ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2021

Жэпуэгъуэм и 23-м еджакIуэхэм я зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм щIедзэ

2021-10-21

  • Республикэм эпидемие щытыкIэр зэрыщыхьэлъэм къыхэкIыу, КъБР-м и Оперштабым къыхилъхьащ егъэджэныгъэм пыщIа IуэхущIапIэхэр жэпуэгъуэм и 23-м щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм и 7 пщIондэ мылэжьэну. Курыт еджапIэхэм къинэмыщIауэ, зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр къызэрагъэпэщын хуейщ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ зэкIуалIэ спорт школхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди  щхьэм  пщIэ хуэдвгъэщIыжи,  адрейхэми дыкъалъытэнщ

2021-10-21

  • 2022 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьыну хуейхэм я Iэ щIэдзыгъуэр зэхаублащ. АдэкIи къыткъуэтыну хуейхэм Iэмал яIэщ ди ныбжьэгъу пэжу къэнэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жыг хадэхэм къахохъуэ

2021-10-21

  • 2021 гъэм гектар мин 1,5-м нэблагъэм щыхасэнущ бэвагъ ин къэзыт жыг лIэужьыгъуэщIэхэр. Ар нэгъабэ елъытауэ процентибгъукIэ нэхъыбэщ. Мы бжьыхьэм хасэну гектар мин 1,5-м нэмыщIауэ, гъэ къакIуэ и гъатхэми жыгыщIэу гектар миным нэблагъэ хагъэзэгъэнущ. Апхуэдэ хъыбар къитащ КъБР-м Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабий  зэрыс  унагъуэхэм    зыщIагъакъуэ

2021-10-21

  • Зи ныбжьыр илъэси 3-м щегъэжьауэ 7-м нэс сабий зи унагъуэм исхэм иридэIэпыкъуну иджыри сом мелард 28,3-рэ хухах. Апхуэдэ унафэм Iэ щIидзащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПсэукIэ

Псыхъурей и гъуэгуанэ мытыншхэр

2021-10-21

  • Иджырей Псыхъурейр Лафыщхьэблэу къежьащ икIи абы и къекIуэкIыкIэр уи фIэщ хъууэ къэзыIуэтэжар къуажэм щыщ тхыдэдж икIи журналист, къэрал лэжьакIуэ Къарэ Арсенщ. Езым къигъуэтыжа икIи зэхуихьэсыжа дэфтэрхэр щыхьэту къихъыурэ, къэхутакIуэм хуегъэфащэ Лафыщхьэблэм и япэ цIыхухэр мы щIыпIэм епщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм и тощI — щэщI гъэхэм щитIысыкIауэ. Ипэ IуэкIэ ар ХьэтIохъущокъуэхэ ейуэ щытащ икIи ахэращ зи гугъу тщIы щIы кIапэр къэIэпхъуахэм езытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгухэм елэжьхэм щIагъэхуабжьэ

2021-10-21

  • Урысей Федерацэм и гъуэгум елэжь IэнатIэхэм зыщегъэужьыным хуэгъэзауэ 2018 гъэм къащтауэ щытащ, «Шынагъуэншагъэ икIи фIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектыр. Ди къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 83-м лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI абы теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2021-10-21

Австралием и къалэ нэхъ инхэм икIи нэхъ дахэхэм ящыщщ Перт, апхуэдэуи КъухьэпIэ Австралие штатым и щыхьэрщ. Индие хым и Iуфэм Iус ар 1829 гъэм къызэрагъэпэщауэ щытащ. Мы зэманым Перт дэсщ цIыху мелуанитIым щIигъу. Ущыпсэун папщIэ нэхъ тыншыгъуэхэр здэщыIэ къалэхэм я деж абы дунейм ебгъуанэ увыпIэр щиIыгъщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къармэ Iэсият: «Уи  анэдэлъхубзэм  уригушхуэу, урипагэу  упсэун  хуейщ»  

2021-10-21

  • Адыгэбзэр хъумэным, хуэфащэ пщIэрэ гулъытэрэ хуэщIыным, анэдэлъхубзэр щIэблэм яIурылъу къэгъэхъуным, сыт щыгъуи хуэдэу, иджыпстуи куэд ирогузавэ. Ауэ псалъэ къудей мыхъуу, ар IуэхукIэ щIэзыгъэбыдэфхэм ящыщщ ди псэлъэгъу, зи IэщIагъэкIэ психолог Къармэ Iэсият.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ЩумыгъэтIылъам  къыщылъыхъуэ»

2021-10-21

  • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIыжащ Мэлбахъуэ Елбэрд итха «ЩумыгъэтIылъам къыщылъыхъуэ» романыр лъэпкъ литературэм и фIыпIэм ящыщу къалъытар. Къэбэрдейм икIыу Мэзкуу 1557 гъэм япэ дыдэ кIуа адыгэ лIыкIуэунэм тхыдэшхуэ иIэщ. Къэбэрдейми Урысейми я зэхущытыкIэхэр зэтезубла, зыкъомкIэ зыунэтIа лIыкIуэунэм и зэгъэпэщыкIэ хъуам, къызэранэкIа гъуэгум, здэкIуа щыхьэрым и нэгу щыщIэкIам теухуа романыр, критик цIэрыIуэ Тхьэгъэзит Юрэ и псалъэкIэ жыпIэмэ, тхыдэр псалъэ зэгъэпэщам и Iэмалхэр хэлъу зэзыгъэзахуэ тхыгъэшхуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адрейхэм  ефIэкIыжу

2021-10-21

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэпеуэм хыхьэ тIощIрэ етIуанэ джэгугъуэр зэхэтащ. Адрей зэIущIэхэм къащхьэщыкIыу иужьрейхэм икъукIэ топ куэд щыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Сауд  Хьэрыпым  къыщыхожаныкI

2021-10-21

  • Сауд Хьэрыпым и Джиддэ къалэм щекIуэкIащ атлетикэ хьэлъэмкIэ зи ныбжьыр илъэс 13 — 17-м итхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Скрипко Аланэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр