкIыфу
 • Гугъэшхуэрщ кхъухьу дэ диIар.
 • Къыздэсым нобэ Iамыхыфу
 • Аращ си лъэпкъым къыхуэнар.
 •  
 • Хы Iуфэм хэплъэу, зигъэщхъауэ,
 • Псы удзым лыду телъ уэсэпс!
 • Аракъым хыр уэ къыпщысхьауэ
 • УищIакIэ и пкъым щыщ зы ткIуэпс.
 •  
 • Зэм хыр къысIуоплъэ къысхуэгуапэу,
 • Зэм гужьеигъуэу мэуфэрэнкI.
 • Тхыдэжь къэслъыхъуэм и зы напэу
 • Толъкъун къэсыху зызогъэдзэкI.
 •  
 • АрщхьэкIэ згъуэткъым
 • насып Iуащхьэр.
 • ГухэщIмэ цIыкIури сыту ин.
 • Толъкъун къиуам ихьа псынащхьэр
 • ЩIэрыщIэу хэт къитIэщIыжын?!
 •  
 • ТемыкIуэдэжу и пшыналъэм
 • Бжьэмийр зи Iупэ хуэзыхьар,
 • Хэт къеджэжын щымыIэж псалъэм?!
 • Хэт къихъумэн лъыхъуакIуэ кIуар?
 •  
 • ЛIэщIыгъуэ хуабэ зыхуэныкъуэм
 • Жыг тхьэмпэр хуэхъуркъым тепIэн.
 • ТщабзыщIми гъащIэ щIэлъэныкъуэм
 • Тегушхуэу пэжыр хэт жиIэн?!
 •  
 • Хэт къызжиIэн хущыщIэр си псэм?!
 • Ей, хы фIыцIэжьу насып-дыгъу!
 • Уи хущхьэ закъуэм хэлъ гупсысэм
 • УлъэIэсыныр сыту гугъу!
 •  
 • Щхьэхуитыныгъэр зыхуэфащэм
 • Езым и Iэщэр къегъуэтыж.
 • Ар хегъэзагъэри щыгъ фащэм,
 • Гупсысэм бжьыпэр иретыж.
 •  
 • ЕIэтри ныпыр щхьэпэлъагэу,
 • ЛIыхъужь псэуахэм ядоплъей.
 • ЙокIуэкI и лъэпкъым ирипагэу.
 • НэгъуэщI насыпи ар хуэмей.
 •  
 • Апхуэдэ лIыфIхэм соджэр псэкIэ…
 • Ей, Хышхуэу псори къызыхуэгъу,
 • Къытлъагъэсынтэкъым IэнэкIэ,
 • Зэманым иIэтэм гущIэгъу.
 •  
 • Уи толъкъун хъушэм сахэплъамэ
 • Гъунапкъэм си нэр нэмыплъыс.
 • Сигу къеуэ псор ятезгуэшамэ
 • Къэнэну пIэрэт зылъымыс?!
 •  
 • ЦIыху дапщэ дыхъухэми хэт зыщIэр
 • Къыпхуеблэгъэжыр гъэ къэсыху.
 • КъыпхотэджыкIыр толъкъуныщIэ
 • Дэ тщыщхэр щIылъэм ехыжыху.
 •  
 • Жыг жьауэр ди псэм зэрыфIэфIу
 • Гъэмахуэ дыгъэр щыетам,
 • Сехьэху къызэджэу, и гур схуэфIу
 • Зи тхыдэр пшэхум хыхьэжам.
 •  
 • НэщI хъуамэ унэр, хэт зиягъэр?!
 • Iей псори теплъхьэ хъуркъым бийм.
 • Хуэубыдкъым Iупхъуэм
 • кIэгъэпшагъэр,
 • Пэлъэщу щытми дыгъэ бзийм.
 •  
 • Дыгъуэспщыхьэщхьэ,
 • гур хигъэщIу
 • Зы Iыхьэ дыгъэм къыгуэпкIат.
 • Я нэпс плъыжьыпсхэр ямылъэщIу
 • Бзий пщтырхэр хым щIэтIысыкIат.
 •  
 • Иджы псы куум яфIыхыхьауэ
 • Ипкъ щыщыр дыгъэм къегъуэтыж.
 • Гъущабзэу псым къыхихыжауэ
 • ЛъэгапIэ жыжьэм ар здехьыж.
 •  
 • Къыслъысу сэри фIэхъус гуапэр,
 • Къысхуэлъэгъужу си толъкъун,
 • ДыгъэпскIэ хым щитхьэщIкIэ напэр,
 • Хэлъэту хъуаскIэр сохъу нэхъ ин.
 •  
 • ЗэрокIри си гур хы абрагъуэу,
 • КъызэщIигъаплъэу псэм и жьэгу,
 • Си гущIэ лъапсэр я лъэслъагъуэу
 • НэгъуэщI дунейхэр щIокI си нэгу.
 •  
 • Ди Iуэху дэкIынуи Тхьэ солъэIур,
 • Губжь къемыIэжу си тэмакъ…
 • Толъкъун щхьэхуитхэм
 • сащIодэIур
 • Зэхэсхыу гум и къеуэ макъ.
 • Къамлыкъуэ къуажэ.
 • 1997 — 2020 гъгъ.