ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2021

ЩIыналъэ зыужьыныгъэр ирагъэфIакIуэ

2021-10-19

  • УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрийрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ дыгъуасэ зэIущIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

И гуащIэр ди гъуазэщ ноби

2021-10-19

  • КъБР-м и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерэ Мухьэмэд и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум теухуауэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм зэIущIэшхуэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Дызэрыгушхуэт

2021-10-19

  • Ди республикэм и япэ Президент, политикэ, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум и щIыхькIэ мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэм зэхыхьэ гуапэхэр щокIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КъаруущIэхэр зиIэ, мурадхэр зи куэд

2021-10-19

  • Ди республикэм щагъэлъапIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр къызэрызэIуахрэ илъэс 40 зэрырикъур. Юбилейм ехьэлIа зэхыхьэхэр, конференцхэр еджапIэ нэхъыщхьэм щокIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мэкъумэшым щIэныгъэ лъабжьэ къыхузэзыгъэпэщхэр

2021-10-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 40 щрикъум ирихьэлIэу екIуэкIа махуэщIым. КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ университетым и щIэныгъэлIхэм я пэшыш-хуэм щызэхэтащ егъэджакIуэхэм, щIэныгъэлIхэм, еджакIуэхэм я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Сэ мащIэщ къэспсэуар — ирикъуркъым зы гъащIэ»

2021-10-19

  • ГъущIо Зариф сэ къыщысцIыхуар КъБКъУ-ращ. 1988 гъэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм зэгъусэу дыщIэтIысхьащ икIи япэ махуэхэм щегъэжьауэ ныб-жьэгъу дызэхуэхъуащ. Пэжт, Зариф илъиситхукIэ нэхъыжьт, дзэм къулыкъу щищIэри къигъэзэжат, сэ курыт еджапIэр къэзыуха къудейт, ауэ тIуми фIыуэ тлъагъу адыгэбзэм дызэришалIэрт. Бзэм, тхыбзэм, литературэм, тхыдэм и Iуэхугъуэ щхьэхуэхэм зэгъусэу дытепсэлъыхьырт. Университетым дыщезыгъаджэ Балъкъэр Борис, Нало Ахьмэдхъан, ХьэкIуащэ Андрей, Тау Хьэзешэ, Урыс Хьэтэлий, ТекIуий Анатолэ, КIасэ Алий, Баший Хъусен, Пщыгъуэтыж Алий, Къэжэр Хьэмид, Къэмбэчокъуэ Iэдэм, н. я лекцэ купщIафIэхэр зэпкърытхыжу куэдрэ дыщыст. Зариф литературэм ехьэлIа лекцэхэр хуабжьу и псэм дыхьэрт, усакIуэ цIэ-рыIуэхэм я тхылъхэр щIиджыкIырт, усэ жыпхъэм иIэ щхьэхуэныгъэхэр зэригъащIэрт. А зэманым абы и уситI газетым къытрадзати, щIалэщIэм ар дамэ хуэхъуат икIи усыгъэм хэлъ щэхухэр къигъэIурыщIэным, зыми жамыIа псалъэ дыгъэлхэр къигъуэтыным хущIэкъурт. Абы и япэ усэхэр ехьэлIат гугъэ дахэм зэрыпэплъэм, пщэдей къыкъуэкIыну дыгъэм и хуабэр зыхищIэну зэрыщIэхъуэпсым:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Замудин и тхылъым иращIэкIа пшыхь

2021-10-19

  • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ ГъукIэ Замудин къыдигъэкIа «Адыгэ къамыл» тхылъыщIэм теухуа пшыхь иджыблагъэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЗэпэщIэтыныгъэ  гуащIэм  бжыгъэр  къыщызэIуахакъым

2021-10-19

  • «Форте» (Таганрог) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Таганрог. «Форте Арена» стадион. Жэпуэгъуэм и 17-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIыкIураш

2021-10-19

  • Кърухэм я шыпхъу
  • ЦIыкIураш, Нало Заур и тхыгъэхэр пцIыхурэ? ШыпсэкIэ, хъыбаркIэ, усэ цIыкIухэмкIэ къулейщ Нало дадэ… И бжьыхьэр дыщафэу, и уэшхыр нэжэгужэу, и дыгъэр гуапэу, и уафэр къабзэу, и псыIэрышэр псалъэу, и бзухэм уэрэд кърашу! ЦIыкIухэм къыфхуэупсащ и гумрэ и псэмрэ къыIэпыкIа хъугъуэфIыгъуэхэмкIэ. И тхыгъэхэм фагъэсэнущ, фи гум дахагъэ къыщагъэушынущ, фи гукъыдэжыр къаIэтынущ, фагъэгушхуэнущ. Дыкъевгъаджэ Нало Заур и зы хъыбар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха