ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм  и  тыгъэ

2021-03-23

  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къыбгъэдэкIыу Тэрч район библиотекэм, ЩэнхабзэмкIэ унэм, къуажэ хасэхэм яIэрыхьащ тхылъ зэмылIэужьыгъуэхэр.  Абыхэм яхэтщ щIэнгъуазэ щхьэхуэхэр, щIэныгъэ методикэ, зэреджэ тхылъхэр, КъАХ-м игъэхьэзыр «Черкесика» серием хиубыдэ къыдэкIыгъуэхэр, адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэхэм я усэхэр, Iуэтэжхэр, повестхэр, романхэр зэрыт сборникхэр, плакат, афишэ гъэщIэгъуэнхэр, сурэтхэр.

  •  Апхуэдэуи Джылахъстэнейм тыгъэ хуащIащ «Нур», «Iуащхьэмахуэ», «Литературная Кабардино-Балкария», «Псынэ»  журналхэр, «Адыгэ псалъэ» газетым и къыдэкIыгъуэ щхьэхуэхэр.  Иужьрейр зы щIэнгъуазэ псо ирокъу жыпIэкIи ущыуэнукъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ,  ахэр илъэс зэхуэмыдэхэм цIыху цIэрыIуэхэм, Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэнхэм ятеухуауэ къыдэкIахэрщ, апхуэдэуи  мазищ къэс республикищым зэгъусэу ягъэхьэзыр номер зэгуэтхэрщ.
  • А тыгъэхэр КъАХ-м и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Джылахъстэней хасэм хуигъэфэщащ  жыджэру  зэрылажьэм, лъэпкъ Iуэхур дэгъэкIыным ягуи я пси етауэ  зэрыпэрытым папщIэ. Псори зэхэту абы яIэрыхьащ къыдэкIыгъуэ мини 3-м  щIигъу. Саугъэтхэр ХьэфIыцIэ Мухьэмэд иритыжащ Джылахъстэней хасэм и тхьэмадэ, Тэрч щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и унафэщI КIэрэф Мурадин.
  • Тхьэхущынэ  Ланэ.
  • P.S. Псалъэм къыдэкIуэу жытIэнщи, Хасэм къыбгъэдэкIыу Джылахъстэнейм хуащIа тыгъэр  ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум иригъэхьэлIащ. Къыхэдгъэщынщи, апхуэдэ щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэмкIэ ХьэфIыцIэр нэхъапэкIи IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм яхуэупсащ.